Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Forsøpling og ulovlig lagring - Pålegg om opprydding Ulovlighetsoppfølging Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere Forurensningsloven
Forurenset grunn - Tillatelse etter forurensingsforskriften kap.2 Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv,Innbyggere Forurensningsforskriften /forurensningsloven
Søknad om bygging av landbruksveg Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Lag/organisasjoner Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier
Søknad om dreneringstilskudd av jordbruksjord Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven, forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Behandle søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag, og kontakte søker ved behov Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, IP-adresse, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv Friluftsloven Havne- og farvannsloven Motorferdselloven Naturmangfoldloven Plan- og bygningsloven Småbåtloven
Søknad om nydyrking av arealer til jordbruksformål Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven, forskrift om nydyrking
Søknad om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord for landbrukseiendommer Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven § 9
Søknad om skadefelling - Søknad om tillatelse til felling av vilt som gjør skade på eiendom Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Naturmangfoldloven, Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)
Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Skogloven, Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven, Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknad om utbetaling av avsatt skogfond Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Inntekt, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Skogloven, Forskrift om skogfond o.a.
Tilskudd: Tilskudd til verneverdige kulturminner - saksbehandling Identifisere og kontakte søker, gjennomføring av utbetaling, og oppfølgning av bruk av midlene Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Lag/organisasjoner,Innbyggere -
Varsling av innbyggere (adressebasert) Sørge for at berørte abonnenter får nødvendig informasjon Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Beboer Drikkevannsforskriften, Damsikkerhetsforskriften, Forurensningsforskriften, Sikkerhetsloven,

Back to top