Slik søker du om plass i en barnehage

Søknad og tildeling av barnehageplass foregår elektronisk i Vigilo.

loading...
Slik søker du om plass i en barnehage

Hovedopptak

Barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket, og retten er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Det betyr at barn som fyller ett år innen utgangen av november, og som søker plass innenfor fristen for hovedopptaket, skal ha rett til barnehageplass på Askøy innen utgangen av november gjeldende år. Du kan søke om barnehageplass i Askøy kommunes barnehager uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bostedsadresse i Askøy ved oppstartdato. 

• Barn må være fylt ett år innen utgangen av november
• Barn som fyller ett år innen august må ønske plass innen 31. august
• Barn som fyller ett år i september må ønske plass innen 30. september
• Barn som fyller ett år i oktober må ønske plass innen 31. oktober
• Barn som fyller ett år i november må ønske plass innen 30. november
• Foresatte må ha søkt om barnehageplass innen 1. mars

Barn uten lovfestet rett vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud.

Når du søker må du logge deg inn med BankID. Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Om du venter på å få personnummer, må du kontakte Sektor barnehage på telefon 41219653

1. Finn aktuelle barnehager:
• Du kan sette opp inntil fire barnehager i søknaden.
• Du kan kun ha én aktiv søknad om gangen.
• Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele kommunen.
• Noen barnehager tilbyr deltidsplass, men du kan bli tilbudt heltidsplass selv om du har søkt deltidsplass.

2. Registrer søknad i søknadsportalen
• Oppgi ønsket startdato. I supplerende opptak, kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptak, må ønsket oppstart være i henhold til krav for hovedopptak som står ovenfor.
• Kryss av for ønsket prioritet om du er i prioritert gruppe, og legg ved dokumentasjon. Når det gjelder hovedopptaket må dokumentasjon foreligge innen 1. mars. Ved manglende dokumentasjon blir søknad behandlet uten prioritering.

Krav til dokumentasjon

• Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevernstjenesten. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne - Vedtak fra barnevernstjenesten.
• Barn i en vanskelig livssituasjon og/eller sosiale vansker el. andre særlige behov. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter den vanskelige livssituasjonen.
• Barn med minoritetsspråklige foreldre. Krav til dokumentasjon: Kopi av pass.
• Barn av enslig forsørger. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV om enslig forsørgelse og om en er arbeidssøkende, eller bekreftelse fra arbeidsgiver/utdanningssted om en er i arbeid eller utdanning.

Søk barnehageplass

 

Opptakskrets og opptakskriterier

Kommunestyret i Askøy kommune vedtar opptakskrets og opptakskriterier gjeldende for Askøy kommunes barnehager. Opptakskrets i kommunale barnehager er hele Askøy kommune. Barnet må være bosatt i Askøy kommune.

Følgende opptakskriterier gjelder:
1. a) Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (Jf. Lov om barnehager §18)

b) Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven §§ 4-12 og 4 -4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage. (Jf. Lov om barnehager §18)

2. Barn i en vanskelig livssituasjon på grunn av sykdom og/eller sosiale vansker, eller av andre grunner har særlige behov.

3. Barn som har hatt permisjon fra tildelt barnehageplass i kommunal barnehage.

4. a) Barn hvor begge foreldrene er tospråklige / minoritetsspråklige, med unntak av samisk, svensk eller dansk.
b) Barn av eneforsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller utdanning. Aleneomsorg må dokumenteres i henhold til NAVs praktisering av Folketrygdloven.
c) Søsken av barn som allerede har plass i den omsøkte barnehagen.

Opptakskriteriene 1-4 gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe foretas av barnehagesjef i Sektor Barnehage.

Punktene 1a og 1b er likestilte. Punktene 4a, 4b og 4c er likestilte.

Private barnehager følger regler for samordnet opptak, men kan ha egen opptakskrets og kriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne sider.

Søknadsfrist hovedopptak

Søknadsfrist er 1. mars.

Supplerende opptak

Du kan søke om barnehageplass hele året.

 
Svar på tilbud om plass

Svar på tilbud om plass sendes til e-postadressen du oppga i søknaden. Du må svare på tilbudet i søknadsportalen.

loading...
Tilbud om plass i hovedopptaket

De første tilbudene (første opptaksrunden) sendes ut medio mars.

Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass ved supplerende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Frist for å svare

Svarfrist er åtte dager. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen. Du svarer på tilbudet i søknadsportalen.

Gå til søknadsportalen:
Søknadsportal

Dersom du takker ja til tilbud om plass

 Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Askøy kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.

Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til den barnehagen du ønsker først.

Har du barnehageplass fra før, må du si opp plassen du har i søknadsportalen.

Dersom du takker nei til tilbud om plass

Takker du nei til tilbud med ditt 2., 3. eller 4. barnehageønske, kan du stå på venteliste til omsøkte barnehager med høyere prioritet. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste.

Takker du nei til ønske nr. 1 slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.

Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket.

Dersom du allerede har barnehageplass, mister du ikke denne plassen dersom du takker nei til nytt tilbud.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Askøy kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. Klagen sendes Askøy kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Dersom Sektor Barnehage imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.


Oppsigelse, endring og permisjon

loading...
Når må du si opp

Har du har barnehageplass i Askøy kommune, må du sende oppsigelse i søknadsportalen Vigilo hvis du:
• søker plass i annen barnehage i kommunen
• flytter fra kommunen
• ikke ønsker videre barnehageplass

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av kommunen. Noen private barnehager krever i tillegg at du sender en skriftlig oppsigelse til barnehagen. Se barnehagenes vedtekter.

I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter. Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Slik sier du opp/endrer barnehagesøknad

Du sier opp dagens barnehageplass via Vigilo. 

For å logge inn i foreldreportalen, gå inn via Vigilo, Askøy kommune. Her logger du deg inn med IdPorten. Velg "Søknader" i venstre meny. Klikk så på "Ny søknad" og vekg oppsigelse barnehage. Det samme gjelder dersom du skal søke om endring av oppholdstid.

Permisjon i kommunal barnehage

Du kan søke om permisjon fra barnehagen i inntil ett kalenderår. Send søknad til barnehagen. Barnehagestyrer vurderer søknaden og gir sin innstilling til Barnehagesjef i Sektor barnehage, som fatter endelig vedtak.

Oppstart etter endt permisjon er ved ledig plass i barnehagen. Ved permisjon som avviker fra barnehageåret, kan det bety at det ikke er ledig plass ved endt permisjon. Plass kan dermed tilbys både en periode før og etter dato for endt permisjon, eventuelt i annen barnehage.

Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonsperioden.

Grunnlag for permisjon i kommunal barnehage:

• dersom en av foreldrene har foreldrepermisjon.
• i spesielle tilfeller som for eksempel alvorlig sykdom hos barnet, foresattes beordring i jobb, og lignende.

 

 

Back to top