Askøy kommune er en kommune i vekst. Kommunen opplever økt innbyggertall, økende grad av oppgaver og brukerbehov, økt overføring av oppgaver og rettighetsfestinger fra statlig nivå, og stort press på tjenestetilbudet innenfor stramme økonomiske rammer. Intensjonen med programmet Askøy 2020 er å tenke strategisk og langsiktig på hvordan kommunen skal håndtere disse utfordringene, samt hvordan endrings- og utviklingsarbeidet skal organiseres. Både visjoner og målsettinger kan strekke seg godt utover 2020, men programmets resultatoppfølging vil vektlegge år 2020 som målepunkt.

Askøy 2020 består av tre hovedkomponenter:

  • Omstilling 2020
  • Prestasjonsledelse 2020
  • Kvalitet 2020

Omstilling 2020

Figur4 Omstillingsprogram 2020Omstillingsprogrammet bygger på politiske vedtak og planer. Selve innholdet i programmet er et resultat av faglige, administrative og økonomiske vurderinger av viktige satsingsområder. Intensjonen med å organisere det med programstyring- og prosjektledermetodikk er å styrke organisasjonens gjennomføringskraft.

Programstyring er en metodikk for endringsledelse og er den overordnede strukturen for prosjektledelse som styringsform i kommunen. Programstyring er å formulere overordnede målsettinger på større fokusområder (høyere abstraksjonsnivå enn prosjekt). Et programområde består av flere prosjekter som har avhengigheter til hverandre. Programstyring er å styre disse sammenhengene mellom prosjektene og prioritere knappe ressurser inn mot de viktigste satsingsområdene.

Programmet omfatter 10 programområder med tilhørende prosjekter 

Figur 4: Omstillingsprogram Askøy 2020


Prestasjonsledelse 2020


Ledelsesutviklingsprogrammet Prestasjonsledelse 2020 skal bidra til at lederne i Askøy kommune

  • fastsetter mål og følger opp resultater.
  • gjennomfører prosjekter og iverksetter aksjoner som bidrar til måloppnåelse.
  • tilrettelegger for og iverksetter forbedringsarbeid.
  • er gode på kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter.
  • følger fastlagte metoder, prosedyrer og rutiner.

Det er en tett kobling mellom Prestasjonsledelse 2020 og begrepet mestringsorientert ledelse som brukes i 10-faktor sammenheng. Programmets suksess måles på ulike nivåer, men det viktigste er at lederne utvikler en kompetanse som bidrar til gjennomføringskraft og forbedret drift.

 

Tabell 1: Prestasjonsledelse 2020 - Nivåer 

Målnivå Beskrivelse
Nivå 4: Driftsresultat  Avdelinger og enheter oppnår forbedret drift, leverer bedre og i henhold til mål og krav 
Nivå 3: Atferd Deltakerne utvikler omforent ledelsesatferd
Nivå 2: Læring Deltakerne oppnår leder-relevante kunnskaper og ferdigheter
Nivå 1: Opplevelse Deltakerne opplever programmet som motiverende og energigivende

 

Modellen nedenfor (Figur 5) gir en oversikt over de ulike kompetanseområdene i programmet.

 

 

Figur5 Ulike kompetanseområder

Figur 5: Oversikt over de ulike kompetanseområdene i programmet: Prestasjonsledelse 2020

Kvalitet 2020

Det ble gjort en solid innsats i kvalitetsprosjektet som pågikk i årene 2010-2014, og kommunen har et godt kvalitetssystem. Kvalitet 2020 skal vitalisere og videreføre dette arbeidet.

Mye av arbeidet som gjøres i tilknytning til Omstilling 2020 er systematisk kvalitetsforbedring, og en videreføring og supplement til metodikken og tenkemåten som er innført. Metodikk for kontinuerlig forbedring og tjenestedesign med vekt på brukers fokus, er eksempler på dette.

Informasjonssikkerhet og personvern er områder som inngår i programmet Digital kommune.


  Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top