Last ned årsmelding:

pdf Årsmelding og regnskap 2019 (3.90 MB)


Rådmannens kommentar

Året 2019 har vært et ekstra utfordrende år for Askøy kommune.

I juni ble over 2 000 personer syke av forurenset vann fra Kleppe vannverk.
Mange innbyggere og næringsdrivende måtte tåle ulemper ved at vannet i lang tid måtte kokes.
Denne alvorlige hendelsen har preget året. Mange har stått på og gjort sitt beste for å håndtere situasjonen og avhjelpe ulempene, og vi takker alle som tilbød og bidro med hjelp.
Det er viktig for oss at både vi og andre lærer av det som skjedde.
Et eksternt miljø er i gang med å gjøre en grundig granskning for å kartlegge årsaksforhold, og for å gi råd som vil hjelpe oss til å unngå at det skjer igjen.
Å gjenreise innbyggernes tillit til at kommunen kan levere trygt vann, er en særdeles høyt prioritert oppgave.

Politikk og budsjetter

Året har også vært preget av at den politiske posisjonen ikke fikk flertall for sitt budsjett, og at eiendoms-skatten brått ble fjernet.
Det vedtatte budsjettet innebar store og til dels urealistiske innsparinger.
Etter lovlighetskontroll godkjente fylkesmannen budsjettet, men vurderte at økonomiplanen ikke tilfreds-stilte kommunelovens krav til realisme.
I løpet av året utredet og iverksatte rådmannen en rekke inn-sparingstiltak. Innsparingseffekten i 2019 ble på 30 millioner kroner, og mange av tiltakene får en større effekt når helårseffekten slår inn.

Kostnadskutt

Innsparingene er særlig innrettet mot administrasjon og ledelse.
Ledelse og administrasjon er redusert med 5 mill. i 2019, noe som gir en helårseffekt i 2020 på 10 mill. kroner.
For å redusere antall stillinger i det øverste ledernivået er modellen med kommunalavdelinger avløst av en sektormodell.

Årsregnskap og resultat

Årsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 26 millioner kroner.
Økte skatteinntekter for landet, merinntekter på finansområdet og innsparinger og effektivisering bidro til det.
Det er samtidig brukt 26 millioner av disposisjonsfondet til å dekke driftsutgifter.
Rådmannen foreslår derfor at det regnskaps-messige overskuddet for 2019 settes av til disposisjonsfond, slik at disposisjonsfondet likevel ikke blir tappet.
Det vil være klokt også med tanke på at budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 legger opp til stram drift og ytterligere innsparinger.

Rådmannen takker politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid, og alle ledere og medarbeidere for engasjement, innsats og godt utført arbeid i 2019.

 

Eystein Venneslan

Rådmann

Back to top