Formål

 • Vernede områder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning.
 • Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen.
 • Verneområdene på Askøy forvaltes av Statsforvaltaren i Vestland.

Vernede områder på Askøy

 • Herdla naturreservat og fuglelivsfredningsområde
 • Laksholmen (sjøfuglreservat)
 • Hanøyklubben (sjøfuglreservat)
 • Ertenøya (sjøfuglreservat)

Herdla – det viktigste verneområdet

 • De unike naturkvalitetene på Herdla gjør området til ett av de viktigste for fuglelivet i Hordaland.
 • Til forskjell fra resten av kystlinjen i regionen, som er dominert av klippekyst og hardt fjell, er Herdla et moreneområde med mye løsmasser.
 • Vi må helt til Vigra i nord, og Jæren i sør, for å finne noe som ligner.
 • Langgrunne strender gir en fjæresone med stort areal, noe som er attraktivt for trekkende vadefugl, gravand, tjeld og måser som hekker ved Herdla.
 • Mesteparten av de marine nærområdene til Herdla er under 10 meter dype og har høy variasjon og tetthet av marine bunndyr.
 • Dette gjør Herdla særlig attraktiv for dykkende fuglearter.
 • Over 240 fuglearter er over tid registrerte på Herdla, ca. halvparten av alle fuglearter som noen gang er registrerte i Norge.
 • Det er ferdselsforbud i deler av Herdla naturreservat og i sjøfuglreservatene i tidsrommet 15. april – 30. september.

Kontakt avdelingen

Back to top