Kvalitet og innhold

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i førskolealder. Den skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og bidrar til å gi barn grunnleggende ferdigheter til skolestart.

Det skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, samt sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.Alle barnehager skal følge barnehageloven og den nasjonale rammeplanen for kvalitet og innhold.

Det stilles krav til pedagogisk kompetanse.

Interkommunalt samarbeid for å føre tilsyn med barnehagene for å sikre kvalitet og innhold.

Med utgangspunkt i rammeplanen lager barnehagen en årsplan. I årsplanen kan du lese om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek og læring i samarbeid med barnas hjem.


Ulike typer tilbud

Askøy har 26 barnehager med ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Vi  har et godt og brukertilpasset barnehagetilbud med stort mangfold med 9 kommunale og 17 private barnehager. 


Kontakt

Barnehageadministrasjonen

Back to top