Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Askøy kulturelle spaserstokk - Aktivitører i institusjoner og Frivillige lag søker om midler til kjøp av en aktivitet Vurdere innkomne søknader og valg av tilbud av høy kvalitet Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
BUA: Registrering av frivillige - BUA Kreves for å kunne informere frivillige og formidle oppdrag. Utsending av vaktplan. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere Ingen
BUA: Registrering av lånetakere Utlån av utstyr fra BUA (aktivitet og fritid). Håndtering av utlånsforhold, evt. fakturering ved mislighold eller manglende tilbakelevering. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Ingen
Barn & unge: Den kulturelle skolesekken på Askøy Gi elever i grunnskole og videregående skole i Askøy kommune møter med profesjonell kunst og kultur gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, CV, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Boksvar f - berettigede interessene Ansatt,Oppdragstaker -
Barn & unge: Driftstilskudd til private fritidsklubber - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner -
Barn & unge: Inkluderingstilskudd til lag og organisasjoner Behandling av søknader og tildeling av tilskudd. Sikre deltakelse for barn og unge fra lavinntektsfamilier Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere,Lag/organisasjoner -
Barn & unge: Påmelding - sommerklubb for barn Inntak av deltakere i tilbudet, melding om tildelt plass, gjennomføring av tilbud og utsendelse av faktura Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn,Foresatte -
Barn og unge: Medlemskap i mandagsklubben Medlemskap i mandagsklubben - informasjon om aktiviteter til medlemmer Adresser, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere -
Barn og unge: Ung Kultur Møtes (UKM) - Påmelding Registrere aktuelle deltakere Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Barn Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Biblioteket: Nyhetsbrev på epost (INAKTIV - skal i drift) Utsendelse av informasjon om bibliotekets arrangement, tilbud og tjenester Epost, Fullt navn uten historikk, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Ansatt Ingen
Biblioteket: Påmelding til kurs og arrangement - Registreringsskjema for kursdeltakere, og veiledningstimer Administrering av kurs og arrangementer på biblioteket Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn,Innbyggere,Ansatt Ingen
Biblioteket: Sommerles - lesekampanje for barn Administrering av lesekampanjer, hvem som har lest mest, premiering av disse Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn Ingen
Biblioteket: Utlån av digitale filmer Brukerkonto til utlån av digital film   Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn,Innbyggere Lov om folkebibliotek §1 - §4
Biblioteket: Utlån av ebøker og lydbøker Utlån av ebøker Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Barn,Innbyggere Lov om folkebibliotek §1 - §4
Biblioteket: Utlån av medier, reservasjoner, purringer og faktura Administrering av utlån av bøker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Lånehistorikk bibliotek, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn,Innbyggere Lov om folkebibliotek (§1 - §4)
Friidrettsanlegg i Askøy kommune - Leie av friidrettsanlegg Behandle søknader om tid i friidrettsanlegg Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Lag/organisasjoner,Innbyggere,Tjenestemottaker Administrasjons- og utleiereglement for kommunal idrettsanlegg I noen tilfeller, leies lokaler av organisasjoner der navnet kan si noe om medlemmenes etnisitet, helseforhold, fagforeningstilhørighet, politiske eller religiøse organisasjoner. Kun søkers navn registreres, ikke medlemmenes
Frivilligsentralen: Registrering av brukere, frivillige og samarbeidspartnere/lag/organisasjoner Kreves for å kunne informere frivillige og formidle oppdrag. Utsending av vaktplan. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere Ingen rettslig forpliktelse
Frivillingsentralen: Påmelding til kurs/arrangement Administrering av kurs og arrangementer på Frivilligsentralen Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Innbyggere,Oppdragstaker Helseopplysninger: spørsmål om allergi på arrangementer med bevertning for å hindre at noen blir syk av det som serveres. Er frivillig å oppgi.
