Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover og regelverk, jf. barnehageloven. Barnehageeier har det juridiske anvaret for kvaliteten på barnehagetilbudet.
Alle ansatte må legge frem politiattest for å arbeide i barnehagen.

loading...
Bemanningsnorm

Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagens eier er ansvarlig for at bemanningen er tilstrekkelig.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. 

Barnehagelov kap VI, personalet: Lov om barnehager

Pedagognorm

Kravene til de ansattes pedagogiske kompetanse er fra 01.08.2018:
1. minst én leder med dokumentert pedagogisk kompetanse per 7 barn under tre år
2. minst én leder med dokumentert pedagogisk kompetanse per 14 barn over tre år

Dispensasjon fra utdanningskravet

Barnehageeier kan i særlige tilfeller søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning i barnehagene. Søknad sendes elektronisk til kommunen som kan innvilge for inntil ett år om gangen. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon  

Informasjon om dispensasjon fra utdanningskravet

Søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Styrer

Alle barnehager har en daglig leder som er barnehagelærer, eller har annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Barnehagens ledelse kan organiseres på ulike måter.

Barnehagens leder og de pedagogiske lederne er ansvarlige for planlegging, dokumentasjon, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold.

 

Pedagogisk bemanning

Pedagogiske ledere skal ha utdanning som barnehagelærer, eller ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om utdanning for pedagogisk leder.

Grunnbemanning

Det er ingen krav om formell kompetanse for andre ansatte i barnehagen, men en økende andel har fagutdanning som barne- og ungdomsarbeidere eller annen relevant utdanning.

 

Back to top