Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
0-punkt måling prosjekt vedr. fosterhjem Innhente opplysninger vedrørende drift fra medarbeidere, for å utarbeide 0- punktmåling for utviklingsarbeid vedrørende fosterhjem. Epost Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Ansatt -
Barnehageplass Søknad om barnehageplass, og søknad om endring av søknad/ svare på tilbud/ si opp plass. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte Barnehageloven §§ 16,17 og 18 Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier.
Behandling av personopplysninger forbindelse med forvaltning og yting av lovpålagte helse- og omsorgstjenester Kommunen er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby og yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å kunne yte disse tjenestene er det nødvendig å innhente helseopplysninger om personer som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har behov for helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer også tjenester til sårbare individer som barn, eldre, personer med utviklingshemming og personer med demens eller annen kognitiv svikt. Personopplysninger innhentes i forbindelse med vurdering og tildeling av tjenester, og registreres fortløpende gjennom tjenesteyting.  Registreringen gjøres i pasientjournalsystemet. Adresser, Barn, Betalingsinformasjon, Dødsdato, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Inntekt, Kontaktopplysninger for dødsbo, Pårørende, Sivilstand , Skattetrekk, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Pasient (bruker),Pårørende,Tjenestemottaker Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Pasientjournalforskriften Forvaltningsloven Arkivloven
Beskyttelse og bistand til voldsutsatte barn Sikre barn beskyttelse mot vold og overgrep Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav c - vern av vitale interesser Barn,Foresatte Barnevernloven kapittel 4 Krisesenterlova, Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet
Bilder/videoer av barn i læring i barnehagene Informasjon   Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn -
Bistand fra syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland (SAPT) Få bistand fra SAPT til klient Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Flytting av barn ut av hjemmet Bidra til at barn og unge får trygghet, kjærlighet og forståelse. Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Religion, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte,Innbyggere Lov om barneverntjenester § 4-12 - vedtak om å overta omsorg for et barn, § 4-4, 6. ledd om plassering av barn og unge som hjelpetiltak, § 4-6, om midlertidige vedtak knyttet til akuttsituasjoner, §§ 4-24, 4-26 om plassering på bakgrunn av omfattende atferdsproblemer., § 4-25.Framgangsmåten ved vedtak etter § 4-24., § 4-29.Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel
Forsikring av barn i barnehage og skole Melding om skade på barn Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte -
Forvalte familieråd Sørge for barnets rett til å bli hørt i barnevernssaker - tiltaket er basert på samtykke fra foresatt og barnet selv. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte,Innbyggere Familieråd er en modell som ivaretar barns rett til å bli hørt i barnevernssaker. I henhold til barnevernslovens § 6-3 skal barn medvirke i egen sak.
Gjennomføre hjelpetiltak overfor barn og foreldre Bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Religion, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever,Foresatte,Innbyggere Barnevernloven § 4-4, § 6-9 og kapittel 4.
Gjennomføre undersøkelse basert på bekymringsmelding Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Religion, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte,Innbyggere,Elever Lov om barneverntjenester § 4-3 om barnevernets rett og plikt til å foreta undersøkelser, § 6-4 og § 6-7 om opplysninger til barnevernet
Gjennomføre vielser Gjennomføre borgerlige vielser Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Ekteskapsloven
Helsekontroller for barn i barnehage Helseerklæring fra foresatte Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte Barnehageloven § 50
Henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Henvise barn til PPT Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte Barnehageloven § 33
IUP Individuell utviklingsplan Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte Askøy kommune har en intern kommunal bestemmelse om at det skal utarbeides en IUP
Individuell plan og koordinator innhente, lagre opplysninger, kartlegge. Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Tjenestemottaker,Pårørende Barnevernloven, Psykisk helsevernloven , Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om sosiale tjenester i NAV, Spesialisthelsetjenesteloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuell plan i NAV
Innhenting av opplysninger til f.eks klagesak/forsikringssak Svare på innsynsbegjæring Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Person med behov for utredning/dokumentasjon,Elever Forvaltningsloven § 18, Forvaltningsloven §20
Innsynsrett og melding om avvik i registrertes personopplysninger i barnehage Behandling av innsynsbegjæringer og klager Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte Barnehageloven, Personopplysningsloven
Innsynsrett og melding om avvik i registrertes personopplysninger i barnehage og skole Ivareta foreldres/foresattes innsynsrett. Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn Opplæringslova, Personopplysningloven
Lavterskeltilbud - barnehager Behandling av henvisning Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte -
Legge til rette for barnehagefotografering Legge til rette for fotografering av barn og barnegrupper Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Foresatte Ingen (dette er en avtale mellom foresatte og fotograf)
