For å behandle din søknad om plass skolefritidsordningen må Askøy kommune behandle personopplysninger om deg, barnet og andre foresatte du deler foreldreretten med. Behandlingsansvarlig for denne behandlingen er Askøy kommune. Formålet med behandlingen er å tilby barnet plass i SFO. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er personvernforordningens artikkel 6, nr.1 bokstav e; at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Askøy kommune er gjennom opplæringslova § 13-7 pålagt å gi tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletiden for 1-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7. årstrinn.

I det skoleadministrative systemet som benyttes eksisterer det allerede grunnleggende informasjon om ditt barn, og dets foresatte. Disse opplysningene er hentet fra Det sentrale folkeregisteret. Disse opplysningene, sammen med opplysningene du selv oppgir, vil bli brukt til å fatte vedtak om dere skal tilbys SFO-plass, og svaret vil bli tilsendt slik som dere har oppgitt i kontakts- og reservasjonsregisteret (f.eks. via Digipost, brevpost, eller Altinn). Kommunen har plikt til å holde arkiv og derfor vil søknaden og vedtaket vil bli arkivert i henhold til Arkivlova.

Det er frivillig å søke om plass ved SFO, men dersom du ønsker plass for ditt barn må du sende inn søknad.

Det forekommer ikke automatiserte avgjørelser eller profilering. Der hvor det søkes om SFO plass for 5.-7.trinn på særskilt grunnlag vil skolen ha dialog med foresatte om dette.

Det er viktig for både deg og oss at personopplysningene vi har registrert er så riktig som mulig. Vi henter personopplysninger fra Det sentrale folkeregisteret og dersom opplysninger om deg eller ditt barn er feil i folkeregisteret vil også vårt grunnlag være feil. Derfor er det viktig at du husker å endre dine registrerte opplysninger i folkeregisteret dersom du f.eks. flytter. Vi sjekker jevnlig at opplysningene vi har registrert er riktig opp mot folkeregisteret, men dersom din endring ikke kan vente på neste oppdatering så kan du kontakte oss på og så vil vi oppdatere mot folkeregisteret med en gang.

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger som skjer når du søker om plass for ditt barn ved SFO kan du ringe 56 15 84 76 eller sende en epost til .

Personvernombudet i Askøy kommune kan kontaktes på epost til

Dersom du mener behandlingen av personopplysninger i søknadsprosessen er ulovlig så setter vi pris på tilbakemelding om dette. Om vi ikke kan gi deg et godt nok svar på hvorfor behandlingen er som den er kan du også kontakte Datatilsynet.

Lenke til opplæringslova: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lenke til personvernforordningen: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

 

Back to top