Overordnet planverk

Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Plansystemet

Kommunens oppgaver følger av kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figur 3 viser kommunens plansystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret.

Figur3 Kommunens plansystem
Figur 3: Askøy kommunes plansystem

Planstrategien

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å kunne vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.

Planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. De største utfordringer kommunen har i dag er et resultat av den sterke befolkningsveksten Askøy har hatt siden tusenårsskiftet. For å kunne håndtere den fremtidige befolkningsveksten må kommunen ta grep for å styrke veksten, og se sammenhengene mellom boligbygging, næringsutvikling og utbygging av sosial og teknisk infrastruktur.

Gjennom planstrategien har kommunestyret vedtatt plansystemet for Askøy kommune. Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon, overordnede mål og peker ut satsingsområder. Tematiske kommunedelplaner utdyper, og handlingsplaner konkretiserer og foreslår tiltak. Kommunens nye plansystem legger opp til at det skal utarbeides faste tematiske kommunedelplaner for følgende tema:

  • Kultur, fritid og naturopplevelser
  • Helse og velferd
  • Oppvekst
  • Klima, miljø og infrastruktur

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og skal være et strategisk virkemiddel for kommunens utvikling. Kommuneplanen er en langsiktig plan og har normalt en tidshorisont på 12 år. En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. I samfunnsdelen tas det strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen fastsetter visjon, satsingsområder og mål. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal være samfunnsdelens fotavtrykk. Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart og bestemmer og fastlegger kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet består av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen, og er koblingen mellom kommunens planer og kommunens økonomiplanlegging. Kommuneplanens handlingsdel er hjemlet i plan- og bygningsloven og skal vise hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp de fire påfølgende år. Økonomiplanen er hjemlet i kommuneloven og skal angi hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål. Det er i arbeidet med handlingsprogrammet at tiltak fra handlingsdelene krever tilføring av friske midler blir prioritert og tildelt midler. Handlingsprogrammet har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig.


  Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top