Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Administrere vaksinekø, inkalling og dokumentere vaksiner Prioritering/kø, gjennomføring og registrering av vaksinasjon Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav i - allmenne folkehelsehensyn, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere Smittevernloven, med tilhørende forskrift om covid19
Bestille legemidler og medisinsk forbuksmateriell fra apotek Bestilling av legemidler og medisinsk forbruksmateriell på vegne av tjenestemottakere. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Tjenestemottaker Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 3 §3-2 og §3-2a Lov om pasient og brukerrettigheter
Bistand fra syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland (SAPT) Få bistand fra SAPT til klient Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Bo-oppfølging Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Pårørende,Tjenestemottaker Helse-og omsorgstjenesteloven
Dokumentere helsehjelp gjennom svangerskap og barseltid til kvinner og barn i Jordmortjenesten Yte helsehjelp til gravide og barn etter fødsel Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Pasient (bruker),Foresatte,Innbyggere Helsepersonelloven Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Lov om helse og omsorgstjenester Forskrift ok journalføring (journalforskriften Lov om pasientrettigheter Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen og barselomsorgen
Dokumentere helsehjelp i Helsestasjon barn 0-5 år Sikre barns rett til helsehjelp Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Innbyggere,Foresatte Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helseogomsorgtjenesteloven), Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten, Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften)
Dokumentere helsehjelp i Skolehelsetjenesten Yte helsehjelp og sikre barn og unges rett til helsehjelp Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte,Innbyggere,Elever,Pasient (bruker) Helsepersonelloven Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasientrettigheter Forskrift om journalføring, journalforskriften Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten
Dokumentere helsehjelp ved Helsestasjon for ungdom Tilby helsetjenester for undom Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte,Innbyggere,Pasient (bruker) Helse og omsorgstjenesteloven, Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten, Journalforskriften
Fallforebyggende Administrasjon og utøving av tilbud - Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Tjenestemottaker ikke lovpålagte tjenester, men anbefalt.
Fastleger på Fenring Fastlege Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin, Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Pasient (bruker),Tjenestemottaker Helsepersonelloven, forskrift om fastlegeordninge i kommunene, forskrift om pasientjournal, Helseregisterloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasient- og brukerrettigheter
Forebygging av helseutfordringer Administrasjon og utøving av tilbud - Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Tjenestemottaker,Pårørende ikke lovpålagte tjenester, men anbefalt.
Følge opp støttekontakter innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Tjenestemottaker,Innbyggere Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetslov
Helse - Behandle søknader/henvendelser om lovpålagte helse- og omsorgstjenester Behandle søknader/henvendelser om lovpålagte helse- og omsorgstjenester Adresser, Barn, Betalingsinformasjon, Dødsdato, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Pårørende, Sivilstand , Skattetrekk, Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Pasient (bruker),Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Pasientjournalforskriften Forvaltningsloven Arkivloven
Individuell plan og koordinator innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Tjenestemottaker,Pårørende Kommunen har plikt til å levere et helhetlig koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud til sine tjenestemottakere. Dette er hjemlet i Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester §3. Til bruk i dette arbeidet har kommunen behov for et IT-system for samhandling. Når det gjelder behandlingsgrunnlaget er kommunens rettslige forpliktelse til å utføre dette hjemlet i Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenesteg §4, jmf §1 Deltakelse Kommunens rettslige forpliktelse er hjemlet i Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester §3 og §4, jmf §1 Tjenestemottaker og pårørende har tilgang til et IT-system for samhandling. Tilgangen begrunnes med tjenestemottakerens rett til medvirkning “Tjenestemottakeren har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og ansvarlig tjenesteyter skal legge til rette for dette.” … “Pårørende skal trekkes inn i arbeidet med individuell plan i den utstrekning tjenestemottakeren og de pårørende ønsker det.” jmf §4.
Ivareta avtaleskjema for medisinering av barn i skole og SFO Å imøtekomme elevens behov for medisinering i skoletid/SFO-tid. Foreldreansvar, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Klassegruppe skole, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Elever,Foresatte Askøy kommune har rutiner for håndtering av legemidler i barnehager og skoler.
Legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp Sikre befolkningen øyeblikkelig helsehjelp Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser, Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Barn,Tjenestemottaker,Pasient (bruker),Innbyggere Helsepersonelloven, akuttmedisinforskriften, forskrift om pasientjournal Helseregisterloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasient- og brukerrettigheter
Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger Gi enslige mindreårige flyktninger oppfølging etter avtale og vedtak fra barnevernstjenesten Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Barn Barnevernsvedtak
Origo Askøy behandling av personopplysninger i forbindelse helsehjelp Helsehjelp Adresser inkludert historikk, Alder , Barn, Ektefelle/registrert partner, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Sivilstand , Skoleinformasjon, Statsborgerskap, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Pasient (bruker) Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Folkehelseloven Pasientjournalforskriften
Saksbehandle klage på helse- og omsorgstjenester innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Tjenestemottaker,Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Sosialtjenesteloven, Forvaltningsloven
Sende og motta post i sektor Helse og omsorg Sende og motta post i forbindelse med forvaltning av tjenester i sektor Helse og omsorg Adresser inkludert historikk, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Kontaktopplysninger for dødsbo, Pårørende, Sivilstand , Skattetrekk, Stadfestet fremtidsfullmakt, Søknad, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker,Pasient (bruker),Pårørende,Beboer Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Forvaltningsloven, Arkivloven, Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, lover med forskrifter.
