Rett til opplæring i samisk

Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet.Opplæring gjelder omfatter både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Det er valgfritt hvilket av språkene barna velger, men rettigheten er begrenset til ett samisk språk.

Den samiske opplæringen blir gitt som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk får mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen bestemmer foresatte om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Askøy kommune ønsker at så mange barn som mulig starter samiskopplæringen i 1. trinn, men det er også viktig å vite at det går an å ha sitt første år med samisk senere i skoleløpet

Barn som allerede snakker samisk når de begynner på skolen, kan velge å ha samisk som sitt førstespråk og norsk som andrespråk. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk, noe som betyr at de vil få flere timer med undervisning enn andre elever.

Påmelding til samisk opplæring

Alle samiske elever kan når som helst i sitt skoleforløp starte med samisk opplæring. Samisk språkvalg og alder på eleven, vil ha betydning for hvordan opplæringen blir organisert.  

Påmelding skjer ved å ta kontakt med elevens skole innen 15. mars for oppstart fra skolestart samme år. 

Etter påmelding vil skolen og skoleeier legge til rette for at samisk opplæring kan starte. Undervisningen kan organiseres på nærskolen, samlet på én skole, eller som alternative opplæringsformer som fjernundervisning. 

Avmelding til samisk opplæring skjer ved å melde fra til skolen innen 15 mars for for avslutning ved skoleårets slutt samme år. 

Samisk som første- og andrespråk

Barn som ikke bruker samisk som et førstespråk/hverdagsspråk, starter med samisk som andrespråk på skolen. De foresatte kan da velge mellom samisk 2 eller samisk 3. Samisk 2 gir størst språkkompetanse og anbefales. Samisk 3 kan passe for elever som trenger mer tid eller starter med samisk opplæring senere i utdanningsløpet, f.eks. mot slutten av barneskolen eller ved oppstart på ungdomsskolen.

Den beste forståelsen for samisk får man ved å velge samisk som førstespråk og norsk som andrespråk gjennom hele utdanningsløpet, eventuelt samisk og norsk som sidestilte førstespråk.

Elever med samisk som andrespråk kan enten velge samisk 2 eller samisk 3 i grunnskolen.

Kompetansemålene i læreplanen for samisk som andrespråk har ni nivåer for å fullføre faget:

  • Kompetansenivå 1-3: samisk 2 (barneskole), samisk 3 (ungdomsskole), samisk 4 (videregående)
  • Kompetansenivå 4-6: samisk 2 (ungdomsskole), samisk 3 (videregående)
  • Kompetansenivå 7-9: samisk 2 (videregående)

Barn og ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er fritatt for fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag, men har rett til å velge dette dersom de ønsker det. De kan også få fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

 

Linker til lovgrunnlag og rammer for samiskundervisning: 

Lovgrunnlag fram til 31.07.2024

Lovgrunnlag fra 01.08.2024 

Om læreplanene og fag- og timefordeling

Om retten til opplæring i og på samisk i grunnskolen

Back to top