Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Akuttovernatting for bostedsløse Skaffe midlertidig botilbud til personer som er uten sted å bo og som selv ikke klarer å skaffe dette, og å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven § 27 Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker,Innbyggere Sosialtjenesteloven § 27
Alternativ mottaksplassering (AMOT) Ordningen går ut på at flyktninger som har sterk personlig tilknytting til kommunen kan bo for eksempel hos nærfamilie i påvente av at oppholdstillatelse blir ferdig behandlet, i stedet for opphold på asylmottak Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker Avtale om alternativ mottaksplassering
Behandling av personopplysninger forbindelse med forvaltning og yting av lovpålagte helse- og omsorgstjenester Kommunen er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby og yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å kunne yte disse tjenestene er det nødvendig å innhente helseopplysninger om personer som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har behov for helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer også tjenester til sårbare individer som barn, eldre, personer med utviklingshemming og personer med demens eller annen kognitiv svikt. Personopplysninger innhentes i forbindelse med vurdering og tildeling av tjenester, og registreres fortløpende gjennom tjenesteyting.  Registreringen gjøres i pasientjournalsystemet. Adresser, Barn, Betalingsinformasjon, Dødsdato, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Kontaktopplysninger for dødsbo, Pårørende, Sivilstand , Skattetrekk, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Pasient (bruker),Pårørende,Tjenestemottaker Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Pasientjournalforskriften Forvaltningsloven Arkivloven
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Askøy kommune Fordele og bosette EMF på en trygg og forsvarlig måte, bistå bosetteren i etableringsfasen Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Barn Kommunestyrevedtak
Bosetting av flyktninger på Askøy Identifisere bosetter, fordele og bosette flyktninger på en trygg og forsvarlig måte, bistå bosetteren i etableringsfasen Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Tjenestemottaker Kommunestyrevedtak
Bygningsmessig avvik på kommunal utleiebolig Forvaltning, drift og vedlikehold av leieobjekter Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Ansatt,Beboer,Næringsliv -
Individuell plan og koordinator innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker,Pårørende Barnevernloven, Psykisk helsevernloven , Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om sosiale tjenester i NAV, Spesialisthelsetjenesteloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuell plan i NAV
Individuell plan, koordinering av tjenester fra ulike offentlige virksomheter Fatte enkeltvedtak, sette opp individuell plan, koordinere tjenestene som inngår i planen Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Tjenestemottaker,Innbyggere Sosialtjenesteloven § 28 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1
Inngåelse av leiekontrakt Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger. Ivareta innbyggernes rettigheter til å få bistand til bosetting Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Lønn, Oppholdsstatus, Påleggstrekk, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Søknad, Telefonnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer,Barn,Innbyggere,Pårørende Lov om sosiale tjenester
Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger Identifisere den registrerte, kunne kontakte den registrerte, følge opp den registrertes introduksjonsprogram Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Oppholdsstatus, Telefonnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, § 25 - Behandling av personopplysninger
Kommunale utleieboliger Saksbehandle søknader/tildele bolig Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere Kommunestyrevedtak
Kvalifiseringsprogram etter sosialtenestelovens § 29 Fatte enkeltvedtak på kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven, med en eller flere aktiviter som inngår i programmet Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker,Innbyggere Sosialtjenesteloven
Opptak av nye husstandsmedlemmer i kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Beboer Husleieloven §11-1
Råd og veiledning på andre områder enn økonomi (f. eks skaffe og å beholde bolig) Avklare brukers behov for hjelp til å håndtere sin situasjon, å fatte vedtak om råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Pårørende, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker,Innbyggere Lov om sosiale tjenester § 17
Saksbehandle bostøtte fra Husbanken Registrere søknader, ettergå søknadsdokumentasjon og arkivering Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere Lov om bostøtte; Forskrift om bustøtte
Saksbehandle søknader/tildele bolig Trygge boforhold for vanskeligstilte på boligmarkedet Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Kommunale tildelingskriterier
Startlån og tilskudd til etablering/tilpasning Saksbehandle søknader, fatte vedtak, utbetale lån og tilskudd, forvalte låneporteføljen Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere Finansavtaleloven; Lov om Husbanken; Forskrift om startlån; Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer
Utlevering av matkasser og registrering av hjelpebehov Utlevering av matkasser, gavekort og annen hverdagshjelp Fullt navn uten historikk Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere,Tjenestemottaker -
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Avklare brukers behov for hjelp til å håndtere gjeld, og bidra i kontakt med kreditorer og andre offentlige myndigheter, å fatte vedtak om råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker,Innbyggere Lov om sosiale tjenester § 17
Økonomisk sosialhjelp etter Sosialtjenestelovens § 18 og 19 Avklare brukers behov for økonomisk støtte og avklare brukers rettigheter, og å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker,Innbyggere Lov om sosiale tjenester §§ 18 og 19.

Back to top