Vedtatt i Kommunestyret 15. februar 2024


1. Eierforhold

Barnehagen eies og drives av Askøy kommune.

2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Lov om barnehager, §1 Formål

 3. Lov og regelverk

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, Kunnskapsdepartementets merknader til bestemmelsene og kommunale vedtak.

 4. Samarbeidsorganer

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Foreldre- og personalrepresentantene velges for ett år om gangen. Kommunens representant velges for inntil 4 år om gangen.

Samarbeidsutvalget skal være et organ som først og fremst skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen, skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Lov om barnehager, § 4 foreldreråd og samarbeidsutvalg

Lov om barnehager, § 2, fjerde ledd

 5. Lovfestet rett til barnehageplass

Ved hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass. Barn som fyller ett år innen 31. august har rett til plass innen utgangen av august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om plass, har barnet rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt.

Det må være søkt om barnehageplass innenfor fristen for hovedopptaket.

Lov om barnehager, § 16

 6. Opptaksordning

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagens mangfold og egenart.

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn sikres.

Opptaksordning, opptakskriterier og prosedyre følger retningslinjer i Lov om barnehager.

Styrer i den enkelte barnehage foretar opptak av barn til ledig plass i kommunens barnehager.

Det foretas et hovedopptak hvert år, med supplerende opptak gjennom året.  Barnehageplass søkes elektronisk. Skjema og informasjon finnes på Askøy kommunes nettsider: www.askoy.kommune.no

Søknadsfristen kunngjøres på kommunens nettsider, og er vanligvis satt til 1. mars.

Lov om barnehager, § 17

 7. Opptakskrets/opptakskriterier

Kommunestyret i Askøy kommune vedtar opptakskrets og opptakskriterier gjeldende for Askøy kommunes barnehager. Opptakskrets i kommunale barnehager er hele Askøy kommune.

Tilbud om barnehageplass i kommunale barnehager forutsetter at barnet bor i Askøy kommune når det begynner i barnehagen. 

Følgende opptakskriterier gjelder:

1.
a. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. (Lov om barnehager § 18)

b. Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, §3-1 og §3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (Lov om barnehager § 18)

2.
Barn i en vanskelig livssituasjon p.g.a. sykdom o.l. og/eller sosiale vansker, eller av andre grunner har særlige behov.

3.
Barn som har hatt permisjon fra tildelt barnehageplass i kommunal barnehage.

4.
a. Barn hvor begge foreldrene er tospråklige / minoritetsspråklige, med unntak av samisk, svensk eller dansk.

b. Barn av eneforsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller utdanning. Aleneomsorg må dokumenteres i henhold til NAV’s praktisering av Folketrygdloven. 

c. Søsken av barn som allerede har plass i den omsøkte barnehagen.

Opptakskriteriene 1-4 gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe foretas av barnehagemyndigheten i Askøy kommune.

Punktene 1a og 1b er likestilte.  Punktene 4a, 4b og 4c er likestilte.

 8. Permisjon fra barnehageplass

For barn som går i kommunal barnehage, kan det søkes permisjon fra barnehageplass for inntil ett kalenderår:

  • dersom en av foreldrene har foreldrepermisjon
  • i særskilte tilfeller som f.eks. alvorlig sykdom hos barnet, foresattes beordring i jobb, el.l.

Oppstart etter endt permisjon er ved ledig plass i barnehagen. Ved permisjon som avviker fra barnehageåret, kan det bety at det ikke er ledig plass ved endt permisjon, og at plass dermed må kunne tilbys både en periode før og etter dato for endt permisjon, eventuelt i annen barnehage.

Permisjon kan innvilges etter begrunnet søknad. Barnehagestyrer vurderer søknaden, og fatter endelig vedtak.

 9. Oppsigelse

Tildelt barnehageplass beholdes fram til 31.juli, det året barnet begynner på skolen, Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med 1 måneds varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse av plass skjer elektronisk via VIGILO. Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.

10. Åpningstid

Åpningstid: kl. 7:30 – 16:30.

Det er opp til hver enkelt barnehage å tilby utvidet åpningstid, dersom dette kan løses innenfor sin økonomiske ramme. Barnehagene er åpen 5 dager i uken, og er bare stengt helge- og høytidsdager, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagene åpen fram til kl. 12:00. I løpet av barnehageåret er barnehagene stengt 5 planleggingsdager.

11. Ferier

Barnehagene har sommerstengt to uker i juli. Barna skal ha minimum 3 ukers (15 dager) sammenhengende ferie, i tilknytning til de to stengte ukene. Fjerde ferieuke (5 dager, fortrinnsvis sammenhengende) kan avvikles valgfritt i tiden 1.juni til 1.september. Helligdager, planleggingsdager kan ikke medregnes i denne ferieuken. Barnas fire sommerferieuker er betalingsfrie.

Barnehagen vil be om at foreldrene oppgir ferietiden for sitt barn. Femte ferieuke kan avvikles på barnehagens planleggingsdager. Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen innen 1.august. Barn som skal begynne på skolen, på SFO 1.august, eller av annen grunn sier opp plassen om sommeren, må ha avviklet 3 ukers ferie innen sluttdato 31.juli.

12. Foreldrebetaling

I Lov om barnehager, forskrift om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

Foreldre betaler for 11 måneder i året. Det er den avtalte og ikke den faktiske oppholdstiden til barnet i barnehagen, som er avgjørende for om barnets tilbud defineres som et heltidstilbud eller et deltidstilbud.

Reduksjon ved lav inntekt:
Kommunen skal ha en ordning som tilbyr fritak eller reduksjon i foreldrebetaling, slik at foreldrebetalingen for første barn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Oppad begrenset til maksimalgrensen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med najonale bestemmelser om søskenmoderasjon.

Gratis kjernetid:
Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, dersom:

  • husholdningens samlede inntekter i det siste året er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget, eller
  • det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år som gjør at husholdningens inntekter er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget.

Inntektsgrensen for begge ordningene fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

For begge ordningene skal søknad, vedlagt skattemelding, sendes på eget skjema til Sektor barnehage. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen/gratis kjernetid for ett barnehageår av gangen.

Søskenmoderasjon:
Det gis søskenmoderasjon med 30% for barn nr.2. For det tredje barnet og ev. flere barn har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra 1.1.2024, dersom:

  • Søsken bor fast sammen og
  • Går i barnehage i samme kommune

Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Søskenmoderasjon fastsettes i forbindelse med opptak i barnehage, og foreldre trenger ikke å søke om dette.

13. Arealutnytting

Askøy kommunes arealutnytting er fastsatt til 5,3 m2 leke- og oppholdsareal for barn under 3 år og 4 m2 pr. barn over 3 år.

Barnas lekeareal ute bør være ca 6 ganger så stort som godkjent leke – og oppholdsareal inne. Denne hovedregel kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager, merknadene til § 14 Godkjenning.

14. Forsikring

Askøy kommune har tegnet en ansvars- og ulykkesforsikring i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen, på vei til og fra barnehagen, samt på utflukter i barnehagens regi.

15. Internkontroll

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal barnehageeier:

a. utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering
b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for inernkontroll

Lov om barnehager, § 9                         

Back to top