Vedtekter for Ungdommens kommunestyre revidert jan. 2024

Vedtatt av kommunestyret 15/2-24

  • 1 Formål og myndighet

1.1     Ungdommens kommunestyre skal være et kontakt-, interesse- og rådgivende organ hvor ungdom fra kommunen kommer sammen og drøfter saker som vedkommer barn og unge. Ungdommens kommunestyre skal være et koordinerende organ for modellen Ungdom ved roret. Slik får ungdom bredere mulighet til å påvirke og medbestemme i kommunale saker. Ungdommens kommunestyre bestemmer selv hvilke saker de vil jobbe med, basert på bl.a. innspill og tilbakemeldinger gjennom Opp-starts-, Opp-følgings- og Opp-summeringssamlinger hvor flere ungdommer er deltakere. Det er ungdommens kommunestyre som har ansvar for å planlegge og gjennomføre Opp-samlingene sammen med kommunens koordinator og kommunens SoNoM-fagteam.

1.2     Ungdommens kommunestyre er underlagt kommunen og kommunens administrasjon med hensyn til driften av rådet.

1.3     a) Ungdommens kommunestyre kan fordele egne drifts- og tilskuddsmidler innenfor rammen til kultur, idrett og næring til rus- og alkoholfrie ungdomsprosjekter, arrangementer og organisasjoner. 

b) Ungdommens kommunestyre gir ikke tilskudd til enkeltpersoners karriereplaner og prosjekter knyttet til personlig bruk.

1.4     Ungdommens kommunestyre skal fungere som kommunens høringsorgan i saker som er relevante for ungdom i Askøy kommune, og skal motta sakene i god tid slik at representantene har mulighet til å sette seg inn i disse.

1.5     Uttalelser fra Ungdommens kommunestyre skal tas til vurdering gjennom saksgangen i kommunen, og skal følge saksdokumentene til det endelige vedtaket er tatt. 

1.6     Ungdommens kommunestyre kan sende 2 representanter til Fylkesting for ungdom. Ungdommens kommunestyre har også myndighet til å foreslå kandidater til Vestland ungdomsutvalg.

1.7     2 representanter fra Ungdommens kommunestyre har møterett og uttalerett i kommunestyret, formannskapet og utvalg for oppvekst og levekår.

1.8     Ungdommens kommunestyre er et religiøst og partipolitisk uavhengig organ. Ungdommens kommunestyre har selv forbud mot alkohol og rusgifter på sine arrangementer, og støtter derfor ikke arrangementer der det oppfordres til, eller selges alkohol og rusgifter.

1.9     Ungdommens kommunestyre bør være representert med minimum én representant i elevråd ved alle ungdoms- og videregående skoler i Askøy kommune.

1.10    Alle ungdoms- og videregående skoler på Askøy skal ha en voksen ansatt kontaktperson for skolens representanter i Ungdommens kommunestyre, og som skal være en støttespiller for å få valgt representanter tilknyttet sin skole, samt følge disse opp gjennom skoleåret. Skolens kontaktperson mottar kopi av alle møteinnkallinger og referater

 

  • 2 Sammensetning av Ungdommens kommunestyre og valg

2.1     Ungdommens kommunestyre skal være sammensatt av ungdom fra 13-19 år som er bosatt i Askøy kommune. Antall kan være fra 15 til 19 representanter totalt inkludert ordfører og varaordfører. Det er satt av plasser til hovedrepresentanter og vara til hver ungdoms- og videregående skole. Ungdom som ikke går på skole på Askøy, men bor i kommunen og er under 19 år, kan søke om å være med. Elever som er bosatt utenfor Askøy og går på skole i kommunen, har mulighet til å søke Ungdommens kommunestyre om å være med. Disse inngår da som en del av sin skoles representantandel.

2.2     Skolenes representanter skal være likt fordelt mellom kjønnene. Ved skoler der det er tre representanter vil dette ikke være mulig, men det skal alltid være to kjønn som representerer skolen.

2.3     Valgperioden for skolenes representanter, er fra medio oktober og fram til sommerferien påfølgende år med følgende representantfordeling:

- Fauskanger ungdomsskole = 2 hovedrepresentanter (1 vara)

- Ravnanger ungdomsskole = 2 hovedrepresentanter (1 vara)

- Erdal ungdomsskole = 2 hovedrepresentanter (1vara)

- Kleppestø ungdomsskole = 3 hovedrepresentanter (2 vara)

- Hop VGS = 2 hovedrepresentanter (1 vara)

- Askøy VGS = 3 hovedrepresentanter (2 vara)

Vararepresentantene er ikke personlige vara

2.4     Som en viktig del av modellen Ungdom ved roret, velges ordfører og varaordfører av deltakerne på Opp-startssamlingen som er innen utgangen av september hvert år. Ordfører og varaordfører representerer derfor ikke en spesifikk skole. Ordfører og varaordfører velges for 2 år og vervene skal overlappe hverandre med ett år. Disse er valgt fram til påfølgende Opp-startssamling i september. Det skal tilstrebes å være en av hvert kjønn i ledervervene.

2.5     For å sikre kontinuitet er det også mulig for opptil tre representanter å fortsette utenom de som blir valgt fra skolene. Disse må levere søknad til kommunens koordinator innen utgangen av august og koordinator har ansvar for at disse søknadene legges fram og behandles under valgsekvensen på Opp-startssamlingen i september hvor det også velges ordfører og varaordfører. Disse representantene stiller da som frivillige ubetalte representanter i Ungdommens kommunestyre og representerer dermed ikke en spesifikk skole.