Smittesporing Smittesporing i forbindelse med Covid-19 og andre smittsomme sykdommer som krever smittesporing Adresser inkludert historikk, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 9. Bokstav i - allmenne folkehelsehensyn, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Innbyggere,Ansatt,Pasient (bruker) - Smittevernloven § 3-6. (1) pålegger kommunelegen foreta smitteoppsporing. - Personopplysninger kan bli overført kommuner hvor potensielle smittebærere oppholder seg. o Behandlingsgrunnlag: Smittevernloven § 3-6. (5) pålegger kommunelegen å varsle andre kommuneleger dersom det befinner seg smittebærere i den aktuelle kommunen. Dette tiltaket utgjør et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn for å sikre folkehelsen i tråd med personvernforordningen art. 23. (1). (e). Denne forståelsen er også i samsvar med Helsedirektoratets oppfatning vedr. adgangen til å dele informasjon mellom kommuneleger, jf. https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/helse-og-omsorg/folkehelse/Svar-pa-sporsmal-om-adgang-til-deling-av-informasjon-mellom-kommuneleger.pdf - Personopplysninger blir overført til Folkehelseinstituttet. o Behandlingsgrunnlag: MSIS-forskriften § 2-1 pålegger kommunelegen å melde visse typer opplysninger til folkehelseinstituttet. Dette tiltaket utgjør et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn for å sikre folkehelsen i tråd med personvernforordningen art. 23. (1). (e).
Smittesporing, registrere informasjon om smittede og nærkontakter Innhente informasjon om smittede og deres nærkontakter for å lokalisere smitte. Denne informasjonen deles, hvis nødvendig, med sykehus, fastlege og andre helseinstitusjoner. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav i - allmenne folkehelsehensyn Pasient (bruker),Ansatt,Foresatte,Pårørende,Innbyggere Smittevernloven Pasientjournalloven Helseregisterloven Covid-19 forskriften
Smittevernlegen Smittevern Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser, Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Tjenestemottaker,Pasient (bruker),Innbyggere Helsepersonelloven, forskrift om pasientjournal, smittevernloven Helseregisterloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasient- og brukerrettigheter
Tildeling av omsorgsbolig innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Tjenestemottaker,Pårørende Sosialtjenesteloven
Tilpassing, utlevering og montering av hjelpemidler Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Tjenestemottaker Folketrygdloven, Helse- og omsorgstjenestelov, Forskrift om habilitering og rehabilitering
Trygghetsterapeut Administrasjon og utøving av tilbud - Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Tjenestemottaker ikke lovpålagte tjenester, men anbefalt.
Utlevering av matkasser og registrering av hjelpebehov Utlevering av matkasser, gavekort og annen hverdagshjelp Fullt navn uten historikk Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Innbyggere,Tjenestemottaker -
Utstedelse av ledsagerbevis Registrerer og godkjenne/utstede bevisene Adresser, Barn, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Foresatte,Pårørende,Barn Offentleglova Helse og omsorgstjenesteloven Ulike kommunale forskrifter Forvaltningsloven Kommuneloven
Vaksinekontor Sette reisevaksiner Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser Tjenestemottaker,Pasient (bruker) Helsepersonelloven, Lov om pasient og brukerettigheter, helseregisterloven
Velferdsteknologi - Feilsøke og rette saker som oppstår i drift Rette feil på IT-system eller teknisk utstyr Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Geolokaliseringsdata, Helseopplysninger Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Ansatt,Pasient (bruker) -
Velferdsteknologi - Håndtere tekniske varsler fra trygghetsalarmen i hjemmesykepleien Håndtere tekniske varsler fra trygghetsalarmen Adresser inkludert historikk, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Pasient (bruker) -
Velferdsteknologi - Utføre digitalt kameratilsyn Å yte helsetjeneste (sikkerhet/trygghet/livskvalitet) Fullt navn uten historikk, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Pasient (bruker) -
Viderehenvisning til Spesialisthelsetjeneste Viderehenvise for utredning av diagnose i spesialisthelsetjenesten Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Å motta henvisninger om behov for Ergoterapi, fysioterapi og/eller servicetjenester. Motta henvendelser om behov for tjenester, prioritering av arbeidsoppgaver.     Barn,Beboer,Elever,Innbyggere,Tjenestemottaker,Pårørende,Person med behov for utredning/dokumentasjon,Pasient (bruker),Foresatte -
Øyeblikkelig hjelp-opphold (ØH-opphold) Innhente, lagre og benytte personopplysninger Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker,Pårørende Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven

Back to top