Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Behandle klage på karakter Ivareta elevens rett til å klage. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever,Foresatte Forskrift til opplæringslova, kapittel 5
Behandle søknad om fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen Ivareta retten til fritak for deler av KRLE-faget Fullt navn med historikk, Klassegruppe skole, Religion Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Foresatte Opplæringslova §§ 2-3, bokstav a, og 2-4
Behandle søknad om fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen Ivareta elevens rett til fritak fra opplæringsplikt. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Foresatte Opplæringslova, kapittel 2 § 2-1
Behandle søknader om permisjon/fri fra skolen Permisjon fra obligatorisk undervisning. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Foresatte,Innbyggere Opplæringslova § 2-11 første og annet ledd
Bistand fra syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland (SAPT) Få bistand fra SAPT til klient Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Bruk av digitale læringsressurser i undervisningen Sikre opplæring ved å supplere undervisningen med digitale læringsverktøy Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Klassegruppe skole, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Ansatt Opplæringsloven
Bruk av digitalt alarmutstyr for kollegavarsling Kollegavarsling ved bruk av digitalt alarmutstyr Epost, Geolokaliseringsdata, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 23A Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold. § 23A-4. Tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres. Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til: a. utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres, b. systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv., for eksempel av alarmutstyr der dette brukes, c. muligheter for tilkalling av hjelp d. bemanning, herunder bruk av alenearbeid.
Digital kommunikasjon med foresatte i barnehager og skoler Kommunisere med foresatte om oppfølgning av enkeltbarn. Dokumentere og kommunisere pedagogisk aktivitet (for barnehagene). Gjennomføre nødvendig kommunikasjon for praktisk gjennomføring av skole- eller barnehagedagen. Formidle informasjon om arrangementer og aktiviteter.   Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Elever,Ansatt,Foresatte Barnehagen og skolen er gjennom Opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) med forskrifter (Forskrift til opplæringslova) og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) pliktig til å sørge for samarbeid med foresatte.
Følge med på elevenes læring og utvikling Følge med på elevens faglige og sosiale utvikling for å sikre best mulig læring. Disiplinærsak, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Religion, Samisk språk, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever Opplæringsloven
Følge opp elever med hjemmeundervisning Ivareta retten til grunnskolopplæring for syke barn Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever,Foresatte Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3
Gi støtte til pedagogisk virksomhet gjennom digitale læringsverktøy Gi støtte til pedagogisk virksomhet Epost, Fullt navn uten historikk, IP-adresse, Klassegruppe skole, Organisatorisk tilhørighet, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt,Elever OPL
Grunnskoleopplæring- retten til gratis opplæring Sikre gratisprinsippet i skolen. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever,Foresatte Rett til gratis grunnskoleopplæring, Opplæringsloven
Holde oversikt over barn på SFO (inn- og utsjekk) Sikre at SFO har oversikt over elevene. Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Klassegruppe skole, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Innbyggere Opplæringsloven
Holde oversikt over og kommunisere med ungdommens kommunestyre (UKS) Holde oversikt over og kommunisere med ungdommens kommunestyre (UKS)   Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Barn -
Individuell plan og koordinator innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker,Pårørende Barnevernloven, Psykisk helsevernloven , Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om sosiale tjenester i NAV, Spesialisthelsetjenesteloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuell plan i NAV
Innhenting av opplysninger til f.eks klagesak/forsikringssak Svare på innsynsbegjæring Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Person med behov for utredning/dokumentasjon,Elever Forvaltningsloven § 18, Forvaltningsloven §20
Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger Identifisere den registrerte, kunne kontakte den registrerte, følge opp den registrertes introduksjonsprogram Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Oppholdsstatus, Telefonnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Tjenestemottaker Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, § 25 - Behandling av personopplysninger
Ivareta aktivitetsplikten - trygt og godt skolemiljø Ivareta retten til trygt og godt skolemiljø Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever,Foresatte Opplæringslova § 9A
Ivareta avtaleskjema for medisinering av barn i skole og SFO Å imøtekomme elevens behov for medisinering i skoletid/SFO-tid. Foreldreansvar, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Foresatte Askøy kommune har rutiner for håndtering av legemidler i barnehager og skoler.
