Barnehageprisene er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager som fastsetter en maksimalgrense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Kommunen har ulike moderasjonsordninger ut fra foreldres inntekt og antall søsken som har barnehageplass.

loading...
Pris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen er fra 1. januar 2023 kr. 3 000 kroner per måned fra.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Dette beregnes automatisk og du trenger ikke søke. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to, og 100 prosent søskenmoderasjon for barn nummer tre og videre. Søsken må bo i samme husholdning. Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Reduksjon i foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Du må selv søke i Vigilo, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes hvert år og senest innen 1. juli for at reduksjonen skal være gjeldende ved nytt barnehageår.

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Forskrift om foreldrebetaling:
Forskrift foreldrebetaling

Dersom søknad mangler tilstrekkelig dokumentasjon på inntekt, vil siste tilgjengelige inntekstsopplysninger for husstanden bli hentet fra skatteetaten. Skatteetaten distribuerer kun de opplysningene som er relevante for kommunens hjemmelsgrunnlag (Lov om skatteforvaltning § 3-3 første og annet ledd, jf. barnehageloven § 20 jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3e).

Gratis kjernetid (20 timer pr. uke) på grunn av lav inntekt:

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen for 2- 3- 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Gratis kjernetid gis fra og med 1. august i det kalenderåret barnet fyller 2 år. Fra 1. august 2023 settes inntektsgrensen til 615 590 kroner. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene. Du må selv søke i Vigilo, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

Deltidsplass: Noen barnehager tilbyr deltidsplasser. Ta kontakt med barnehagene for informasjon om ulike plasstyper.

 

Barnehageplass i annen kommune

Har barnet bostedsadresse i Askøy kommune og barnehageplass i en annen kommune, sendes søknad om reduksjon i foreldrebetaling i eget skjema.

Søknadsskjema når barnet har barnehageplass i annen kommune:

Søknad om redusert foreldrebetaling

Faktura

Barnehageadministrasjonen sender ut faktura for de kommunale barnehagene. Avd. Kommunale krav har ansvar for oppfølging etter at faktura er sendt ut. De private barnehagene har egne fakturaordninger.

Innbetaling skal kun skje til kommunens konto nr. 6515 05 50267

Spørsmål angående kommunal faktura rettes direkte til styrer i barnehagen.

Bytte av fakturamottaker:

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura, sendes det melding om dette til barnehagen. Ny fakturamottaker må også bekrefte endringen.

Feil i faktura:
Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom det er feil i faktura eller faktura ikke er mottatt.

Back to top