Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Behandle kjøre-/reiseregninger/refusjon av utlegg Korrekt utbetaling av reiseregninger og andre utlegg Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Betalingsinformasjon, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Organisatorisk tilhørighet, Personlig brukerkonto, Skattetrekk Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Ansatt,Folkevalgt,Oppdragstaker Skatteloven, regnskapsloven.
Direkte innbetalinger Mottak av midler Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Lag/organisasjoner Regnskapsloven
Dokumentasjon refusjonskrav Dokumentere ovenfor revisor/ utbetaler av refusjon Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Inntekt, Pensjonsvilkår Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt,Tjenestemottaker Kommuneloven
Endring av hjemmelshaver ved fakturering av kommunale gebyr Sende faktura til rette vedkommende. Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Tjenestemottaker,Lag/organisasjoner,Næringsliv Skattebetalingsloven Forvaltningsloven
Endring av kontonummer Gir innbyggere mulighet til å endre kontonummer for utbetaling av for mye innbetalte gebyrer og lignende Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Skattebetalingsloven
Fakturering og utsending av kommunale gebyr Sende ut kommunale krav og gebyrer til rette vedkommende. Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Tjenestemottaker,Næringsliv,Lag/organisasjoner Skattebetalingsloven Forvaltningsloven
Innrapportering pass og stell av barn Sikre at riktig data blir oversendt på rette vedkommende til Skatteetaten Adresser, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Foresatte Skattebetalingsloven
Kjørebok - Registrering av bruk av tjenestebil. Riktig beskatning av ansatte for privat bruk av tjenestebil. Epost, Fullt navn uten historikk, Identitetsgrunnlag, Organisatorisk tilhørighet, Personlig brukerkonto Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt Skatteloven §5.13 Bokføringsloven § 13 Regnskapsloven
Klage på utleggsforretning Gir innbyggere mulighet til å klage på utleggsforretning Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Varsel om utleggsforretning, tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 Unnlatt varsel om utleggsforretning, tvangsfullbyrdelsesloven § 7-10 Rett til å ta utlegg, tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 Kemneren som særnamsmann, skattebetalingsloven § 14-3 Hva vi kan ta pant i, dekningsloven § 2-2 Klage på utlegg, tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 og § 7-26 Gebyr, rettsgebyrloven § 1
Leverandørfaktura - utbetalinger Betale faktura til rette vedkommende Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Personlig brukerkonto Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt,Næringsliv,Lag/organisasjoner Regnskapsloven
Lønn og skatt Korrekt håndtering av lønn og skattetrekk. Arbeidsforhold, Barn, Betalingsinformasjon, Epost, Fagforeningstilhørighet, Foreldreansvar, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Lønn, Lønnshistorikk, Oppsigelse fra ansatt, Organisatorisk tilhørighet, Pensjonstidspunkt, Permisjonshistorikk, Påleggstrekk, Pårørende, Sivilstand , Skattetrekk, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt,Pårørende Alle lover som omhandler arbeidsforhold i utvidet forstand, arbeidsavtale, tariffavtale
Lønnsbudsjettering Sørge for riktig budsjett Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Lønn, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt Kommuneloven
Oversendelse av fakturakrav til Intrum Innfordring av utestående fordringer til rette vedkommende Adresser, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Kontaktopplysninger for dødsbo Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv,Tjenestemottaker Skattebetalingsloven Forvaltningsloven
Registrere og behandle tilbudsdokumenter og kontraktsoppfølging Innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med utbyggingsprosjekter. CV, Epost, Kursbevis, Organisatorisk tilhørighet, Sivilstand , Stillingskategori, Telefonnummer, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv,Oppdragstaker Anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter.
Regnskapsrapportering Gjennomgang regnskap Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Inntekt Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt Kommuneloven, Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.
Selvkost budsjett og regnskap Sørge for riktig selvkost Arbeidsforhold, Fullt navn uten historikk Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt Kommuneloven § 15-1.Beregning av selvkost med tilhørende forskrift
Søknad om fritak fra solidaransvar Gir selskaper mulighet til å søke om fritak for solidaransvar Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv Skattebetalingsloven § 4-1 nr. 2
Utbetaling av refusjon og tilskudd Å betale ut til rette vedkommende Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Regnskapsloven
Utbetaling av tilskudd og andre refusjoner til lag og organisasjoner Å betale ut til rette vedkommende Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Lag/organisasjoner Regnskapsloven
Utbetaling av tilskudd og lån, innbetaling vedr. avdrag og renter Å betale ut til rette vedkommende Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Regnskapsloven

Back to top