Previous Next
1 2 3 4

loading...
Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge et nytt avløpsrenseanlegg for avløpssone vest, hvor mesteparten av det organiske materialet blir fjernet før utslipp til Hauglandsosen. Det gir blant annet renere vann i sjøen.

Avløpsrenseanlegget skal rense avløpsvann fra innbyggere og næringsvirksomhet innenfor området markert i kartet under. Renseanlegget blir bygget for en befolkningsvekst frem til 2050, noe som tilsvarer 15.000 personer inkludert næringsvirksomhet.

Kart avløpssone vest med markert plassering av renseanlegg:

Kart avløpssone vest med markert plassering av renseanlegg

Hvor skjer det?

Avløpsrenseanlegget skal plasseres i nordre del av industriområdet på Horsøy. Det pågår en prosess om grunnerverv av eiendommen. Det skal bygges et avløpsrenseanlegg med tilhørende infrastruktur. Bygninger som er på tomten i dag vil bli revet eller brent ned som en øvelse gjennomført av Askøy brann og redning.

Se video av det planlagte renseanlegget: 

/a11ba3fe81

Hvorfor gjør vi det?

Strengere krav til utslipp av avløpsvann medfører behov for et nyttt avløpsrenseanlegg for området. Avløpsvannet skal gjennom en renseprosess hvor mesteparten av det organiske materialet blir fjernet før utslipp til Hauglandsosen. Dette krever en kompleks prosess hvor avløpsvannet går gjennom flere rensetrinn for å sikre tilfredsstillende rensing.

Kapasiteten til å rense avløp ut i Hauglandsosen vil med dette avløpsrenseanlegget oppgraderes vesentlig. Forbedret rensekapasitet er en viktig forutsetning for videre utvikling i en større områdesammenheng.

Kravene til rensing er satt i utslippstillatelsen fra Statsforvaltaren i Vestland. Det stilles strenge krav til dokumentering av rensekapasitet, og mange prøver av avløpsvannet både inn- og ut av avløpsrenseanlegget vil bli tatt når anlegget er satt i drift.

Ferdig renset avløpsvann vil bli ført ut på 120 meters dyp i Hauglandsosen. Utslippspunktet er bestemt ut fra at det rensede avløpsvannet kan spre seg, og ingen lokal oppsamling vil finne sted. De strenge krav til rensing før utslipp vil bidra til en positiv effekt for tilstanden i omkringliggende sjøområder sammenlignet med dagens situasjon. Eksisterende utslipp i området vil bli sanert og overført til nytt renseanlegg. Dette vil bidra til mindre forurensing i Byfjorden, noe som legger til rette for biologisk mangfold og gode rekreasjonsforhold.

Overføring av avløpsvann til avløpsrenseanlegget

Avløpsrenseanlegget vil være avhengig av å få tilført avløp når dette er ferdigstilt. Det foregår derfor flere prosjekter parallelt som omhandler overføringsledninger for avløp til avløpsrenseanlegget. Noen av disse har sluttfrist som er satt litt før ferdigstillelse av avløpsrenseanlegget, mens andre har gjennomføringsfrister som er noen år etter dette. For utfyllende informasjon om påbegynte prosjekter for overføring av avløpsvann i området, se linker for hvert prosjekt under (informasjon under utarbeidelse).
Eksisterende renseanlegg med tilhørende utslipp skal saneres, og avløpet skal overføres til det nye renseanlegget. For avløpssone vest gjelder dette totalt 10 utslipp. Det foregår derfor flere prosjekter parallelt som omfatter bygging av pumpestasjoner og overføringsledninger for overføring av avløp til nytt avløpsrenseanlegg. For utfyllende informasjon om påbegynte prosjekter for overføring av avløpsvann i området, se linker for hvert prosjekt under.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet vann og avløp som er ansvarlig for bygging av nytt avløpsrenseanlegg.

Når skjer det?

Grunnarbeidene på tomten og fremføring av ledningsgrøft til sjø ved OneSubsea er påbegynt og skal ferdigstilles i løpet av våren 2024. Byggentreprisen starter når grunnarbeidene på tomten er ferdig. Planlagt ferdigstillelse renseanelegg er i løpet av 2026.

Les mer: Nå går startskuddet for bygging av renseanleggene

Byggingen er delt i flere entrepriser. Under viser en oversikt over entreprisene, samt hva de omfatter:

  1. Grunnentreprise: klargjøring av tomt, bygging av adkomstvei, legging av vann og avløpsledninger inn til bygg, samt utslippsledninger i sjø. Etablering av pumpestasjon på industriområdet på Horsøy, samt overføringsledninger frem til renseanlegget.
  2. Byggentreprise: bygging av bygg til avløpsrenseanlegget. Dette bygget vil bestå av en prosesshall og en administrasjonsdel.
  3. Prosessentreprise: Alle tekniske anlegg for selve renseprosessen, dette inkluderer forbehandling (fjerning av søppel, sand og fett), biologisk rensetrinn, avskillingstrinn (fjerning av organisk materiale), og slamhåndtering.

 Nabomøte

I juni 2021 arrangerte vi et nabomøte på Kleppestø barneskole, der vi inviterte inn naboer til Horsøy avløpsrenseanlegg. Her kan du se hele møtet:

Kontakt oss

Prosjektleder: Frank Ove Åmodt
Mobilnummer: 409 14 673
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post:


Vedlegg

pdf Avløpssoner Søre Askøy (1.44 MB)

Back to top