Last ned årsmelding og regnskap for 2018

pdf Årsmelding og årsregnskap 2018 (13.80 MB)


Rådmannens kommentar

Askøysamfunnet utvikles

Sommerens vannkrise understreket betydningen av at det investeres for å sikre alle deler av kommunen sikker vannforsyning.
Organisasjonen viste stor handlekraft da det akutt ble nødvendig å legge en ny vannledning fra Askevatnet til Ingersvatn for å forsyne Kleppedammen med nok vann.
For å sikre en varig løsning utredes det hva det innebærer å trekke vannledning fra Bergen før Askevatnet bygges ut. Det utredes også å bygge flere mindre renseanlegg i stedet for å satse på et stort og sentralt avløpsanlegg.
En viktig grunn for disse valgene er å unngå at avgiftsnivået på disse tjenesteområdene blir altfor høyt.

Skoleutbygging

Kommunen investerer milliardbeløp for å øke skolekapasiteten, og det er hyggelig å se at prosjektene har god framdrift.
Nybygget på Kleppestø barneskole er ferdigstilt, og arbeidet med å rehabilitere den gamle delen er godt i gang.
Det samme gjelder for Tveit skole.
I 2018 begynte utredningen knyttet til barneskole og ungdomsskole på Erdal. Kostnadselementet er av vesentlig betydning, og rådmannen gjør analyser og vurderinger for å sikre realistiske kostnadsoverslag og kostnadsbegrensning.

Askøypakken

Askøypakken blir dyrere enn anslått, og det er fare for at noen av veiutbedringene ikke kan realiseres. Det er derfor gjort et arbeid for å redusere kostnadene, samtidig som bompengeinntektene økes gjennom at også elbiler skal betale.
På senhøsten startet forhandlingene med staten om byvekstavtale. Kommunens målsetting er at belønningsmidler for å sikre nullvekst i persontransport med bil også skal komme Askøy til del.

Kommunen blir bedre og mer digital

Året 2018 var preget av påstandene om kritikkverdige forhold i kommunalavdeling Teknisk, og undersøkelsen av dette. Det er ikke påvist korrupsjon eller andre straffbare forhold. Samtidig ble det påpekt at det er mangler i kommunens kvalitetssystem.
Et arbeid for å forbedre dette er startet opp, og det har i løpet av året vært et ekstra fokus på etiske tema. Varslingsrutinene er tydeliggjort, og det er opprettet gaveregister som omfatter både politikere og ansatte.
Det er mye utviklingsarbeid på gang i kommuneorganisasjonen, og det er positivitet, giv og resultater i dette arbeidet.
Gjennom ressurs- og kompetanseøkningen som skjedde i 2018 er det også mer trykk på digitaliseringsarbeidet. Tjenesteutvikling i Stab er en nødvendig ressurs for å støtte lederne i arbeidet med å utvikle tjenestekvalitet, effektiv ressursbruk og ta i bruk digitale løsninger. Det jobbes riktig og godt.

Sykefravær

Det er positivt at blant annet NED-satsingen gir gode resultater på sykefraværet. I 2018 har kommunen et samlet sykefravær på 7,5 %. I 2017 var det på 8,6 %, så reduksjonen er betydelig.

Kommuneøkonomien

Årets regnskapsresultat ble null, og netto driftsresultat er negativt. Samtidig er det overført 28 millioner kroner til disposisjonsfondet. Beløpet tilsvarer overskuddet for 2017.
Regnskapet viser at driften i avdelingene har kostet mer enn det som ble budsjettert. Det innebærer at driften er dyrere enn den økonomiske rammen gir rom for ved inngangen til 2019. Dette er bekymringsfullt særlig fordi det skal gjøres nye, betydelige kostnadskutt i 2019 og resten av økonomiplanperioden.

Kommunen benytter seg i stort grad av muligheten til å søke på tilskuddsmidler og prosjektmidler, noe som bidrar til utvikling og nye tjenester særlig i Levekår. En utfordring på kostnadssiden har vært lærernormen og bemanningsnormene i barnehage som ikke er fullfinansierte fra statens side, og nødvendigheten av nye, kostnadskrevende tiltak for psykisk syke eldre.

Rådmannen takker politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid, og alle ledere og medarbeidere for engasjement, innsats og godt utført arbeid i 2018.

 

Eystein Venneslan

Rådmann

pdf (13.80 MB)

Back to top