Formål

Sykehjem er et tilbud til deg som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, som ikke kan bo i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er bemannet hele døgnet, og kan være offentlig eller privat drevet.


Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt et korttidsopphold eller et langtidsopphold.

 
Korttidsopphold
Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset.
Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.
Målet med de ulike korttidsoppholdene er at man skal kunne bo hjemme lengst mulig.
Forvaltningsavdelingen fatter vedtak om opphold.
loading...
Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening,
slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.
Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.


Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan komme tilbake til eget hjem.
Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.


Avlastningsopphold

Målet med oppholdet er å avlaste pårørende.
Tilbudet kan være rullerende.

Lindrende opphold

Tilbud til alvorlig syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg

Opphold for øyeblikkelig hjelp

Tilbud om noen dagers opphold for avklaring av akutt innsettende medisinsk situasjon. Opphold søkes av fastlege eller legevaktslege. 

 
Langtidsopphold
Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Tildeling baseres på en grundig vurdering av søkers behov opp mot tjenestetilbudene i helse og omsorg og det sosiale og familiære nettverk søker har.

Tilbudet gis til de som på grunn av mentalt og/eller fysisk funksjonstap er permanent ute av stand til å ta vare på seg selv og bo i egen bolig.
Andre hjelpetiltak som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsenter skal være forsøkt uten ønsket effekt.

Det foreligger heller ikke et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet.
Forvaltningsavdelingen fatter vedtak om opphold.

loading...

Ordinært langtidsopphold

Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.

Skjermet opphold

Enheter for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte.


Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Se prislisten.

Gebyrer og betalingssatser - Helse og omsorg

Utvidet informasjon om egenandeler i institusjon.


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
 3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
 5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Saksbehandlere for helse- og omsorgstjenester


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Annet

Du kan søke sykehjemsplass i andre kommuner. Søknad om slik plass må sendes den aktuelle kommunen.


Kontakt

 

Back to top