Bistand i spørsmål om personvern som gjelder kommunen

Personvernombudet i Askøy kommune skal se til at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis. Ombudet bistår ansatte og innbyggere med personvernspørsmål.

Personopplysninger er all informasjon eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. All behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Denne loven skal ivareta ditt personvern gjennom å sette krav til hvordan slike opplysninger skal bli behandlet.

Arbeidsoppgavene til personvernombudet er å øke intern bevissthet og kunnskap om personvern i kommunen. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om kommunen overholder reglene i personopplysningsloven og EU-forordningen om personvern (GDPR).

Personvernombudet skal

  • Bistå alle som er registrert med å ivareta rettighetene sine
  • Se til at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet
  • Føre oversikt over behandlingen av slike opplysninger
  • Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll
  • Påpeke brudd på loven overfor dem som behandler personopplysninger
  • Være kontaktperson for Datatilsynet

Rettigheter til innsyn

Alle innbyggere har visse rettigheter til innsyn i kommunens behandling av personopplysninger. De har rett til innsyn i generell informasjon og opplysningene som er registrert om dem. Ansatte har på samme måte rettigheter til innsyn om hva kommunen som arbeidsgiver har registrert om dem. For mindreårige og umyndige har foresatte eller verger etter omstendighetene rett til innsyn i registrerte opplysninger.
Den registrerte har også andre rettigheter etter loven, som f.eks. retten til å rette eller supplere opplysninger.


Kriterier og vilkår

Personvernombudet i Askøy kommune kan bare hjelpe med spørsmål som gjelder opplysninger registrert hos oss. Andre spørsmål må rettes til den virksomheten som har registrert personopplysningene eller til Datatilsynet.


Om søknadsprosessen

Innbyggere og ansatte, som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger i kommunen, kan kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen.


Lover og retningslinjer


Har du spørsmål?

Andre spørsmål om personvern kan rettes til personvernombudet.

Ring oss 55 56 96 96

E-post:

Back to top