Askøy kommune gjennomfører nå, og skal videre i de kommende årene, gjennomføre flere større vann- og avløpsprosjekter. Nye anlegg skal etableres og gamle anlegg oppgraderes.Bakgrunnen for dette er først og fremst vilkår stilt i utslippstillatelsen gitt av Statsforvalteren for Søre Askøy, men også behovet for utbygging av Askevatnet som ny drikkevannskilde.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg berører mange eiendommer, både privateide og offentlige. Dette fører at Askøy kommune vil måtte erverve grunn eller rettigheter der anleggene skal ligge. 
loading...

Ledninger i grunnen

Der Askøy kommune skal legge ledninger i grunnen, vil vi vanligvis erverve rett til å ha ledningen liggende på eiendommen det gjelder. Vi vil henvende oss til eieren eller eierne av den aktuelle eiendommen for å få til en avtale om at kommunen får ha ledninger liggende i grunnen.

For eiendommen vil ledningene bety at du som eier ikke kan sette opp bygg oppå eller inntil tre meter ut fra ledningen. Bortsett fra det vil eiendommen i de fleste tilfellene kunne brukes som før.

Når vi prosjekterer, vil vi alltid prøve å legge ledningene slik at de er til minst mulig ulempe for eiendommen. Vi forsøker ofte å legge ledninger i veibanen.

Erstatning

Askøy kommune betaler erstatning når vi erverver grunn eller rettigheter.

Når vi kjøper areal, betaler vi en pris pr kvadratmeter som skal gjenspeile verdien av arealet vi kjøper. Særlig der vi erverver større arealer, får vi ofte utarbeidet en takst før vi tilbyr erstatningsbeløp.

Når vi kjøper rettigheter, betaler vi for den skaden eller ulempen det er for eiendommen at ledning eller annen VA-installasjon ligger i grunnen.

Erstatningen skal gjøre opp for skaden, ulempen eller tapet som vårt tiltak utgjør for eiendommen. Samtidig vil ikke erstatningen utgjøre mer enn dette. Eieren kan dermed ikke regne med gevinst.

I de tilfellene vi vurderer at eiendommen ikke vil påføres tap, skade eller ulempe som følge av kommunens tiltak, tilbyr vi et standard minstebeløp på kr 2000,- som godtgjørelse for den tidsbruken du som eier får med å sette deg inn i saken, møte på befaring og signere avtale.

VA-installasjoner på bakken

Avløpsrenseanlegg, vannbehandlingsanlegg og avløpspumpestasjoner er eksempler på bygninger eller tekniske installasjoner oppå bakken. For disse installasjonene må kommunen erverve grunnen der de skal stå.

Vi vil henvende oss til eieren eller eierne av eiendommen det gjelder for å få til en avtale om å få kjøpe det arealet som er nødvendig til bygget eller installasjonen vi skal etablere.

Hvordan går Askøy kommune frem ved grunnerverv

Askøy kommune vil skriftlig ta kontakt med eierne av de aktuelle eiendommene der vi vil ha behov for å erverve grunn eller rettigheter. Du som eier vil motta et brev der kommunen gjør rede for kommunens prosjekt, hva det vil ha å si for din eiendom og hva slags avtale vi foreslår.

Vi vil oppfordre deg til å komme med innspill. Askøy kommune møter dessuten gjerne på befaring på eiendommen for å gå gjennom prosjektet og svare på spørsmål.

I lys av de innspillene du som eier gir oss, vil vi prøve å komme til enighet om en avtale der Askøy kommune får kjøpe det arealet eller den rettigheten vi trenger.

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon betyr at eiendomsrett eller bruksrett blir tatt med tvang. Ekspropriasjon krever lovhjemmel, og saksgangen er bestemt i lov. Askøy kommune gjennomfører ekspropriasjon bare hvis det ikke lykkes å komme til enighet med grunneier først. Kommunen forsøker alltid først å finne en annen løsning enn ekspropriasjon.

 

Back to top