Kommunens rolle som barnehagemyndighet er hjemlet i Lov om barnehage kapittel X Tilsyn. Kommunestyret har det formelle ansvaret for tilsyn med barnehagene. I Askøy kommune er barnehagemyndighetsanvaret delegert til Sektor barnehage. Barnehageloven definerer barnehagemyndighetens oppgaver, Forvaltningsloven gir regler for saksbehandling.

Barnehagemyndighetes oppgave er å sikre et helhetlig barnehagetilbud og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig om det er en kommunal eller privat eier.

Tilsyn er kontroll av om barnehageeieren oppfyller eierpliktene i Barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis. I motsetning til veiledning kan barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeiers vilje. Vurderingen av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering.

pdf Plan for tilsyn i barnehager for barnehagemyndigheten i Askøy kommune (607 KB)


Tilsynsaktiviteter

Askøy kommunens tilsynsaktiviteter:

  • Informasjonsinnhenting
  • Risikovurdering
  • Varslet stedlig tilsyn
  • Uanmeldt stedlig tilsyn på bakgrunn av konkrete hendelser eller melding om bekymring

Barnas miljø i barnehage

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Det er kommunens helsetjeneste som fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern. Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene:

  • Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sine områder
  • I tillegg føres det tilsyn med barnehagenes uteområde etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Vil du vite mer?

Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn i barnehager

Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

 

Back to top