Retten til spesialundervisning

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven får tilpassede kompetansemål, hjelp til å bryte ned og sortere informasjon og strukturere skolehverdagen, jobber ekstra med sosial læring og språk, eller får ekstra støtte for kunne å kommunisere. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Skolens ansvar

 • Skolen skal

  • involvere og spørre eleven og foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven
  • vurdere om en elev har behov for spesialundervisning
  • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis eleven eller foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
  • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være. Dette gjelder kun hvis skolen har fått delegert myndighet fra kommunen
  • utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP)
  • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
  • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
  • informere foreldrene og eleven om konsekvensene hvis eleven velger å få vurdering uten karakter i de fagene han eller hun får spesialundervisning 

Involvering av foreldre

 • Foreldre

  • kan kreve at skolen undersøker om barnet deres har behov for spesialundervisning
  • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å vurdere behovet for spesialundervisning
  • skal bli involvert og si ja før skolen eller kommunen fatter vedtak om spesialundervisning
  • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
  • kan klage på vedtaket om spesialundervisning
  • kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning i

  Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringslova kapittel 5.


Klage på vedtak


Kontaktopplysninger

Back to top