Oversiktskart med planlagte ledningstraseer.
Rød farge: Første etappe med overføring fra Skiftesvik til Strusshamn, samt utskifting av eksisterende vann- og avløpsledninger langs deler av Skarholmvegen.
Rosa farge: Andre etappe med overføring fra Strusshamn til nytt renseanlegg i Skarholmen, inkludert sanering av eksisterende utslipp rundt Strusshamn. 

loading...
Hva skal vi gjøre?

I forbindelse med etablering av nytt renseanlegg i Skarholmen, skal det etableres overføringsledning for avløp fra Skiftesvik og Strusshamn frem til Skarholmen. 

Hvor skjer det?

Prosjektet er delt inn i to etapper:

1 - Overføring av avløp fra Skiftesvik til Strusshamn

Eksisterende utslipp i Skiftesvik har ikke kapasitet til å motta avløp fra Marikoven og Slettebrekkdalen, og skal derfor i første omgang overføres til eksisterende renseanlegg i Strusshamn.

Det vil bli etablert ny pumpestasjon i Skiftesvik og overføringsledning i sjø inn mot Strusshamn. Overføringsledningen føres i borehull gjennom fjell fra sjøen og opp til Klokkarhagen, og videre i grøft over til andre siden av Skarholmvegen og ned til eksisterende renseanlegg i Strusshamn.

Samtidig vil eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger langs deler av Skarholmvegen bli skiftet ut. Disse er fra 1960-tallet og har nådd forventet levealder. Utskifting av vannledningen vil gi en bedre sikkerhet i vannforsyningen i området ved at risikoen for lekkasjer og brudd reduseres vesentlig. I tillegg vil utskifting av avløpsledning hindre lekkasjer av avløpsvann i området.

Nye vann- og avløpsledninger langs Skarholmvegen vil bli lagt i grøft i eksisterende kommunal gang- og sykkelvei, fra avkjørselen til Skarholmvegen 171 til avkjørselen til Skarholmvegen 147 m.fl. Det blir i anleggsperioden lagt stor vekt på sikker trafikkavvikling både for kjørende og myke trafikanter. Blant annet vil det bli etablert en midlertidig gangvei forbi anleggsområdet.

Fra avkjørselen til Skarholmvegen 147 og frem til avkjørsel til Skarholmvegen 73 m.fl., vil den kommunale vannledningen bli skiftet ut med en gravefri metode. Ny vannledning vil bli trukket inn i den eksisterende vannledningen kun med behov for graving i hver ende, samt for tilkobling av private stikkledninger.

Når anleggsarbeidene langs Skarholmvegen er ferdigstilt, vil den kommunale vegen bli oppgradert med nytt dekke, nye rekkverk, mm.

2 - Overføring av avløp fra Strusshamn til Skarholmen

Eksisterende renseanlegg i Strusshamn skal på et senere tidspunkt bygges om til en pumpestasjon, og avløpet skal overføres via Engevikvegen og Skarholmvegen frem til nytt renseanlegg i Skarholmen. Sjøledningen fra Skiftesvik legges om og føres i land innerst i Vågen (ved Engevikvegen 57). Her vil det også bli etablert en pumpestasjon for sanering av et privat utslipp fra Engevikvegen.

Avløpet fra ny pumpestasjon i Strusshamn føres tilbake, via den samme ledningen som ble etablert i første etappe, via Klokkarhagen til sjø og videre bort til samme ilandføringspunkt innerst i Vågen (ved Engevikvegen 57). Det skal også etableres ny pumpestasjon og sjøledning for sanering av utslipp ved Strusshamn kirke, samt sjøledning fra eksisterende pumpestasjon ved Sjoddien.

Overføringsledningene vil videre bli ført opp til Skarholmvegen via borehull og ledningsgrøft. Fra Skarholmvegen 73 og frem til nytt renseanlegg, vil overføringsledningen følge langs Skarholmvegen. Det kan også bli aktuelt å etablere ny gang- og sykkelvei på dette strekket langs Skarholmvegen, men det er avhengig av ny reguleringsplan og finansiering. 

Hvorfor gjør vi det?

Som følge av strengere rensekrav for tettbebyggelsen Søre Askøy (sør for Tveit og Ask), skal Askøy bygge nytt renseanlegg blant annet i Skarholmen. Det nye renseanlegget skal håndtere avløp fra den sørlige delen av Askøy, fra Follese i vest til Florvåg i øst. Dette inkluderer blant annet områdene Skiftesvik og Strusshamn. Avløpet vil bli renset betydelig bedre enn ved dagens renseanlegg, og bidra til bedre vannkvalitet i Byfjorden. Eksisterende utslipp i området skal saneres og overføres til det nye renseanlegget. Askøy kommune skal derfor bygge en rekke nye pumpestasjoner og overføringsledninger.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger på strekningen Skiftesvik – Strusshamn – Skarholmen.

Når skjer det?

Nytt renseanlegg er planlagt ferdigstilt i løpet av 2026, mens overføringsledningene vil bli bygget ut etappevis.

Anleggsarbeid for første etappe med overføring av avløp mellom Skiftesvik og Skarholmen, samt utskifting av vann- og avløpsledninger langs deler av Skarholmvegen ble ferdigstilt i 2022.

For andre etappe med overføring av avløp fra Strusshamn til nytt renseanlegg i Skarholmen er det utarbeidet et forprosjekt med ledningstrase. Det er så langt ikke fastsatt noen mer detaljert fremdriftsplan for denne etappen.


Kontaktpersoner

Prosjektleder: Frank-Ove Åmodt
Mobilnummer: 40914673
E-post: 

Leder VA: Anton Bøe
E-post: 

Vedlegg

pdf Oversiktskart planlagte ledningstraseer avløp Skiftesvik – Strusshamn – Skarholmen (1.23 MB)

 

Back to top