Skip to main content
Sist oppdatert: 21. mars 2016

Barn 0 - 6 år med særskilte behov


Særskilte tilbud for barn med individuelle behov

I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov. I noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilte tilrettelagte tilbud. Sektor barnehage tilbyr ulike typer hjelp.
Lavterskeltilbud

Lavterskeltilbudet innebærer at barnehager får rask og relevant hjelp fra Sektor barnehage ved avdeling Pedagogiske støttetjenester. Dette kan være spørsmål, veiledning og oppfølging som gjelder barns utvikling. Lavterskeltilbudet gis av logopeder og spesialpedagoger.

Lavterskeltilbud:
- Marte Meo-veiledning – Veiledning av personalet i barnehagene med samspill barn – barn, barn – voksen
- Utfordringer med språk og uttale
- Utfordringer med atferd, konsentrasjon, lek, samspill

Barnehagen fyller ut oppdragsskjema sammen med foresatte, og sender pr. post til Askøy kommune, Klampavikveien 1, 5300 Kleppestø. Oppdragsskjema behandles som sensitiv informasjon og er unntatt offentlighet, og legges inn i kommunens saksarkiv som sak til Pedagogiske støttetjenester.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn i barnehagealder har rett til spesialpedagogisk hjelp, dersom de har særlige behov for det etter Barnehageloven § 31. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp er gratis for familien.

Før Sektor barnehage fatter vedtak og det settes i gang spesialpedagogisk hjelp, må foresatte henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få en sakkyndig vurdering. PPT gir i den sakkyndige vurderingen en anbefaling om barnet trenger spesialpedagogisk oppfølging, eller om barnet ikke har behov for slik oppfølging. Dersom barnet går i barnehage, bør henvisningen til PPT fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og uttale seg før det fattes vedtak.

Det kan henvises til PPT for vurdering av spesialpedagogisk hjelp hele året.

Samtykke fra foreldre

Før det blir fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Begge foreldrene må skrive under på samtykke.

Pedagogiske støttetjenester sender ut digitalt brev om samtykke der begge foreldre må signere digitalt.

Er det behov for signering på papir, ber en barnehagen om et samtykkeskjema. Det sendes med underskrifter fra begge foreldre til:

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Saksgang
  1. Foresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov.
  2. PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.
  3. Barnehage fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte).
Klage
  1. Tildeling av spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Foresatte har klagerett på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Klagen må være skriftlig, og en må kunne begrunne hva en vil ha endret og hvorfor. Klagen sendes til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

    Dersom vedtaksmyndighet opprettholder sitt vedtak, blir klagen med tilhørende saksdokumenter videresendt til Statsforvalteren i Vestland for endelig avgjørelse. Du kan ha advokat eller annen fullmektig til å bistå og representere deg i alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være hvilken som helst myndig person eller en organisasjon


Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder