Overføring avløp Hauglandshella Kråvik Horsøy Oversiktskart med planlagte ledningstraseer.
Røde symbol: Overføringsanlegg som tilhører dette prosjektet
Grå symbol: Overføringsanlegg som tilhører annet tilgrensende prosjekt 

loading...
Hva skal vi gjøre?

I forbindelse med etablering av nytt renseanlegg på Horsøy, skal det etableres overføringsanlegg for avløp fra Haugland og frem til Horsøy.

Hvor skjer det?

Eksisterende renseanlegg på Hauglandshella skal settes ut av drift og rives. Det skal bygges ny pumpestasjon ved Orrhaugvegen og etableres overføringsledning langs ny fylkesveg til Hilleren. Nye anlegg som skal etableres langs ny fylkesvegen blir bygget i forbindelse med veiprosjektet Lavik-Haugland. Dette prosjektet omfatter etablering av følgende nødvendige overføringsanlegg som ligger utenfor veiprosjektet:

  • Pumpestasjon på Hauglandshella. Pumpestasjonen skal ligge nede ved sjøen på Hauglandshella og håndtere avløp fra bebyggelsen på nedsiden av fylkesvegen. Overføringsledning i sjø fra Hauglandshella til Tømmervika.
  • Pumpestasjon ved Tømmervika. Pumpestasjonen skal håndtere avløp fra bebyggelsen på nedsiden av fylkesvegen, samt deler av bebyggelsen i Hilleren. Overføringsledning fra Tømmervika og opp til ny fylkesveg.
  • Pumpestasjon ved Hilleren. Denne skal plasseres like ved ny fylkesveg og overføre alt avløp fra Tveit, Ravnanger og Haugland til nytt renseanlegg på Horsøy.
  • Pumpestasjon i Kråvik. Denne skal ligge nede ved sjøen oghåndtere avløp lokalt fra Kråvik.
  • Overføringsledning fra Kråvik til pumpestasjon ved Hilleren. Ledningstraseen går i sjø til Djupavika og videre i grøft opp til ny pumpestasjon ved Hilleren.
  • Overføringsledning fra Hilleren til Horsøy. Ledningstraseen skal legges i grøft ned til Djupavika og i sjø videre til Horsøy.
  • Pumpestasjon ved Pollelva. Pumpestasjonen skal håndtere avløp fra Storebotn. Overføringsledning fra denne pumpestasjonen til Lavik bygges i veiprosjektet Lavik-Haugland.
  • Etablering av ny vannforsyning til Tømmervika/Berget og til Kråvik. Dette vil gi en bedre sikkerhet i vannforsyningen i området ved at risikoen for lekkasjer og brudd reduseres, samt bedre kapasitet for slokkevann.

Anleggsarbeidene vil pågå samtidig som bygging av ny fylkesveg Lavik-Haugland. Arbeidene skal koordineres med dette prosjektet. Anleggsarbeidene vil kunne påvirke trafikkavviklingen lokalt i områdene Hauglandshella, Tømmervika og Kråvik. Berørte beboere vil bli varslet om dette i god tid.

Hvorfor gjør vi det?

Som følge av strengere rensekrav for tettbebyggelsen Søre Askøy (sør for Tveit og Ask), skal Askøy bygge nytt renseanlegg blant annet på Horsøy. Det nye renseanlegget skal håndtere avløp fra områdene rundt Hauglandsosen, fra Tveit i nord til Hetlevik i sør. Dette inkluderer blant annet områdene Ravnanger, Haugland, Storebotn, Lavik og Juvik. Avløpet vil bli renset betydelig bedre enn ved dagens renseanlegg, og bidra til bedre vannkvalitet i Hauglandsosen. Eksisterende utslipp i området skal saneres og overføres til det nye renseanlegget. Askøy kommune skal derfor bygge en rekke nye pumpestasjoner og overføringsledninger.

I dette prosjektet blir utslippene utenfor Hauglandshella, Tømmervika, Kråvik, samt utslipp fra Storebotn utenfor elvemunningen til Pollelva sanert. Ved etablering av pumpestasjoner og overføringsledninger blir alle større utslipp i området sanert og overført til nytt renseanlegg. Dette vil forbedre vannkvaliteten, noe som tilrettelegger for økt biologisk mangfold og forbedret rekreasjonsmuligheter.

Det legges også til rette for at private utslipp skal saneres og koble seg til det offentlige ledningsanlegget. Eiendommer med eget privat utslipp vil få pålegg om tilknytning til offentlig anlegg i etterkant av dette prosjektet.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger på strekningen Hauglandshella – Kråvik – Horsøy.

Når skjer det?

Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er i løpet av 2024. Planlegging og grunnerverv for nytt anlegg pågår. Nytt renseanlegg på Horsøy er planlagt ferdigstilt i løpet av 2026, og overføringsanlegg fra disse områdene til Horsøy skal ferdigstilles samtidig. Fremdriften vil blant annet være avhengig av fremdriften i veiprosjektet Lavik-Haugland.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Frank Ove Åmodt
Mobilnummer: 409 14 673
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post:  

Back to top