Barnehagene våre

I Askøy har vi 25 barnehager, 8 kommunale og 17 private, med til sammen rundt 1 900 barn. I menyen kan du lese mer om tjenestene våre.

I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov. I noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilte tilrettelagte tilbud. Sektor barnehage tilbyr ulike typer hjelp.

loading...
Lavterskeltilbud

Lavterskeltilbudet innebærer at barnehager får rask og relevant hjelp fra Sektor barnehage ved avdeling Pedagogiske støttetjenester. Dette kan være spørsmål, veiledning og oppfølging som gjelder barns utvikling. Lavterskeltilbudet gis av logopeder og spesialpedagoger.

Lavterskeltilbud:
- Marte Meo-veiledning : Tilbudet retter seg mot barn og personalet i barnehagene der en er bekymret for barnets samspill og sosiale utvikling. Marte Meo-veiledning er en metode for å fremme utviklingsstøttende kommunikasjon
- Utfordringer med språk og uttale
- Utfordringer med atferd, konsentrasjon, lek, samspill

Barnehagen fyller ut oppdragsskjema sammen med foresatte, og sender pr. post til Askøy kommune, Klampavikveien 1, 5300 Kleppestø. Oppdragsskjema behandles som sensitiv informasjon og er unntatt offentlighet, og legges inn i kommunens saksarkiv som sak til Pedagogiske støttetjenester.

Styrket språktilbud til minoritetsspråklige barn

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Barnehagen kan søke midler innenfor 4 utvalgte satsningsområder:

1) Språkstimuleringstiltak
2) Foreldresamarbeid
3) Kompetanseutvikling for barnehageansatte i det flerkulturelle arbeidsfeltet
4) Tiskudd til ansettelse av tospråklige assistanse

Spesialpedagogisk hjelp

Barn i barnehagealder har rett til spesialpedagogisk hjelp, dersom de har særlige behov for det etter Barnehageloven § 31. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage eller ikke.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp er gratis for familien.

Foresatte henviser barnet  til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og ber om å få en sakkyndig vurdering. PPT gir i den sakkyndige vurderingen en anbefaling om barnet trenger spesialpedagogisk oppfølging, eller om barnet ikke har behov for slik oppfølging. Dersom barnet går i barnehage, bør henvisningen til PPT fylles ut i samarbeid med barnehagen. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og uttale seg. Begge foresatte må samtykke til at barnet skal få spesialpedagogisk hjelp før det fattes vedtak, og hjelpen kan starte opp. 

Det er Sektor barnehage, ved avdeling for  Pedagogiske støttetjenester som fatter vedtak.

Det kan henvises til PPT for vurdering av spesialpedagogisk hjelp hele året.

Samtykke fra foreldre

Før det blir fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Begge foreldrene må skrive under på samtykke.

Avdeling for Pedagogiske støttetjenester sender ut digitalt brev om samtykke der begge foreldre må signere digitalt.

Er det behov for signering på papir, ber en barnehagen om et samtykkeskjema. Det sendes med underskrifter fra begge foreldre til:

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Saksgang
  1. Foresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov.
  2. PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.
  3. Barnehage fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte).
Klage

Tildeling av spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Foresatte har klagerett på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Klagen må være skriftlig, og en må kunne begrunne hva en vil ha endret og hvorfor. Klagen sendes til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Dersom avdeling for Pedagogiske støttetjenester opprettholder sitt vedtak, blir klagen med tilhørende saksdokumenter videresendt til Statsforvalteren i Vestland for endelig avgjørelse. Du kan ha advokat eller annen fullmektig til å bistå og representere deg i alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være hvilken som helst myndig person eller en organisasjon

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass.

Kommunen , Sektor barnehage, fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.Det er foreldrene som melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud til sitt barn. Barnehagen barnet går i, veileder foreldrene i utfylling av skjema. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Statsforvalteren i Vestland.

§ 2 og § 37. Barn med nedsatt funksjonsevne (barnehageloven)

Tilrettelagt tilbud informasjon til foresatte

Melding om tilrettelagt barnehagetilbud (last ned)

Pedagogiske støttetjenester

Pedagogiske støttetjenester er en avdeling under Sektor barnehage som tilbyr ulike typer hjelp til barn og barnehager. Avdelingen består av logopeder og spesialpedagoger, der noen også er COS veileder og Marte Meo-terapeut (relasjonsveileder).

Vår avdeling skal følge opp barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, gi veiledning og støtte til barnehagepersonale og foreldre. Vi har også et lavterskeltilbud som barnehagene kan benytte i forhold til enkeltbarn, gruppe, kompetanseheving og systemrettet arbeid. Vi ønsker å være en viktig del av «laget rundt barnet» og styrke kompetansen til personalet i barnehagene, slik at de i økende grad kan ivareta alle barn innenfor det allmennpedagogiske tilbudet.

 

 

Back to top