Kvalitet og innhold

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i førskolealder. Den skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og bidrar til å gi barn grunnleggende ferdigheter til skolestart.

Det skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, samt sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Alle barnehager skal følge barnehageloven og den nasjonale rammeplanen for kvalitet og innhold.

Rammeplanens retningslinjer for kvalitet og innhold i barnehagene
Bestemmelser i barnehageloven


Personale i barnehagen

Det stilles krav til pedagogisk kompetanse.

Personalet i barnehagene


Tilsyn

Kommunens rolle som barnehagemyndighet er hjemlet i Lov om barnehagen kapittel X Tilsyn. I Askøy kommune er barnehagemyndighetsansvaret delegert til Sektor barnehage.

Tilsyn av barnehager


Ulike typer tilbud

Askøy har 25 barnehager med ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Vi  har et godt og brukertilpasset barnehagetilbud med stort mangfold med 8 kommunale og 17 private barnehager. 


Kvalitets - og utviklingsplaner

pdf Temaplan barnehage 2022 - 2026 (1.48 MB)


Kontakt

Barnehageadministrasjonen

Back to top