Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Anmodning om bekreftelse for kjøp av kunstgjødsel Behandle forespørsel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv Regler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kontroll av yrkesstatus vedr autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler Sjekke at personen kan få autorisasjon - kontroll Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Forskrift om plantevernmidler
Produksjonstilskudd i jordbruket - Søknad om statstilskudd Behandle søknad og fatter vedtak i Agros (Ldir sitt fagsystem) Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Regionalt miljøprogram i jordbruket - søknad om tilskudd Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv,Innbyggere Jordloven, Forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestland
Registrere konsesjonsfritak Registrere inn mot matrikkel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker,Innbyggere,Næringsliv Kommuneloven Forvaltningsloven Jordlov
Søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven § 12
Søknad om fritak av driveplikt på landbrukseiendom Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven
Søknad om konsesjon for konsesjonspliktige eiendommer, ev. fritak fra lovbestemt boplikt Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Konsesjonsloven
Søknad om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord for landbrukseiendommer Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven § 9
Søknad om skadefelling - Søknad om tillatelse til felling av vilt som gjør skade på eiendom Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Naturmangfoldloven, Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)
Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Innvilge eller avslå søknad om skjenkebevilling Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv Alkoholloven
Søknad om tilskudd til avløserordningene i jordbruket Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Helseopplysninger, Inntekt, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Skogloven, Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven, Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknad om utbetaling av avsatt skogfond Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Inntekt, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Skogloven, Forskrift om skogfond o.a.
Varsling av innbyggere (adressebasert) Sørge for at berørte abonnenter får nødvendig informasjon Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Beboer Drikkevannsforskriften, Damsikkerhetsforskriften, Forurensningsforskriften, Sikkerhetsloven,

Back to top