Det skal bygges ny gang- og sykkelveg langs eksisterende kommunalveg i Kvernhusdalen. Strekningen er omlag 660 meter. 

Det mangler i dag trafikksikker infrastruktur for gående og syklende på strekningen. Vegen er skoleveg til Kleppe skole og tiltaket vil bidra til å gjøre det tryggere og enklere for elever å gå og sykle til/fra skolen. I tillegg vil boligområder som ligger i tilknytning til vegen få nytte av tiltaket gjennom en bedre gang- og sykkelforbindelse til butikk og fritidsaktiviteter.

Arbeidet startet opp i juni 2023 og estimert ferdigstillelse av gang- og sykkelvegen er våren 2024. 

Du kan følge utviklingen i prosjektet på denne siden: Gang- og sykkelveg i Kvernhusdalen

Back to top