Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Automatiske brannalarmer - Oversikt over ABA-kunder for videre oppfølging av alarmer og fakturering Riktig ut-alarmering og fakturering ved mottak av automatiske brannalarmer Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv,Tjenestemottaker -
Bekymringsmelding om brannsikkerhet - Melding til brannvesen om kritikkverdige forhold som angår brannsikkerhet Forebygging av brann Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv Brann- og eksplosjonsvernloven §13
Feiing - Planlegging, gjennomføring og saksoppfølging for feiing av private boliger. Sikre at Feiing gjøres ihht Forskrift om brannforebygging Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift om brannforebygging
Handel med fyrverkeri - For å drive handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) må du søke tillatelse fra brannvesenet. Godkjenne og kontrollere (føre tilsyn på) handel med fyrverkeri. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Næringsliv Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Innsending av melding om installasjon av ildsted - nytt ildsted Oppdatering av grunndata for utføring av risikobasert feiing/tilsyn. Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Tjenestemottaker Forskrift om brannforebygging
Kompetanseregister - Planlegging av kompetansehevende tiltak. Disponering av ressurser. Sørge for at Organisasjonen innehar riktig kompetanse for å utføre sine funksjoner. Sikre at kompetansen anvendes på riktig sted/måte. Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
Loggføring av hendelser - Loggføring av kommunikasjon og aktiviteteter ifbm utrykning. Dokumentasjon av innsats i brann/ulykke. Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser Tjenestemottaker Brann- og eksplosjonsvernloven §16 Kan forekomme registrering av særlige personopplysninger. Ikke som standard.
Melding om arrangement til brannvesenet - Planlegger dere et stort arrangement eller en tilstelning som skal foregå i et bygg eller område som ikke normalt brukes til dette? Da må dere sørge for at brannsikkerheten blir ivaretatt. Ivaretakelse av brannsikkerhet ved større arrangementer Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Lag/organisasjoner,Næringsliv Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
Melding om oljetank for oversikt Brannvesenet må ha oversikt over hvor alle oljetanker er i tilfelle lekkasje og forurensning. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Forskrift om begrensning av forurensning kap. 1
Melding om overnatting - Planlegger overnatting i et bygg som ikke er beregnet for dette? Da må du sende melding til brannvesenet Nødvendig for å gjøre brannforebyggende tiltak Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv Forskrift om brannforebygging Brann- og eksplosjonsvernloven
Påmelding til Kurs i grunnleggende brannvern, slukking, førstehjelp, førstehjelp på barn Planlegge gjennomføre og administrere kursgjennomføring. Rapportering. Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere,Ansatt,Lag/organisasjoner,Næringsliv Forskrift om brannforebygging
Saksbehandling etter folkehelse- og forurensingsloven Å kunne gjennomføre saksbehandling med hensikt om å fatte vedtak/pålegg hjemlet i Folkehelseloven kap. 3, Forurensingsloven §§ 7 og 18, samt forurensingsforskriften kap. 12 og 13. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Søknad, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv,Lag/organisasjoner Folkehelseloven kap. 3, Forurensingsloven §§ 7 og 18 samt Forurensingsforskriften kap. 12 og 13.
Søk på regnr for å finne informasjon om kjøretøy - Identifisere kjøretøytype/modell (redningsoppdrag/frigjøring) Informasjon til utrykningspersonell om kjøretøy involvert i ulykke.   Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker Brann- og eksplosjonsvernloven §16
Søknad om bruk av fyrverkeri eller pyrotekniske effekter - For å bruke fyrverkeri eller pyrotekniske effekter utenom nyttårsaften (mellom kl. 18.00 og 02.00) må du søke tillatelse fra brannvesenet Utføre tilsyn, informasjonsarbeid og saksbehandling av søknad. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.
Tilsyn fra brannvesenet Planlegging, gjennomføring og sakoppfølging av Tilsyn i bolig Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv -
Tilsyn fra brannvesenet - Planlegging, gjennomføring og saksoppfølging av tilsyn i bolig Sikre at tilsyn gjøres ihht Forskrift om brannforebygging Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift om brannforebygging
Tilsyn med særskilte brannobjekter - Planlegging, gjennomføring og sakoppfølging Sikre at tilsyn gjøres ihht Forskrift om brannforebygging Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Lag/organisasjoner Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift om brannforebygging
Varsling av innbyggere (adressebasert) Sørge for at berørte abonnenter får nødvendig informasjon Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Beboer Drikkevannsforskriften, Damsikkerhetsforskriften, Forurensningsforskriften, Sikkerhetsloven,

Back to top