Ivareta elevenes rett til skoleskyss dersom farlig vei Ivareta elevens rett til skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei. Adresser, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Klassegruppe skole, Sivilstand , Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Foresatte Opplæringslova § 7-1 Opplæringsloven § 13-4
Ivareta rett til særskilt opplæring for minoritetsspråkelige elver i grunnskolen Ivareta elevens rett til sæsskilt norskopplæring Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Pårørende, Registreringsstatus, Utenlands identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever,Foresatte Opplæringslova §§ 2-8, 3-12
Kartlegge elevenes leseferdigheter Følge med på elevenes læring. Finne nivå og tilpasse lesing for den enkelte elev. Alder , Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, IP-adresse, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Ansatt Opplæringsloven
Opplæring i, og på tegnspråk Rettigheter i samsvar med Opplæringsloven § 2.6 Epost, Foresatte, Fødselsdato, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Oppholdsstatus, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Foresatte Opplæringslova §§ 2-6 og 5-1
Overføring av elevopplysninger til leirskole For at leirskolen skal få nødvendig informasjon om elevene som deltar på leirskolen Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Foresatte Opplæringslova §§ 2-3,2-15 og 10-9
Produksjon, opplastning, arkivering og utsendelse av dokumenter i elevens digitale elevmappe Formålet med behandlingen er å produsere og lagre dokument i det digitale elevarkivet. Vigilo er integrert med kommunen sitt sak- og arkivsystem for lagring av arkivverdige dokument. og eventuell saksbehandling.   Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Foresatte,Pårørende,Ansatt Opplæringsloven
Registrere skade på elev i skoletiden Registrere skade på elev Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever,Foresatte Forskrift Opplæringsloven §8
Saksbehandle redusert foreldrebetaling barnehage og SFO Ivareta retten til redusert foreldrebetaling. Adresser, Ektefelle/registrert partner, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever,Foresatte Lov om skatteforvaltning § 3-3 første og annet ledd, jf. barnehageloven § 20 jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3e. Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling. Lov om skatteforvaltning § 3-3 første og annet ledd, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 annet ledd bokstav a, jf. opplæringslova § 13-7 (5) jf. forskrift til opplæringslova § 1B-2. Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling.
Sikre skyss for elever med særskilt behov Ivareta rettigheter til skyss for elever med særskilte behov. Adresser, Barn, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Sivilstand , Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Elever,Foresatte Opplæringsloven
Skoleskyss - spesielle behov Ivareta elevens rett til skyss i forbindelse med funksjonshemming/midlertidig skade. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Foresatte Opplæringslova §§ 7-3
Skoletilhørighet Elevens rett til fritt skolevalg. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever,Foresatte Opplæringslova § 8-1
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/ vurdering med karakter Ivareta elevers rett fritak fra vurdering med vurdering med karakterer i skriftlig sidemål. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever,Foresatte Forskrift til opplæringslova §§ 1-11, 3-22 og 4-15
Særskilt opplæring og oppfølging av elev Oppvekstadministrativt system Vigilo blir brukt til å produsere og lagre dokument i det digitale elevarkivet. Vigilo er integrert med kommunen sitt arkivsystem for lagring av arkivverdige dokument. Alder , Foreldreansvar, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Statsborgerskap, Vergemål, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt,Elever,Foresatte Opplæringslova
Søknad om, og tildeling av SFO-plass Ivareta rett til plass i SFO Alder , Epost, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Foresatte Opplæringlova §§ 10-9, og 13-7
Utrede behovet for spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning Utarbeide sakkyndig vurdering Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Person med behov for utredning/dokumentasjon,Elever Barnehageloven § 19A, Opplæringslova § 5-6, Opplæringslova § 4a-2 Forskrift til opplæringslova kap. 5. Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Utsatt eller tidligere skolestart Ivareta elevens rett til å søke om utsatt eller tidligere skolestart. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever,Foresatte Opplæringslova § 2-1
Utsatt skolestart/fremskutt skolestart Vurdere barnets behov/evne for utsatt/fremskutt skolestart Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever Barnehageloven § 19A, Opplæringslova § 5-6, Forskrift til opplæringslova kap. 5. Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Valg av målform Ivareta elevens rett til valg av målform. Fullt navn med historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever,Foresatte Opplæringslova § 2-5
Viderehenvisning til STATPED Kompetanseheving i barnehage/skole/PPT, utredning av vansker Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Viderehenvisning til Spesialisthelsetjeneste Viderehenvise for utredning av diagnose i spesialisthelsetjenesten Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a

Back to top