Formål

 • Skogfondordningen, tidligere kalt skogavgift, er en skog-politisk ordning der skogeier gjør en tvungen avsetning av en viss andel av brutto tømmeroppgjør, til en ”sperret” konto som bare kan benyttes til ulike investeringer i skogbruket, etter godkjenning fra landbrukskontoret i kommunen.
 • Avsetningen følger eiendommen, ikke eier. Skogfondordningen er hjemlet i Skogbruksloven kapittel VIII, og Forskrift om skogfond o.a.

Skattefordeler

  • Inntekter fra et tømmersalg må du betale skatt av, men den delen som settes inn på skogfondskontoen blir det ikke inntektsskatt på.
  • Inntektsskatt blir det først når pengene tas ut fra fondet og brukes. Men når du bruker det til investeringer i skogen din så er det kun 15 % som blir beskattet, resten er skattefritt.
  • Denne skattefordelen blir da som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt.
  • Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50 % av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.
  • Det er skattefordel knyttet til alle tiltak som skogfond kan brukes til, unntatt MVA. Derfor lønner det seg ikke å bruke skogfondet til å dekke momsen.

Skogfondmidler kan brukes til

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • Skogbruksplanlegging
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

Søke om å får utbetalt penger fra skogfond?

  • Krav om utbetaling fra skogfond skal sendes kommunen ved Landbruksforvaltningen senest ett år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.
  • Alle krav skal være tilstrekkelig dokumentert, med faktura eller tilsvarende.
  • Blant annet skal det gå fram hvor investeringer er foretatt.
  • Dette kan enten skje ved påføring av bestandsnummer, kartvedlegg, kartreferanse eller annen beskrivelse som gjør det mulig for kommunen å kunne spore opp området for kontroll.

Udekkede investeringer

  • Investeringer det ikke er dekning for på konto kan likevel søkes dekket.
  • Slike udekkede investeringer kan stå oppført ett kalenderår etter søking om dekking.
  • Større investeringer i for eksempel veganlegg kan bli stående udekket i opp til 5 år.
  • Det kan også søkes om å få dekket resterende utgifter gjennom tilskuddsordninger som NMSK (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket).

Behandling

  • Kommunen behandler søknaden og sender videre utbetalingsanmodningen til Fylkesmannens landbruksavdeling, som foretar utbetalingen.

Renter

  • Skogeier får ikke renter av innestående skogfondmidler.
  • En bør derfor planlegge avsetning og bruk av skogfond godt.
  • Rentene fordeles mellom kommunene, Fylkesmannen, den lokale skogeierforening og Landbruks- og matdepartementet.
  • Rentene blir brukt til ulike, positive tiltak i skogbruket i fylket.

Hvordan innbetale ekstra skogfond?


Hvilke tidsfrister gjelder?

   • 6. februar er fristen for å avsette høyere prosent innbetaling (inntil 40 %) av fjorårets virkesomsetning.
   • 31.desember er fristen for at innbetalingen kommer på det aktuelle kalenderåret.
   • Innbetaling etter nyttår vil registreres på det nye året. (NB: skogeier får altså skattefradraget først på det nye året.)

Kontakt avdelingen


Back to top