Avlastning er en kommunal tjeneste for personer eller familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

loading...
Hvem får avlastning?

Pårørende til personer med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse med et særlig tyngende omsorgsbehov kan få avlastning. Målet er å hindre overbelastning, gi nødvendig tid til fritid og ferie samt å gi mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Eksempler på særlig tyngende omsorgsbehov er når omsorgsoppgavene:

  • utgjør mange timer per måned
  • er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Trykk her for å søke om å få avlastningshjem

Hva er avlastning?

Avlastning kan blant annet ytes i form av hjemmehjelp, dagtilbud, avlastning i institusjon eller avlastning i eller utenfor hjemmet.

Kommunen vil i dialog med søker se på behovene og velge det avlastningstilbudet som passer best.

Hva kan du bidra med som avlastningshjem?

Avlastning i eget hjem er en form for avlastning. Her åpner du ditt hjem for å ta imot en person med et økt omsorgsbehov for en periode for å avlaste familien.

Som avlastnningshjem kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv. Mange avlastere synes oppdraget er givende også for dem selv.

Det er et løpende behov for å rekruttere nye avlastningshjem.

Det vanligste er å ha én eller flere helger (48t) i måneden med avlastning, samt eventuelt utvidet avlastning i ferietid. Avlastning betales på timesbasis basert på timer brukt inntil en ramme. I tillegg gis det utgiftsdekning per døgn. Satsen avhenger av om brukeren er under eller over 10 år.

Satsene for utbetaling justeres sentralt hvert år.

I Askøy kommune er det Forvaltningsenheten som fatter vedtak om hvem som får avlastning i eget hjem, og omfanget av tjenesten.

Kriterier for å bli avlastningshjem

For å bli avlastningshjem må du være fylt 18 år og ha en egen bolig med plass til bruker. Du må være pålitelig og trygg på deg selv. Av hensyn til den som trenger avlastning, ønsker vi at du kan påta deg oppdraget i minimum ett år. Det kreves ingen fagbakgrunn.

Avlasteren må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid. Avlasteren må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin. Avlasteren må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Taushetsplikt

Som avlaster må du signere en taushetserklæring. Taushetsplikten innebærer at du ikke skal la utenforstående få kjennskap til personlige forhold rundt den du er avlaster for. Taushetsplikten kan bare oppheves av bruker selv eller av dens verge/pårørende. Det er viktig å huske at taushetsplikten gjelder fra første kontaktpunkt/informasjonsutveksling, og også etter at avlasterforholdet er avsluttet.

Politiattest

Som avlaster blir du pålagt å fremvise politiattest. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Det kreves politiattest for personer som skal yte helse- og omsorgstjenester (jfr. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 - 4).

Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep, vinningslovbrudd eller narkotikalovbrudd. 

Søker har selv ansvar for å innhente politiattest, og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget. 

Politiattest medbringes på intervju.

Godtgjøring og praktisk informasjon

Arbeidets omfang er individuelt, men er normalt 48 timer (fredag til søndag) hver annen, hver tredje eller hver fjerde helg, fordelt etter avtale.

Avlastere får betalt per time arbeidet. Per 01.01.24 er satsen 101 kroner per time.

I tillegg utbetales det en utgiftsdekning per døgn. For barn under 10 år er denne satsen 233 kroner per døgn. For personer over 10 år er denne satsen 306 kroner per døgn.

Satsene reguleres 1. januar hvert år.

Som avlaster i Askøy kommune er man ansatt og man har dermed rett på feriepenger, pensjon og sykepenger.

Forsikring

Askøy kommune har personalforsikringer. Forsikringen gjelder under utførelsen av oppdraget. Forsikringen omfatter erstatning ved død, erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Dekningsgraden er regulert av Lov om yrkesskadeforsikring med tilhørende forskrifter. Ved skade, benytt skademeldingsskjema, samt meld fra til saksbehandler.

Ved skade eller uhell som inkluderer bruker, er bruker dekket av egen forsikring i kommunen. Ta kontakt med saksbehandler.

Les mer om forsikringer i Personalhåndboken.

Arbeidsplan

Du sender inn en arbeidsplan på e-post så snart den er avtalt med bruker eller brukers pårørende. 

Ved endringer i arbeidstiden og ved sykefravær (din eller brukers) sendes dette inn på e-post så snart det er avklart med bruker og brukers pårørende. Ved sykefravær utbetales timelønn som normalt, men ikke utgiftsgodtgjøring. Vi betaler bare ut lønn for planlagt arbeid. Ved egen sykdom uten sykemelding, sendes egenmelding via Min Arbeidsplan (se under).

E-posten som skal benyttes er.

Min Arbeidsplan (MAP)

Arbeidsplaner som sendes inn blir registrert i vårt turnusprogram, og er synlig i MAP for den enkelte avlaster.

Egenmeldinger kan også sendes inn via MAP, samt at man kan se hvilke datoer som er utbetalt på den enkelte lønningen.

Trykk her for å gå til MAP.

 Trykk her for veileder for bruk av MAP

Noe for deg? Slik søker du

Stab Helse og omsorg har ansvar for rekruttering og oppfølging av avlastere i Askøy kommune.

Fyll ut søknadsskjema

For spørsmål om å være avlaster, ta kontakt på telefon 56 15 82 50 eller e-post 

Melder du deg som avlaster, vil du få tilbakemelding på søknaden og eventuelt bli kalt inn til intervju. Blir du godkjent som avlaster, blir du tilgjengelig for saksbehandlere som trenger avlaster til aktuelle personer.

Når du er i gang med arbeidet, har du krav på veiledning. Din personalansvarlige vil ha ansvar for oppfølging i forbindelse med sykefravær, mens saksbehandler har ansvar for oppfølging som gjelder arbeidets innhold.

Back to top