I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilte tilrettelagt tilbud. Barnehage, avdeling for pedagogiske støttetjenester tilbyr ulike typer hjelp.


Støttetiltak

 • Lavterskel - Barnehagen henviser
  • Marte Meo-veiledning –Veiledning av personalet i barnehagene med samspill barn – barn, barn – voksen
  • Reisepedagog – Tilbud rettet mot barn mellom 1 – 6 år som av ulike årsaker lever i en vanskelig livssituasjon, eller i akutt krise
  • Logopedisk hjelp - Uttalevansker
  • Lavterskel språk, lek, samspill - Veiledning av personalet i barnehagen fra spesialpedagoger
 • Styrket språktilbud til minoritetsbarn - Barnehagen søker
 • Spesialpedagogisk hjelp 0 – 6 år.Foresatte henviser
 • Individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne. Foresatte søker

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass.

Kommunen v/Barnehage, fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.Det er foreldrene som melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud til sitt barn. Barnehagen barnet går i, veileder foreldrene i utfylling av skjema. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen, jf. ny § 9b

Spesialpedagogisk hjelp

Barn i barnehagealder med særskilte behov, kan ha rett til hjelp etter Barnehageloven § 19 a.

Foresatte kan henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få en sakkyndig vurdering, dersom barnet trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Det kan henvises for vurdering av spesialpedagogisk hjelp hele året.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging:


Saksgang

 1. Foresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov.
 2. PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.
 3. Barnehage fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte).

Klage

Foresatte kan klage på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Klagen sendes Barnehage. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen i Hordaland for endelig behandling.


Hva koster det?

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp er gratis for familien.


Kontakt

Back to top