UKS 22/23

UKS-23-24_m_vara.jpeg

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27. mars 2007 og har mellom 13 og 15 representanter i alderen fra 13 til 19 år. 
Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene og de 2 videregående skolene i kommunen. I tillegg kan ungdom som bor i Askøy kommune men går på skole utenfor kommunen eller ungdom fra andre kommuner som går på skole i Askøy kommune søke om å være med.

 

Ungdommens kommunestyre - Årshjul

September:

 • Opp-startssamling

Oktober:

 • Innføring fra politisk sekretariat om hvordan kommunen driftes politisk og administrativt
 • Bli litt kjent
 • Opp-temaer
 • Innkomne saker

November:

 • Kommunebudsjett
 • Opp-temaer
 • Innkomne saker

Desember:

 • Opp-temaer
 • Innkomne saker
 • Juleavslutning med kommunestyremøtet

Januar:

 • Status fokusgruppene
 • Planlegging Opp-følgingssamling

Februar:

 • Opp-følgingssamling

Mars:

 • Opp-temaer
 • Innkomne saker

April:

 • Kommunebudsjett
 • Opp-temaer
 • Innkomne saker

Juni:

 • Opp-summeringssamling og feiring

 

UKS-representanter 2023- 2024

Odf_og_varaordf_23-24.jpeg

Ordfører:

 • Marcus André Berntzen Askildsen

Varaordfører:

 • Håvard Valdersnes

 UKS-23-24.jpeg

Representanter gjennom us og vgs:

 • Sara Amanda Heggøy Bengtsson
 • Sebastian Leknes
 • Adam Nepstad
 • Marie Heggø
 • Sunniva Johnstad
 • Gabriel Bøe Fluge
 • Kaja Botveit Veka
 • Joakim S. Gaustad
 • Petter Olsen
 • Linn Let Kyi
 • Oliver Solheim Golten
 • Lilly Elisabeth Rasmussen
 • Linnea Lohne Kallestad

Vara:

 • Mikhal Sæle
 • Aurora G. Mathisen
 • Elias Kvasnes Milde
 • Ivar K. Minde
 • Leon Sander Hoge Myrheim
 • Johan Wu Savaland
 • Zala Alisøy-Keyser

 

 

Ungdom ved roret

Unge samfunnsbyggere; ungdomsmedvirkning i Askøy kommune satt i system

 

Ungdom ved roret er et begrep Askøy har tatt i bruk i samarbeid med Bømlo kommune for å styrke medvirkningsmuligheten til de unge. Dette har kommet i stand gjennom at Bømlo og Askøy i flere år har samarbeidet gjennom Helsedirektoratets satsning Program for folkehelsearbeid i kommunene. Ungdom ved roret handler om at ungdom skal få oppleve at de er og har en egen drivende kraft i forhold til påvirkning og utvikling av sitt nærmiljø, lokalsamfunn og kommune.

Ungdom ved roret har tilpasning av prosessmetodikken Asset Based Community Development (ABCD) som fundament, og er en del av kommunens satsning på innbyggermedvirkning gjennom det tverrfaglige prosjektet Sammen om Nærmiljø og Møteplasser (SoNoM)

https://www.nurturedevelopment.org/asset-based-community-development/

https://www.hvl.no/samarbeid/samarbeid-helse-og-sosialfag/asset-based-community-development-abcd/

https://askoy.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sonom/

Det kjøres 3 OPP-samlinger i løpet av skoleåret; Opp-starts-, Opp-følgings- og Opp-summeringssamling. Opp-navnet er valgt da det har en positiv kraft i seg og illustrerer både oppvekst og at de unge vil oppover.

Disse samlingene skal være med å sørge for at flere enn bare representantene i Ungdommens kommunestyre sine stemmer skal bli hørt. En kan se på disse «Opp-samlingene» som en slags generalforsamling og det er disse samlingene som er viktige i forhold til hvilke områder/ temaer UKS skal ha søkelys på og jobbe med. UKS oppretter fokusgrupper som bl.a. skal jobbe med temaer som kommer fram på Opp-samlingene, i tillegg velger UKS hvilke andre fokussaker de vil jobbe med.

I disse fokusgruppene skal det være UKS-representanter + at det også kan være vararepresentanter og andre interesserte ungdommer. Det er en hovedrepresentant fra UKS som blir fokusgruppeleder.

Fokusgruppene jobber utenom de oppsatte møtene og legger etter hvert fram status fra sin gruppe på UKS-møtene og på opp-samlingene. UKS inviterer i tillegg inn den kompetansen de ønsker i forhold til planlegging og gjennomføring.

 

 

Opp-samlinger

Opp-samlingene planlegges og gjennomføres av UKS i samarbeid med kommunens SoNoM-fagteam, og skal være 3 ganger i året og bruker tilpasset ABCD-metodisk prosessverktøy. 

Opp-startssamling

September = 2 dagers ungdomsledet kickoff (fra 10. trinn og oppover) 40 ungdommer

 • Ordfører og varaordfører for Ungdommens kommunestyre (UKS), velges på slutten av siste UVR-dag i september.  De resterende representantene til UKS velges av hver skole innen midten av oktober. Denne samlingen gir innspill til hva UKS skal jobbe med i kommende skoleår ut ifra det som har kommet fram på samlingen. I tillegg skal UKS være talerør og høringsinstans for andre temaer og politiske saker som dukker opp.

Opp-følgingssamling

Februar = 1 dags samling (fra 8. klasse og oppover) 50+ ungdommer inkl elevråd

 • Elevrådsrepresentanter og andre interesserte ungdommer fra alle skolene inviteres til denne samlingen. UKS melder tilbake til deltakerne om hva de har jobbet med og ber om innspill til veien videre gjennom bl.a. workshops denne dagen.
 • Det inviteres inn, politikere, kommuneledelse m.fl. for å komme å få en liten statusoppdatering fra de unge selv og for å gis muligheten reflektere sammen med ungdommene.

Opp-summeringssamling

Juni = 1 dags samling (fra 8. klasse og oppover) 60+ ungdommer

 • Som et fredagsarrangement i Blest i Vest!
 • Dagtid
  • «oppsummering» av UVR/UKS-året
  • Litt fokus på rekruttering til neste oppstartssamling + UKS-verv.
 • Kveldstid
  • Sommerfest! Party på kvelden for alle ungdommer på Askøy
 
   

 

 

 

 


Støtte til ungdomstiltak

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.
Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 
Søknadene blir behandlet fortløpende.

Send søknaden på e-post til:

Retningslinjer for tilskudd fra UKS


 Møteinnkallinger og referater

Åpne møtearkivet

Back to top