Hvordan melde fra til barnevernet | Hvem kan melde? | Krav til melder

Formål

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan også selv ta kontakt.


Hvordan melde

Private meldere:

Her kan du melde fra til barnevernet hvis du er bekymret for et barn.

Dersom du av særlige grunner ønsker å være anonym, kan ikke denne portalen benyttes. Du kan sende eller levere et brev til barneverntjenesten eller ringe barnverntjenesten. Vennligst ikke benytt e-post til bekymringsmelding.

For offentlige instanser:

Telefon ved akutt melding eller drøfte en melding

Har du behov for å drøfte en melding? Da kan du ta kontakt med barnevernvakten på telefon: 979 98 300


Hvem kan melde?

 • Foreldre, venner, naboer, barnehager, skoler, helsestasjoner og andre som er bekymret for omsorgssituasjonen til et barn kan melde fra til barneverntjenesten.
 • Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for omsorgssvikt.

Krav til melder

 • Du skal melde til barnevernet når du har grund til å være bekymret for omsorgssituasjonen til et barn.
 • Du skal ikke kunne bevise eller ha observert det du er bekymret for, men du skal kunne beskrive din bekymring og hva som er kilden til informasjonen.
 • Et rykte er ikke en melding.

Hva gjør barnevernet?

Ved mottatte meldinger skal barnevernet snarest eller innen en uke behandle meldingen og vurdere om saken skal:

 • undersøkes, - hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
 • henlegges, - hvis lovens vilkår ikke er oppfylt eller meldingen er grunnløs

Barneverntjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.

Uansett om det er foreldre eller andre som kontakter barneverntjenesten vil det, dersom barneverntjenesten finer at det er grunnlag for det, iverksettes en undersøkelse. Den skal som hovedregel være gjennomført innen 3 måneder.

Undersøkelsen består av flere samtaler med foreldre og barnet (om det er over 3 år) samt observasjoner av samspill. Det vil være en blanding av samtaler på barneverntjenestens kontor og hjemmebesøk hos familien. I tillegg vil barneverntjenesten innhente skriftlig informasjon fra andre som kjenner barnet, men ikke uten at foreldrene er informert om hvem det innhentes opplysninger fra.

Hensikten er å kartlegge situasjonen med søkelys på utfordringer og ressurser knyttet til fremtidig rolle som omsorgsperson.

En undersøkelse vil kunne konkludere med følgende:

 • Henleggelse
 • Saken kan henlegges på bakgrunn av at det ikke er behov for tiltak eller fordi foreldrene ikke samtykker til de tiltak som blir foreslått. Dersom bekymringen er stor, men foreldrene ikke samtykker vil saken bli henlagt med mulighet for gjenåpning.
 • Tiltak
 • Tiltak som for eksempel veiledning, miljøterapi, opphold på foreldre/ barn sentre, henvisning til annen behandling, ansvarsgruppe, avlastning, fritidstiltak og i noen grad økonomisk bistand til barnehageplass.
 • Omsorgsovertakelse
 • I sjeldne tilfeller vil tiltaket bli å fremme sak om omsorgsovertagelse, men da skal saken være svært alvorlig og vurdert at andre tiltak ikke vil være tilstrekkelig.

Klage

 • Dersom du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen 3 uker.
 • Hvis du trenger hjelp til klagen, kan du ta kontakt med kommunen.
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, sendes klagen til Fylkesmannen for endelig behandling.

Kontakt avdelingen

Barnevernet

Back to top