Personvernerklæring for behandling av personopplysninger ved bruk av kommunikasjonsmodulen i Vigilo.

Barnehagen er gjennom Lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (lenke) pliktig til å sørge for samarbeid med foresatte. For å muliggjøre slikt samarbeid har Askøy kommune vedtatt å ta i bruk kommunikasjonsmodulen i Vigilo.

Behandlingsansvarlig for denne behandlingen er Askøy kommune. Formålene med behandlingen er å (1) kommunisere med foresatte om oppfølgning av enkeltbarn, (2) dokumentere og kommunisere pedagogisk aktivitet, (3) gjennomføre nødvendig kommunikasjon for praktisk gjennomføring av barnehagedagen, (4) formidle informasjon om arrangementer og aktiviteter. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er personvernforordningens artikkel 6, nr.1 bokstav e; at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. For særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger) er det rettslige grunnlaget personvernforordningens artikkel 9, nr. 2, bokstav g; at behandlingen er «…nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser, på grunnlag av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett…». Slike opplysninger kan f.eks. være informasjon om at barn ikke skal delta på religiøse aktiviteter i barnehagens regi, eller opplysninger om allergier eller andre helsetilstander som barnehagen må være oppmerksom på.

Vi må også gjøre deg oppmerksom på at barnehagen i visse tilfeller har opplysningsplikt ovenfor barnevernet eller helse og sosialtjenestene i kommunen. Jfr Barnehageloven § 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten og § 22 Opplysningsplikt til barnevernet. Dette medfører at informasjon i kommunikasjonen kan bli viderebehandlet til andre formål enn opplysningene var innhentet for.

Askøy kommune er pliktig til å holde arkiv. I denne sammenheng betyr dette at informasjon i kommunikasjonsmodulen som sier noe om hvilket tilbud barnet har fått, kvaliteten av dette, utnyttelsen av dette, eller beslutninger som er fattet om barnet, vil bli arkivert.

Alle med barn i barnehage vil bli registrert i Vigilo, og det vil bli sendt informasjon gjennom kommunikasjonsmodulen. Årsaken til dette er at det er nødvendig med slik kommunikasjon for den praktiske gjennomføringen av tilbudet. Du har ikke selv mulighet til å slette meldinger, og dersom du ønsker at en melding skal slettes må du ta kontakt med

Barnehagen har behov for at de ansatte kan hjelpe hverandre på tvers av avdelingene. Derfor har alle de ansatte lesetilgang til meldinger som sendes til barnehagen, for alle barn. Vi har selvfølgelig interne regler for at ansatte ikke unødig skal lese meldinger. Foresatte skal ikke sende sensitive opplysninger i kommunikasjonsmodulen.

Det er viktig for både deg, barnet ditt, og oss at personopplysningene som er registrert er mest mulig korrekt. F.eks. i forhold til allergier eller spesielle helsetilstander kan det være kritisk for barnet om informasjonen ikke er korrekt. Kontroller derfor jevnlig at informasjonen er korrekt, spesielt helseinformasjonen. Vi sjekker jevnlig at navn, adresser, og foresatte er korrekt ved å gjøre oppdateringer mot folkeregisteret, men dersom din endring ikke kan vente på neste oppdatering så kan du kontakte oss på telefon 56 15 89 73, så vil vi oppdatere mot folkeregisteret med en gang.

Det forekommer ikke automatiserte avgjørelser eller profilering.

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger som skjer i kommunikasjonsmodulen kan du ringe det samme nummeret som over eller sende en epost til .

Personvernombudet i Askøy kommune kan kontaktes på epost:

Dersom du mener behandlingen av personopplysninger er ulovlig så setter vi pris på tilbakemelding om dette. Om vi ikke kan gi deg et godt nok svar på hvorfor behandlingen er som den er kan du også kontakte Datatilsynet (lenke).

Back to top