Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

loading...
Hvem får støttekontakt

Personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp for å kunne delta i aktiviteter kan få støttekontakt. Målet er å gi mulighet for en meningsfull fritid sammen med andre. Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Trykk her for å søke om å få støttekontakt

Barn

Barn som trenger støttekontakt kan ha lite nettverk og venner. De kan ha en fysisk sykdom som gjør at foreldrene trenger avlastning. Noen barn trenger en voksen person som er forutsigbar, som representerer et fast holdepunkt, og som kan bidra til nye positive erfaringer. Problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller integreringsproblem kan gi barn behov for kontakt med et annet menneske som representerer trygghet og en god rollemodell.
Enkelte barn har problemer på skolen eller i omgangskretsen.
En støttekontakt kan gi et barn muligheten til å lære regler og normer gjennom nye situasjoner og opplevelser. En støttekontakt kan være en som barnet kan snakke med, bli hørt og sett av. En støttekontakt kan være en som aktiviserer og inspirerer.

Funksjonshemmede

En del mennesker, unge eller voksne, med fysisk funksjonshemming kan trenge hjelp til hverdagslige gjøremål og for lettere å kunne delta på aktiviteter i fritiden. Noen mennesker er født med funksjonshemming, andre er blitt funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller ulykke.

Mennesker med utviklingshemming

Mennesker med psykisk utviklingshemming trenger stimulering, trening og støtte for å kunne utnytte sine ressurser best mulig. På noen områder går deres utvikling langsommere og det er mer varierende grenser for hva som kan læres. For noen med psykisk utviklingshemming kan også bevisstheten om å være annerledes være en stor belastning.

Mennesker med psykiske problemer

Mennesker med psykiske problem som trenger støttekontakt kan synes det er vanskelig å ha sosial omgang og komme seg ut på egen hånd. De som trenger støttekontakt har ofte et lite nettverk. De trenger en person å prate med og som kan bidra til at vedkommende får oppleve hyggelige aktiviteter. Å være deprimert eller å ha mye angst kan føre til økt sårbarhet overfor fremmede og ukjente situasjoner.

Dette kan støttekontakten bidra med

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv. Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv.
Det er et løpende behov for å rekruttere nye, spesielt gjelder dette voksne menn og kvinner med bil.
Det vanligste er å ha individuell støttekontakt noen timer i uken. Oppdraget som støttekontakt kan likevel også gjelde for grupper, og det kan utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kriterier for å bli støttekontakt

For å bli støttekontakt er det ønskelig at du har fylt 18 år, men vi oppfordrer alle til å søke. Du må være pålitelig og trygg på deg selv. Av hensyn til den som trenger støttekontakt, ønsker vi at du kan påta deg oppdraget i minimum ett år. Det kreves ingen fagbakgrunn.
Støttekontakten må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid. Støttekontakten må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin. Støttekontakten må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Taushetsplikt

Som støttekontakt må du signere en taushetserklæring. Taushetsplikten innebærer at du ikke skal la utenforstående få kjennskap til personlige forhold rundt den du er støttekontakt for. Taushetsplikten kan bare oppheves av bruker selv eller av dens verge/pårørende. Det er viktig å huske at taushetsplikten gjelder fra første kontaktpunkt / informasjonsutveksling, og også etter at støttekontaktoppdraget er avsluttet.

Politiattest

Som støttekontakt blir du pålagt å fremvise politiattest. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Det kreves politiattest for personer som skal yte helse- og omsorgstjenester (jfr. Lov om barneverntjenester § 6 - 10, siste ledd og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 - 4).
Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep, vinningslovbrudd eller narkotikalovbrudd.
Søker har selv ansvar for å innhente politiattest, og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget.
Politiattest medbringes på intervju.

Godtgjøring og praktisk informasjon

Oppdragets størrelse er individuelt, men er normalt mellom 2-5 timer i uken, fordelt etter avtale.

Støttekontakter får betalt per time arbeidet. Per 01.01.24 er satsen kr. 180,10 per time. Satsen reguleres 1. januar hvert år. Støttekontakter som har flere enn én bruker om gangen (gruppekontakt) får et tillegg på kr 15,- per time.

