Last ned årsmelding:

pdf Årsmelding og regnskapet 2021 v7 2 (5.21 MB)


Kommunedirektørens kommentar

Året 2021 ble også sterkt preget av Covid-19. Pandemien har krevd mye ressurser og innsats og gitt oss utfordringer på mange plan også dette året. Slitasjen som følger av at langvarigheten er påtakelig. På enkelte områder har det vært vanskelig å opprettholde tjenestetilbudet på normalt nivå, og organisasjonens kapasitet til å håndtere utviklingsoppgaver har vært svakere.

For kommunedirektøren har det vært viktig å mobilisere nok ressurser til å dekke kritiske funksjoner og sikre kontinuitet og utholdenhet. Kommunedirektøren er stolt over arbeidet som er gjort for å håndtere situasjonen, og vil berømme og takke de mange lederne og medarbeiderne som har gjort en formidabel innsats.

Kommuneplanens arealdel legger viktige premisser for utviklingen av Askøy-samfunnet. Arbeidet med planen er nå på den politiske banehalvdelen. Utvalg for teknikk og miljø har hatt flere temamøter for å sette seg grundig inn i de ulike temaene i planen, og arbeidet vil fortsette i 2022. Den demografiske endringen som hele landet, og også Askøy kommune står overfor, krever en god plan for hvordan det økende behovet for omsorgstjenester skal løses. Arbeidet med å revidere helsebruksplanen er startet opp.

Det økonomiske resultatet ble særdeles godt. Et netto driftsresultat på 104 mill. er langt over det normale. Det gode resultatet skyldes en særdeles god skatteinngang mot slutten av året, og merinntekt på skatteutjevningen fordi samlet skatteinntekt for landets kommuner har blitt høyere enn beregnet.

Finansområdet hadde en positiv utvikling og kommunens finansforvaltning har vært god. Sektorene har samlet sett holdt sine budsjetter, og staten har kompensert for ekstrautgifter i forbindelse med pandemien. Disposisjonsfondet er nå på et så høyt nivå at kommunen har en tilfredsstillende økonomisk buffer for driften. Samtidig er det en del av bildet at alle investeringene ble lånefinansiert.

Kommunedirektøren takker politikere og tillitsvalgte for godt samarbeid gjennom året. Samarbeidet har fungert godt også i krisehåndteringen. Kommunedirektøren har lagt vekt på å holde de folkevalgte løpende orientert om koronasituasjonen, og at kommunestyret skulle være tilstrekkelig informert til å ta de prinsipielle beslutningene om lokale, inngripende smitteverntiltak.

Eystein Venneslan
Kommunedirektør

 

Back to top