Idrett: Driftsstøtte til idrettslag tilknyttet Idrettsrådet i Askøy, Norges idrettsforbund (NIF) Tildele økonomisk tilskudd til drift av idrettslag Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Lag/organisasjoner,Innbyggere -
Idrett: Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg Saksbehandling av søknader om spillemidler til til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Søknad, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Lag/organisasjoner,Innbyggere Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill mv. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer
Kulturmidler: Tilskudd til amatører, organisasjoner og frivillig kulturliv - Søkbare kulturtilskudd etter definerte og politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner Vedtatt amatørkulturplan, Plan for frivillighet og målsetting i disse planene
Kulturskolen: Søknad om friplass og/eller redusert elevkontingent Behandling av søknad om friplass og/eller redusert elevkontingent i kulturskolen Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte Opplæringslova
Kulturskolen: Søknad om permisjon Behandle søknad om permisjon iht. elevreglementet for Askøy kulturskole Adresser, Alder , Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Elever,Foresatte -
Kulturskolen: Undervisningstjenester til frivillig kulturliv Behandling av søknad Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Lag/organisasjoner,Innbyggere Opplæringslova
Kulturskolen: Undervisningstjenester til skoler, barnehager og andre institusjoner Behandling av søknad Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte,Innbyggere,Ansatt Opplæringslova
Kulturskolen: ansatteopplysninger - undervisningstjenester Registrering av brukerkonto for ansatte m/ kontaktinformasjon, timeplanlegging, elev- og fraværslister Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Ansatt -
Kulturskolen: søknad om elevplass og elevforhold i Askøy kulturskole Søknad om elevplass, elevforløp, skole-hjem samarbeid og fakturering Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte Opplæringslova
Ledsagertilskudd - Ledsagerstøtte ved ferieturer for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Økonomisk støtte til ledsagers deltakelse på ferietur i inn- og utland for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere  
Registrering av tjenestemottakere - registreringsskjema Kreves for å kunne informere frivillige og formidle oppdrag Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Tjenestemottaker Helseopplysninger: bruk av hjelpemidler, allergi, generell sykdom i forbindelse med deltakelse på arrangementer der man må vite om dette for å kunne tilrettelegge/muliggjøre deltakelse
Søke om bruk av idrettshaller til enkeltarrangement, samt Terapibad/svømmehall - Idrettslag og andre grupper kan søke om tid i hallene til enkeltarrangement Behandle søknader om tid i idrettshaller Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Lag/organisasjoner Administrasjons- og utleiereglement for kommunal idrettsanlegg I noen tilfeller, leies lokaler av organisasjoner der navnet kan si noe overordnet om helseforhold til medlemmene.
Søke om fast treningstid og terminfestede arrangementer i idrettshaller og Terapibad/svømmehall - Idrettslag kan søke Askøyhallene KF om fast tid til trening og arrangementer i idrettshallene i Askøy kommune. Behandle søknader om fast treningstid og arrangementer i idrettshaller Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Lag/organisasjoner Administrasjons- og utleiereglement for kommunal idrettsanlegg I noen tilfeller, leies lokaler av organisasjoner der navnet kan si noe om etnisitet, helseforhold, fagforeninger, politiske eller religiøse organisasjoner.
Tilskudd til Instrumentfond/ASM - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger og lokal kulturplan
Tilskudd: Drifts- og prosjekttilskudd til sang, musikk, kulturminner og museum m.m. - Søkbare tilskudd Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere,Lag/organisasjoner  
Tilskudd: Driftstilskudd til sang og musikk - Askøy Sang og Musikksamskipnad - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Organisasjon, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner -
Tilskudd: Tilskudd til verneverdige kulturminner - saksbehandling Identifisere og kontakte søker, gjennomføring av utbetaling, og oppfølgning av bruk av midlene Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Lag/organisasjoner,Innbyggere -
UNDER AVVIKLING - Biblioteket: Måling av trafikk på bibliotekets nettsider Analysere bruk og treffsikkerhet på bibliotekets nettsider - http://askoyfolkebibliotek.no IP-adresse Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere Ingen
UngFlimmer: Påmelding til kurs/arrangement Påmelding og deltakerlister - aktiviteter i UngFlimmer Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn -
Utleie av lokaler og fakturering administrere utleie, og betaling for leie av lokaler Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Lag/organisasjoner,Innbyggere Artikkel 6, bokstav e- utøvelse av offentlig myndighet

Back to top