Logge seg på pedagogisk verktøy ved hjelp av brukernavn og passord pålogging     Ansatt -
Medisinering av barn i barnehage Behandling av avtaleskjema mellom foresatte og barnehage Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn Askøy kommune har rutiner for håndtering av legemidler i barnehager og skoler
Melding til barnevernet Melding - informasjon Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Foresatte,Barn Barnehageloven § 46
Mottak av bekymringsmelding Ta beslutning om det er grunnlag for å undersøke forholdene et barn lever under Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte,Innbyggere,Elever Lov om barneverntjenester § 4-2 om meldinger til barneverntjenesten og § 6-4 om opplysningsplikt
Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger Gi enslige mindreårige flyktninger oppfølging etter avtale og vedtak fra barnevernstjenesten Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Oppholdsstatus, Pårørende, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Barn Barnevernsvedtak
Origo Askøy behandling av personopplysninger i forbindelse helsehjelp Helsehjelp Adresser inkludert historikk, Alder , Barn, Ektefelle/registrert partner, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Sivilstand , Skoleinformasjon, Statsborgerskap, Telefonnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin Pasient (bruker) Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Folkehelseloven Pasientjournalforskriften
Permisjon fra tildelt barnehageplass Søknad om permisjon fra barnehageplass Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte Barnehager i Askøy: Vedtekter for kommunale barnehager
Rapport etter spes. ped vedtak Rapport Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte Barnehageloven § 32
Rapport lavterskel Rapport Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte -
Rapport overgang barnhage-skole Informasjon til skole ved overgang Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn Barnehageloven § 2a
Rekruttering av fosterhjem Skaffe fosterhjem til barn som har behov for å flytte til en annen familie Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Barnevernloven § 6-10 og kapittel 4. Forskrift om fosterhjem
Saksbehandle redusert foreldrebetaling barnehage og SFO Ivareta retten til redusert foreldrebetaling. Adresser, Ektefelle/registrert partner, Foresatte, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever,Foresatte Lov om skatteforvaltning § 3-3 første og annet ledd, jf. barnehageloven § 20 jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3e. Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling. Lov om skatteforvaltning § 3-3 første og annet ledd, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 annet ledd bokstav a, jf. opplæringslova § 13-7 (5) jf. forskrift til opplæringslova § 1B-2. Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling.
Samvær med barn under offentlig omsorg Sikre kontinuitet i barnets liv, sikre barnets rett til å treffe sine foreldre. Stoppe samvær der det er skadelig for barnet Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte  Barnevernloven § 4-19
Sende og motta digital post Sende og motta post digitalt i forbindelse med saksbehandling i barneverntjenesten Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, CV, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, IP-adresse, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Klassegruppe skole, Læringsutfordringer, Lønn, Oppholdsstatus, Personlig brukerkonto, Politiattest, Religion, Sivilstand , Skattetrekk, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Statsborgerskap, Telefonnummer, Utenlands identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Innbyggere,Tjenestemottaker,Foresatte,Ansatt,Person med behov for utredning/dokumentasjon,Lag/organisasjoner Kommuneloven, Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven, Barnevernloven § 2-1, kap 4, kap 6
Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage Søknadsskjema Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte Barnehageloven § 36
Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne Individuell tilrettelegging Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Foresatte Barnehageloven § 37
Tilsyn med barn i forsterhjem Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Foresatte,Innbyggere Lov om Barneverntjenester, Forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9
Utrede behovet for spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning Utarbeide sakkyndig vurdering Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Person med behov for utredning/dokumentasjon,Elever Barnehageloven § 19A, Opplæringslova § 5-6, Opplæringslova § 4a-2 Forskrift til opplæringslova kap. 5. Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Utsatt skolestart/fremskutt skolestart Vurdere barnets behov/evne for utsatt/fremskutt skolestart Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn,Elever Barnehageloven § 19A, Opplæringslova § 5-6, Forskrift til opplæringslova kap. 5. Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp Yte spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av vedtak Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn Barnehageloven § 35
Viderehenvisning til STATPED Kompetanseheving i barnehage/skole/PPT, utredning av vansker Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a
Viderehenvisning til Spesialisthelsetjeneste Viderehenvise for utredning av diagnose i spesialisthelsetjenesten Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Kontaktopplysninger for dødsbo, Læringsutfordringer, Pårørende, Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn,Elever Lov om barnehage, Opplæringslova, Lov om folketrygd, Forvaltningsloven § 17 og § 18a

Back to top