Farlig avfall

 • Dette er avfall som kan gjøre stor skade på naturen og mennesker, og derfor må leveres inn til et godkjent returpunkt for forsvarlig behandling.
 • På Askøy er dette Miljøparken (nytt navn fra 29. februar 2024) på Ravnanger.
 • Tjenesten er gratis for privatpersoner – opp til 1 000 kg pr år – inkluderer impregnert trevirke og asbest.
 • Askøy er en av 9 eierkommuner i Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR).

Nedgravde oljetanker

Mellom 1950 – 1980 var det ganske vanlig å installere oljefyr/kamin i bolighus, med en nedgravd oljetank utenfor huset. Fra januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av private boliger og næringsbygg.

   • Tomme» oljetanker vil som regel likevel alltid inneholde en liten oljerest.
   • Tankene blir eldre og eldre, og faren for forurensing øker dersom ikke eieren jevnlig kontrollerer tanken.
   • Dette er eierens ansvar.
   • Det er registrert over 500 nedgravde oljetanker ved bolighus på Askøy.
   • Lekkasje fra gamle oljetanker er et lokalt miljøproblem, og kan føre til forurensing av grunn og grunnvann.
   • Ved lekkasje fra tanken er det eier som er ansvarlig og som må dekke kostnader for å rette opp uhellet på egen og eventuelt andres grunn.

Vil du fjerne oljetanken?

Forurenset grunn

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning (forurensingslovens §7). Dette gjelder også forurensing i grunnen. Dersom noen ønsker å grave eller bygge på et område hvor det kan være mistanke om forurensing, må området undersøkes før det graves eller bygges, og regelverket må følges.

Kontakt avdelingen


Back to top