Vedtatt i Kommunestyret 1. februar 2018


Innhold

 1. Eierforhold
 2. Formål
 3. Lov og regelverk
 4. Samarbeidsorganer
 5. Lovfestet rett til barnehageplass for barn mellom 1 og 5 år
 6. Opptaksordning
 7. Opptakskrets og opptakskriterier
 8. Permisjon fra barnehageplass
 9. Oppsigelse
 10. Åpningstid
 11. Ferier
 12. Foreldrebetaling
 13. Arealutnytting
 14. Forsikring
 15. Internkontroll
 16. Barnehageloven

1.Eierforhold

Barnehagen eies og drives av Askøy kommune.

2.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3.Lov og regelverk

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, Kunnskapsdepartementets merknader til bestemmelsene og kommunale vedtak.

4.Samarbeidsorganer

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Representant fra eier skal delta i barnehagens samarbeidsutvalg, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Foreldre- og personalrepresentanten velges for et år om gangen. Kommunens representant velges for inntil 4 år om gangen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som først og fremst skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene.

Samarbeidsutvalget skal, med utgangspunkt i "Rammeplan for barnehagen”, fastsette en årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

5.Lovfestet rett til barnehageplass for barn mellom 1 og 5 år

Ved hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass. Det betyr at barn som fyller ett år innen 31. august har rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om plass, har barnet rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet må være bosatt i Askøy kommune, og det må være søkt plass innenfor fristen for hovedopptaket.

6.Opptaksordning

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der likebehandling av barn skal sikres. Opptaksordning, opptakskriterier og prosedyre følger retningslinjer i Lov om barnehager, og gjeldende vedtak i Kommunestyret.

Styrer i den enkelte barnehage foretar opptak av barn til ledig plass i kommunens barnehager.

Det foretas et hovedopptak hvert år. Barnehageplass søkes elektronisk. Skjema og informasjon finnes på Askøy kommunes nettsider.

Søknadsfristen kunngjøres i avisene og på kommunens nettsider, og er vanligvis satt til 1. mars. Tilbud om barnehageplass forutsetter at barnet bor i Askøy kommune når barnet begynner i barnehagen.

7.Opptakskrets og opptakskriterier

Kommunestyret i Askøy kommune vedtar opptakskrets og opptakskriterier gjeldende for Askøy kommunes barnehager. Opptakskrets i kommunale barnehager er hele Askøy kommune. Barnet må være bosatt i Askøy kommune.

Følgende opptakskriterier gjelder

1.

a) Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne(Jf. Lov om barnehager §13)

b) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4 -4 annet og fjerde ledd.(Jf. Lov om barnehager §13)

2. Barn i en vanskelig livssituasjon på grunn av sykdom og/eller sosiale vansker, eller av andre grunner har særlige behov.

3. Barn som har hatt permisjon fra tildelt barnehageplass i kommunal barnehage.

4.

a) Barn hvor begge foreldrene er tospråklige / minoritetsspråklige, med unntak av samisk, svensk eller dansk.

b )Barn av eneforsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller utdanning. Aleneomsorg må dokumenteres i henhold til NAVs praktisering av Folketrygdloven.

c) Søsken av barn som allerede har plass i den omsøkte barnehagen.

Opptakskriteriene 1-4 gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe foretas av fagsjef i Barnehage.

Punktene 1a og 1b er likestilte. Punktene 4a, 4b og 4c er likestilte.

8.Permisjon fra barnehageplass

For barn som går i kommunal barnehage, kan det søkes permisjon fra barnehageplass for inntil ett kalenderår

 • dersom en av foreldrene har foreldrepermisjon
 • i spesielle tilfeller som for eksempel alvorlig sykdom hos barnet, foresattes beordring i jobb, og lignende

Oppstart etter endt permisjon er ved ledig plass i barnehagen. Ved permisjon som avviker fra barnehageåret, kan det bety at det ikke er ledig plass ved endt permisjon, og at plass dermed må kunne tilbys både en periode før og etter dato for endt permisjon, eventuelt i annen barnehage.

Permisjon kan innvilges etter begrunnet søknad. Barnehagestyrer vurderer søknaden, gir sin innstilling til fagsjef i Barnehage, som fatter endelig vedtak.

9.Oppsigelse

Tildelt barnehageplass beholdes fram til 31.juli det året barnet begynner på skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i Askøy kommune. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med 1 måneds varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse av plass skjer elektronisk via ”IST Barnehage”.

Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.

Manglende betaling av barnehageplass, og at barnet flytter ut av kommunen, er oppsigelsesgrunn fra kommunens side.

Regelmessig frammøte og overholdelse av åpningstid er en forutsetning for at barnet skal beholde plassen i barnehagen. Askøy kommune kan si opp plassen ved mislighold eller gjentatte brudd på avtalen, eksempelvis at barnet hentes etter barnehagens stengetid.

10.Åpningstid

Åpningstid: kl. 7:30 – 16:30.

Det er opp til hver enkelt barnehage å tilby utvidet åpningstid, dersom dette kan løses innenfor sin økonomiske ramme.

Barnehagene er åpen 5 dager i uken, og er bare stengt helge- og høytidsdager, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagene åpen fram til kl. 12:00. I løpet av barnehageåret er barnehagene stengt 5 planleggingsdager.

11.Ferier

Barnehagene er som hovedregel åpen hele sommeren. Barna skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie og en uke valgfri ferie innenfor skolens sommerferieuker, slik de er fastsatt i gjeldende skolerute. Barnas fire sommerferieuker er betalingsfrie.

Alle foreldre/foresatte vil derfor i løpet av året bli bedt om å oppgi ferietiden for sitt barn. Femte ferieuke kan avvikles på barnehagens planleggingsdager. Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen innen 1.august. Barn som skal begynne på skolen, på SFO 1.august, eller av annen grunn sier opp plassen om sommeren, må ha avviklet 3 ukers ferie innen sluttdato 31.juli.

12.Foreldrebetaling

I Lov om barnehager, forskrift om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, det vil si ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

Foreldre betaler for 11 måneder i året. Det er den avtalte og ikke den faktiske oppholdstiden til barnet i barnehagen, som er avgjørende for om barnets tilbud defineres som et heltidstilbud eller et deltidstilbud.

Kommunen skal ha en ordning som tilbyr fritak eller reduksjon i foreldrebetaling, slik at foreldrebetalingen for første barn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Oppad begrenset til maksimalgrensen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.

For begge ordningene skal søknad, vedlagt skattemelding (selvangivelse), sendes på eget skjema til Barnehage.

Det gis søskenmoderasjon i kommunale barnehager:

- 30 % moderasjon på barn nr. 2 og 50 % moderasjon på barn nr. 3 og videre.
- Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.
- Søskenmoderasjon fastsettes i forbindelse med opptak i barnehage, og foreldre trenger ikke å søke om dette.

13.Arealutnytting

Askøy kommunes arealutnytting er fastsatt til 5,3 m2 leke- og oppholdsareal for barn under 3 år og 4 m2 pr. barn over 3 år.

Barnas lekeareal ute bør være ca 6 ganger så stort som godkjent leke – og oppholdsareal inne.

Denne hovedregel kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager kap.10, § 10 Godkjenning.

14.Forsikring

Askøy kommune har tegnet en ansvars- og ulykkesforsikring i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen, på vei til og fra barnehagen, samt på utflukter i barnehagens regi.

15.Internkontroll

Systematisk helse – miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften, som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, m.fl. Alle barnehager skal ha tilgjengelig dokumentasjon for dette arbeidet.

16. Lov om barnehager


Kontakt:

Administrasjon Barnehage