2.6     Varaordfører overtar for ordfører ved ordførers frafall. Ny varaordfører velges så blant representantene på neste ordinære møte i Ungdommens kommunestyre. Ledervervene tas opp til eventuell ny valgrunde på påfølgende Opp-startssamling i september.

2.10   Det stiller en politisk representant på hvert ungdommens kommunestyremøte og som skal være en støttespiller under møtet ved relevante spørsmål ungdommene har. Politikeren som stiller i møtet skal ikke representere sitt eget parti, men være en talsperson for alle politikerne i utvalget/ kommunestyret. Den politiske representanten har møte- og talerett.

 

  • 3 Organisering og møteavvikling

3.1     Ungdommens kommunestyre skal holde 6 ordinære møter i året hvor det sendes møteinnkalling og skrives referat. Møtene holdes hovedsakelig fra 14:00-17:30. Ungdommens kommunestyre bestemmer selv hvor og når de har møter og kan også justere tidsrammen når det er formålstjenlig. Ordfører/ varaordfører kan innkalle til ekstra møter utenom oppsatt møteplan etter behov og kan benytte den plattformen som en finner mest hensiktsmessig, enten fysisk eller nettbasert.

3.2     Ordfører og varaordfører i samarbeid med koordinator møtes jevnlig og skal bl.a. forberede de oppsatte møtene i.h.h.t. møteplanen ved å skrive saksliste og utføre nødvendig etterarbeid.

3.3     Det skal innkalles til møter i Ungdommens kommunestyre minst en uke i forkant av møtet. Sakspapirer skal sendes ut sammen med innkallingen. Koordinator har ansvar for utsending.

3.4     Ordfører er møteleder, og varaordfører leder ved ordførers fravær. Sekretærfunksjonen ivaretas av kommunen ved koordinator.

3.5     Ordfører og varaordfører kan invitere personer til møtene ut ifra hvem de tenker er aktuelle i forbindelse med de forskjellige sakene. Vedtak som må fattes utenom de fastlagte møtene, gjøres gjennom adhoc/ nettmøter med representantene ut ifra innkallelse fra ordfører/ varaordfører.

3.6     a) Minst halvparten av representantene må være til stede dersom Ungdommens kommunestyre skal være vedtaksføre. 


b) Vanlige vedtak avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet teller ordførers stemme dobbelt.


c) Når vedtak skal fattes, skal personer med fordel i et bestemt utfall i valgresultatet ikke være til stede i salen/rommet. De er da inhabile.


d) Ved personvalg stemmes det skriftlig/ anonymt.

e) Vararepresentantene har mulighet til å være med på møtene og har uttalerett, men ikke stemmerett. Vararepresentantene mottar ikke møtehonorar som nevnt i pkt. 4.3 med mindre de går inn i stedet for en hovedrepresentant i møtet.

3.7     Representanter som har sittet i ungdommens kommunestyre i minimum ett år og jobbet aktivt og stilt på minimum 6 møter inkludert Opp-samlingene, har krav på skriftlig bekreftelse/diplom på at de har sittet i Ungdommens kommunestyre.

3.10   Møtene i.h.h.t. møtekalender er åpne, og gjester som møter har talerett. Publikum som ønsker talerett voteres over i Ungdommens kommunestyre

 

  • 4 Økonomi og administrasjon

4.1     Ungdommens kommunestyre skal ha en kontaktperson/koordinator, som er ansatt i kommune

4.2     De økonomiske rammene for Ungdommens kommunestyre fastsettes i budsjettvedtak i kommunestyre. Midler som Ungdommens kommunestyre mottar, har de selv råderett over.

4.3     Jfr. Kommuneloven § 8-4 skal alle hovedrepresentanter motta møtehonorar for alle innkalte ordinære møter de stiller på. Møtehonoraret fastsettes av kommuneadministrasjonen. Ekstra møter utenom oppsatt møteplan honoreres ikke.

4.4     Ordfører og varaordfører mottar fast månedlig honorar utenom juli måned for arbeid utenom møtene i Ungdommens kommunestyre og inkluderer også honorar for de 6 innkalte møtene i h.h.t møteplan. Summen fastsettes av kommuneadministrasjonen.

4.5     Medlemmer som har utgifter i forbindelse med møtene og tilstellinger arrangert av ungdommens kommunestyre, skal samle opp utgiftene og kvitteringer, og levere regnskapet til koordinator, (før jule- og sommerferien) for å få tilbakebetalt det som har blitt lagt ut.

4.6     Som en del av jobben har koordinator ansvaret for oversikten over ungdommens kommunestyre sin økonomi, og skal levere to økonomirapporter/regnskaper til ungdommens kommunestyre i året.

4.7     Hvert halvår skal ordfører og varaordfører sette opp forslag til halvårsbudsjett for ungdommens kommunestyre, som skal drøftes og vedtas av Ungdommens kommunestyre.

 

  • 5 Endring og evaluering

5.1     Vedtektene skal evalueres jevnlig og minst annet hvert år. Endringsforslag kan legges fram av alle representantene i ungdommens kommunestyre og diskuteres om nødvendig, og etter det voteres over. 

5.2     Ordningen med Ungdommens kommunestyre og modellen Ungdom ved roret, skal evalueres med jevne mellomrom, for å sikre at det fungerer etter intensjonen. Evalueringen skjer under en av Opp-samlingene.

5.3     Vedtektsendringer trer i kraft etter godkjenning fra kommunedirektøren.

Marcus Askildsen

ordfører

                                                                                                                                                                        

 

Back to top