Styringssystemet følger opp overordnede mål og strategier i kommuneplan og handlingsplaner (temaplaner), og konkretiserer resultatkrav og tiltak for å nå målene. Styringssystemet har følgende hovedkomponenter:

  • Visjon og verdier
  • Handlingsprogram
  • Omstillingsprogram
  • Virksomhetsplaner
  • Internkontroll
  • Styringsverktøy som budsjett, kvalitetssystem og årshjul.

Eierstyring

Askøy kommune har eierinteresser i ulike selskap. Eierskapsmeldingen klargjør kommunens eierskapspolitikk, og forventningene til det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen gjennomgås av kommunestyret årlig.


  Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top