Formål

 • Skal du bygge landbruksveg må du søke om tillatelse fra kommunen.
 • Kommunen har ansvar for å behandle og fatte vedtak om landbruksveger, Fylkesmannen er klageinstans.
 • Landbruksveger defineres som bilveger og traktorveger som bygges i samsvar med normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, samt enklere veger som er nødvendige for landbruksvirksomhet.

  Landbruksvirksomhet

   • Landbruksvirksomhet defineres som jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
   • Dersom landbruksnytten utgjør over 50 % i veganlegget behandles søknaden etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger.

  Regelverk


  Søknadsplikt

    • Søknadsplikten gjelder ikke for vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksveg som ikke medfører endring av vegklasse.
    • Det er derimot søknadspliktig ved nybygging og ombygging av landbruksveger og annet som utgjør et vesentlig terrenginngrep tilknyttet en landbruksveg og landbruksvirksomheten langs denne vegen.
    • Oppretting av velteplasser er søknadspliktig etter Landbruskvegforskriften.
    • Ombygging av landbruksveg menes som vesentlig opprusting av eksisterende veg til en bedre vegklasse i samsvar med normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

  Hvordan søke

    • Søknaden sendes til kommunen.
    • Legg ved nødvendige vedlegg som kart med inntegninger og annet som opplyser saken.
    • I vurderingen av søknaden blir det lagt vekt på om gevinsten med vegtiltaket er høyere enn ulempene som terrenginngrepet fører med seg

  Resultatkontroll

     • Når veganlegget er ferdigstilt skal tiltakshaver underrette kommunen, og kommunen skal gjennomføre kontroll av veganlegget.

  Kontakt avdelingen

  Back to top