Barnehagene våre

I Askøy har vi 25 barnehager, 8 kommunale og 17 private, med til sammen rundt 1 900 barn. I menyen kan du lese mer om tjenestene våre.

Alle barn har rett til et godt og trygt barnehagemiljø uten krenkelser og mobbing. Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt. Hvis et barn ikke har det trygt og godt, skal de ansatte melde fra til styrer. Barnehagen skal undersøke saken og sette inn tiltak.

loading...
Mobbing i barnehagen

Mobbing av barn i barnehage er handlinger fra voksne eller andre barn som krenker barns opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet. Det kan for eksempel være:

• Verbal mobbing (si stygge ting)
• Fysisk mobbing (slå, sparke)
• Utestengelse (et barn holdes utenfor)

Voksne kan også krenke barn med ord og handlinger dersom kommunikasjonen og relasjonen med barna ikke preges av respekt og toleranse.

Barnehageloven § 41, krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og å skape et godt miljø der trivsel, helse, lek og læring fremmes. 

Barnehagen forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det avgjørende er om barnet som blir utsatt kan oppleve det som nedverdigende eller integritetskrenkende. Utestengingen må som hovedregel være systematisk. Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. 

Sammen mot mobbing

Tiltaksprogrammet "Sammen mot mobbing" fokuserer på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og negative handlinger som kan skje mellom barn i barnehagen.

«Sammen mot mobbing» har blant annet som mål:
• At alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen.
• Å redusere negative handlinger mellom barn i barnehagen
• Å øke positive handlinger mellom barn

Askøy kommune har gjennom et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, NORCE Norwegian Research Center (RKBU-Vest), gitt personalet i barnehagene opplæring i tiltaksprogrammet «Sammen mot mobbing».

Temaer i opplæringen:
• Holdninger og verdier hos de voksne i barnehagen.
• Hvordan oppdage mobbing.
• Hvordan snakke med barn om negative og positive handlinger som kan skje mellom barna.
• Hvordan involvere alle barna i barnehagen i å utarbeide felles regler mot mobbing og andre negative handlinger mellom barna.
• Hvordan være konsekvente voksne i oppfølgingen av avtalte regler.
• Hvordan hente ut positive sosiale ressurser i barnegruppen

For å opprettholde kvaliteten på arbeidet i tiltaksprogrammet "Sammen mot mobbing" og ivareta lovkravene i Barnehageloven §§ 41-43, har Norce utarbeidet ledelsesverktøyet "Kvalitetssystem for Sammen mot mobbing".

 

Aktivitetsplikt

Barnehageloven § 42 innebærer en plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Loven innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen har plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal lages en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen.

Det er også innført en skjerpet aktivitetsplikt, barnehageloven § 43, ved mistanke om at personalet krenker barn.
Alle som arbeider i barnehagen har plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldingene på en ansvarlig måte.

Barnehagens ansvar

Barnehagen har plikt til å følge med, forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing, og skal møte enhver bekymring med forståelse.

Om du som foresatt har en uro knyttet til barnets trivsel, er det viktig å ta det opp med de ansatte i barnehagen. Barnehagen skal følge opp alle bekymringsmeldinger, og gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å håndtere videre oppfølging.

Om du som ansatt er bekymret for om et barn ikke har det bra i barnehagen, gjelder de samme forpliktelsene til å aktivt undersøke og avdekke grunnlaget for bekymringen. I henhold til handlingsveilederen skal det opprettes sak og settes inn tiltak i nært samarbeid med foresatte.

Som foresatt er du sammen med de ansatte i barnehagen, en svært viktig ressurs og rollemodell for barnet. Voksne som er trygge, skaper tillit og tar ansvar er med å støtte og lage gode forutsigbare rammer for barnet. Barnehagen er avhengig av et tett samarbeid med foresatte, slik at en kan ivareta det enkelte barn og barnegruppen best mulig. Det er barnehagens ansvar å legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte.

Barnets stemme skal også ivaretas, da barnet har rett til å uttale seg om saker som angår dem. Ansatte i barnehage har god kompetanse på å samtale med små barn. I samarbeidssamtaler med foresatte og barnet, vil en få god forståelse og innsikt i hvordan barnet har det i barnehagen, og hvilke tiltak som kan prøves ut.

Barnehageeiers ansvar

Barnehageeier har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover og regelverk, og må derfor legge til rette for, og følge opp, at barnehagen oppfyller disse kravene. Bestemmelsen stiller krav til et systematisk arbeid, men tar hensyn til at den enkelte barnehage skal kunne tilpasse omfanget og innholdet i internkontrollen til barnehagens størrelse og egenart.

Misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med Askøy kommune, Sektor barnehage. Kommunen er eier for de kommunale barnehagene og myndighet med tilsynsansvar for alle barnehagene i kommunen. Askøy kommune som barnehagemyndighet skal passe på at barnehagene følger regelverket som gjelder på barnehageområdet.

Statsforvalteren er siste klageinstans.

 

Mobbeombudet i Vestland

Et tilbud til alle barn og unge (og foreldre) som opplever å ikke ha det bra i barnehagen

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
Mobbeombudet i Vestland  er et tilbud til alle barn og unge og deres foreldre, som opplever å ikke ha det bra i barnehagen eller på skolen.

Aina Drage og Hildegunn Hodneland er mobbeombud for barnehagebarn og elever i grunnskolen. Mobbeombudet veileder i saker som handler om psykososialt miljø, barnets rettigheter og hvordan du kan gå fram om du ikke har det bra.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet på telefon 57 30 03 33.
Du kan også følge ombudet på Snapchat (mobbeombud) eller på  Facebook.

 

Barnehagemiljøteam

Barnehagemiljøteamet et veilednings- og kompetanseteam som kan bistå kommunale og private barnehager i komplekse mobbesaker som involverer barn. Det er barnehagen som skal sette i verk tiltakene og sikre at negative handlinger og mobbing stopper. Om dette ikke fører frem, kan barnehagemiljøteamet bidra med faglig støtte og veiledning.

Teamet skal jobbe for en trygg og god oppvekst for barn i Askøy kommune. Barnehagemiljøteamet består av fagpersoner innen barnehagefeltet. Rådgiverne i teamet har gjennomført opplæring som instruktører i tiltaksprogrammet «Sammen mot mobbing» som innebærer at de har kunnskap og kompetanse for å kunne bidra i forebyggende arbeid, avdekking og håndtering av mobbing.

Alle henvendelser til barnehageteamet skal være anonyme. 

Back to top