I tillegg dekkes det utgifter opp til kr 370,- per måned for oppdrag som er mindre enn 30 timer i måneden, og opp til kr 400,- for oppdrag som er fra 30 timer og oppover i måneden. Askøy kommune dekker kun utgifter som støttekontakten har, ikke brukerens utgifter.

Dette er ikke inkludert transportkostnader i oppdragstiden, som også dekkes (kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil, billetter ved bruk av offentlig transport, etc.). Vi følger statens satser for reisegodtgjørelse. Vi dekker kun transport til og fra oppdrag etter særavtale.

Bompenger dekkes per nå med kr. 32,8 per passering på Askøy og kr. 22,4 per passering i Bergen. Husk at man kun betaler én gang for passeringer innenfor en time i samme bomring. Husk også at man ofte bare betaler for bompenger én vei. bompengekalkutator.no er et godt verktøy for å sjekke hvor man betaler bompenger.

Lengre turer må avtales med saksbehandler på forhånd.

Som støttekontakt i Askøy kommune er man oppdragstaker og man har dermed ikke rett på feriepenger eller sykepenger. Støttekontakter er ikke knyttet opp mot tjenestepensjonsordningen i Askøy kommune, men opptjent godtgjørelse blir innberettet som opptjent til Folketrygden.

Forsikring

Askøy kommune har ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder under utførelsen av oppdraget. Forsikringen omfatter erstatning ved død, erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Dekningsgraden er regulert av Lov om yrkesskadeforsikring med tilhørende forskrifter. Ved skade, benytt skademeldingsskjema, samt meld fra til saksbehandler.

Ved skade eller uhell som inkluderer bruker, er bruker dekket av egen forsikring i kommunen. Ta kontakt med saksbehandler.

Les mer om forsikringer i Personalhåndboken.

Timeliste og rapport

Timer føres elektronisk på Min Arbeidsplan.

Frist for føring av elektroniske timelister er den 22 hver måned. Vi anbefaler at timer føres fortløpende.

Timer kan ikke godkjennes tilbake i tid, så timer som ikke er ført innen fristen må leveres på papirliste.

Veileder for føring:  Veileder for elektroniske timer - støttekontakt

Timeliste: Timeliste støttekontakt (Brukes etter avtale)

Ledsagerbevis

Noen brukere har ledsagerbevis. Dette gir rabatter for den som følger brukeren. For mer informasjon om ledsagerbevis, se Helse Norge.

Vi anbefaler å kontakte firma for å bekrefte om de har rabatter for ledsagerbevis.

Noe for deg? Slik søker du

Stab Helse og omsorg har ansvar for rekruttering og oppfølging av støttekontakter i Askøy kommune.

Fyll ut søknadsskjema


For spørsmål om å være støttekontakt, ta kontakt.

Telefon56 15 82 50 

E-post: .


Melder du deg som støttekontakt, vil du få tilbakemelding på søknaden og eventuelt bli kalt inn til intervju. Blir du godkjent som støttekontakt, registrerer vi deg i kommunens støttekontaktbase og du blir tilgjengelig for saksbehandlere som trenger støttekontakt til aktuelle personer.
Når du er i gang med oppdraget, har du krav på veiledning 1 time annenhver måned. Du må selv ta kontakt med saksbehandler ved behov.

 

Aktivitetstips

Det er i stor grad brukerens interesser og behov som avgjør hvilke aktiviteter støttekontakten gjør sammen med brukeren.

Noen eksempler på aktiviteter:

 • Gå på kino, teater, konsert eller museum
 • Følge til fritidsaktivitet
 • Ta en prat på kafé
 • Fjell-, sykkel- eller fisketur
 • Leke
 • Hjelp til å gjøre lekser
 • Sports-arrangement
 • Bake
 • Handle
 • Klatre
 • Svømme
 • Spillkveld
 • Male
 • Biltur
 • Danse
 • Synge

Se også disse nettsidene:
Nasjonal nettside om støttekontakter, Fritid med mening
Fritid for alle
Bergen og Hordaland turlag sine turer og kurs
Det skjer på Askøy

Back to top