Følgende arbeid på vann- og avløpsanlegg skal omsøkes til enhet Vann og avløp:

  • Tilknytning til offentlig vann/avløp for nye og eksisterende bygg
  • Endret tilknytningspunkt
  • Omlegging av private ledninger
  • Etablering/sanering av slamavskiller 

Søknader og ferdigmeldinger sendes i Volue Entreprenørportal. 

Det første du må gjøre er å registrere deg som bruker av Entreprenørportalen hvis du ikke allerede er bruker der:  
https://tenantmanager.onpowel.com/Registration

Hvis du tidligere har sendt inn søknader via Entreprenørportalen til andre kommuner, bruker du samme innlogging. Deretter må du be om tilgang hos Askøy kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt firma som har søkt om tilgang. Når firmaet er godkjent, får du tilsendt en egen link som firmaet skal bruke ved pålogging. Lagre denne linken som favoritt i nettleseren din.

Volue Support

Volue Entreprenørportal har en egen supporttelefon som du kan kontakte dersom systemet ikke fungerer, eller du trenger ny link til pålogging.

Telefon: +47 73 80 45 10, tast [1] for Water
E-post: 

Det finnes også gode opplæringsvideoer på Volue Entreprenørportal ved å klikke på hjelp når du er innlogget i portalen.

Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Overnevnte tiltak er som utgangspunkt søknadspliktige etter pbl. Egen søknad må sendes til enhet Byggesak og private planer. Eventuelt fritak fra søknadsplikt må avklares med dem. 

Søknad om private utslipp

Søkand om private utslipp behandles av Miljørettet helsevern. 

loading...

Regelverk

Stikkledninger for vann og avløp i Askøy skal legges i henhold til Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp.

Les mer på vår side for standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Hva er søknadspliktig arbeid?

Alle nye utvendige vann- og avløpsanlegg er søknadspliktige etter plan og bygningsloven, samt tiltak på eksisterende VA-anlegg er søknadspliktig etter sanitærreglementet.

Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle nye utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. I disse tiltakene skal det søkes til både byggesak og til vann og avløp.

Innvendige sanitæranlegg er søknadspliktige skal behandles av både byggesak og vann og avløp.
Før arbeidene settes i gang skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp, samt sanitærinstallasjoner i bygg.

Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, med sentral eller lokal godkjenning, i henhold til pbl.

Ved søknadspliktige arbeider kreves:

Søknad om sanitærabonnement skal ha følgende vedlegg:

  • Situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet, hvor tilkoblingspunkt til offentlige ledninger eller felles private ledninger angis.
  • Eventuelle erklæringer ved ledninger over annen persons eiendom og/eller tilkopling til felles ledninger
  • Høyde på laveste gulv på bygninger som skal tilkoples må oppgis i søknad.

Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett.

Ferdigmelding skal sendes inn med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler.

Hvordan søker jeg?

Askøy kommune benytter nå Volue Entreprenørportal. Du må registrere ditt foretak ved å gå inn på Volue entreprenørportal.

Registrer deg i Volue her.

Vi godkjenner ditt foretak i Volue, og da vil du få tilgang til portalen. Her kan du både søke og ferdigmelde. Skal du søke igjen på et senere tidspunkt til nye prosjekt, bruker du bare samme pålogging som fra første gang du registrerte deg.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen i Askøy kommune på

Back to top