Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Adressetildeling Behandling av saker vedr. vei-adresse Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Tjenestemottaker Matrikkelloven Forvaltningsloven
Anskaffelser - Kjøp av konsulenttjenester Vurdering av konsulentenes kompetanse (CV) Adresser inkludert historikk, CV, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Sivilstand , Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Næringsliv,Oppdragstaker Lov om offentlige anskaffelser
Behandle erstatningssaker: Behandle innkomne erstatningskrav mot enhet vann og avløp Avklare erstatningsansvar Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv Lov om skadeserstatning Standard abonnementsvilkår
Behandle kart og matrikkelinformasjon Levere i hht. Bestilling fra kunde og vurdere om bestilling er berettiget. Finne og informere berørte eiere/abonnenter. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv,Lag/organisasjoner Offentlighetsloven, Merinnsyn, Plan - og bygningsloven, Drikkevannsforskriften, Damsikkerhetsforskrift, Forurensningsforskriften, Sikkerhetsloven
Behandle søknad om dispensasjon fra Standard abonnementsvilkår og VA-norm for Askøy kommune: Plikt til å søke ved unntak fra abonnementsvilkårene og VA norm for Askøy kommune Dokumentasjon på unntak fra bestemmelser Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv,Lag/organisasjoner Standard abonnementsvilkår VA-norm
Behandle søknad, utlevering og registrering av vannmåler. Samt behandle vannmåleravlesning. Behandling av søknader Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv,Lag/organisasjoner Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Standard abonnementsvilkår Norm for vannmålerinstallasjon
Behandle tilknytninger av privat va-anlegg: Nye tilknytninger, etablering av nye private anlegg og omlegging av eksisterende private anlegg Behandling av søknader om tilknytning til off. va-nett Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv,Lag/organisasjoner Plan- og bygningsloven Standard abonnementsvilkår VA-norm
Behandling av dispensasjonssøknad - Byggegrense langs kommunal veg - dispensasjon Innvilge/avslå dispensasjonssøknad for bygging langs vei og kontakte søker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Innbyggere Veglova, kap V Krav til avkjørsel
Behandling av endring av planer - Endre eksisterende plan Vedta plan Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Pbl.KU.Veglov.Naturmangfoldlov.Forskrift
Behandling av private reguleringsplaner - Private reguleringsplaner fremmet av private aktører Behandle private reguleringsplan forslag samt vedta planer Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Plan -og bygningsloven .Forskrifter. KU.Veglov,Fvl. Naturmangfoldlov
Beregne vann- og avløpsgebyr: Registrere, beregne og fakturere årsgebyr ut fra abonnement Informasjon om beregning og resultat - fastsette gebyr   Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Byggesak - Sletting av klausuler. Slette klausul etter søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Plan- og bygningsloven
Bygningsmessig avvik på kommunal utleiebolig Forvaltning, drift og vedlikehold av leieobjekter Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Ansatt,Beboer,Næringsliv -
Fakturering - Fakturering av saker etter PBL, matrikkellova, eierseksjonslova med flere Fakturere saker som avdelingen har behandlet Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv,Lag/organisasjoner Lov om eigedomsregistrering(Matrikkellova)
Forhåndskonferanse - Frivillig ordning, der parter møtes for å avklare tiltak og rammer for saksbehandling. Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Plan- og bygningsloven Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
Fradeling av eiendom Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Matrikkelforskriften Plan- og bygningsloven
Følge opp installasjon/tømming av slam/olje/fettutskillere Behandling av søknader om utskiller, registrere og følge opp disse Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv,Lag/organisasjoner Forurensningsloven Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. Standard abonnementsvilkår
Grunnerverv: Erklæringer og avtaler med grunneiere. Kjøpekontrakter I forbindelse med utbyggingsprosjekter er det behov for rettigheter og kjøp av grunn fra private. Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Organisasjon Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv GDPR og Eiendomsretten.
Innsending av undertegnede dokumenter Gjelder dokumenter som skal videresendes med en oppmålingssak til tinglysing Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Lov om eigedomsregistrering(Matrikkellova)
Innsyn og utlevering av opplysninger fra matrikkelen - Krav om innsyn Behandle søknad om innsyn Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Matrikkelforskriften Offentlighetsloven
Klage på leieforhold i kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Beboer,Innbyggere,Lag/organisasjoner Husleiekontrakten
Klage på saker etter Eierseksjonsloven - Klage på vedtak Behandle klage på vedtak fra part i saken Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Forvaltningsloven
Klage på saker etter Matrikkelloven - Behandle klage på vedtak Behandle klage på vedtak fra part i saken Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Forvaltningsloven
Klage på saker etter plan- og bygningsloven - Klage på vedtak Behandle klage på vedtak Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Forvaltningsloven
Krav om saksomkostninger - Vurdere grunnlag for å dekke sakskostnader Behandle krav Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Forvaltningsloven
Melding om ulovlig tiltak - Melding om ulovlige forhold. Brudd på Plan- og bygningsloven Behandle varsel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Forvaltningsloven Plan- og bygningsloven
Oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning etter matrikkelloven Behandling av rekvisisjon Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova)Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Opprette produsentnummer Behandle forespørsel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Næringsliv Regler fra Landbruksdirektoratet
Oppsigelse av leieforhold i kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Dødsdato, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer Husleiekontrakten
Overføring av mindre areal ved grensejustering Behandling av rekvisisjon Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Matrikkellova
Overføring av større areal ved arealoverføring Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Matrikkelforskriften Plan- og bygningsloven
Pålegge utbedring av privat va-anlegg: Myndighetsutøvelse Ulike oppfølgingsprosesser for å sikre tilfredsstillende va-anlegg Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv Forurensningsloven. Plan og bygningsloven Standard abonnementsvilkår
Registrere brukere i fagsystemer: Opprette brukere i fagsystemer, tilgang til faginformasjon og personopplysninger i henhold til arbeidsoppgaver. Adgangskontroll. Begrenset brukertilgang etter behov. Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Personlig brukerkonto, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Ansatt,Næringsliv GDPR
Registrere konsesjonsfritak Registrere inn mot matrikkel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker,Innbyggere,Næringsliv Kommuneloven Forvaltningsloven Jordlov
Registrere og behandle tilbudsdokumenter og kontraktsoppfølging Innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med utbyggingsprosjekter. CV, Epost, Kursbevis, Organisatorisk tilhørighet, Sivilstand , Stillingskategori, Telefonnummer, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Næringsliv,Oppdragstaker Anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter.
Reseksjonering av eiendom - Reseksjonering av tidligere seksjonert eiendom. Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om eierseksjoner Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Retting av feil i matrikkel Rette opp i feil i matrikkel etter innkomne krav om retting eller av eget tiltak Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om eigedomsregistrering(Matrikkellova)
Sammenslåing av eiendom - Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet kan sammenslåes til en eiendom Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Matrikkelforskriften Forvaltningsloven
Seksjonering - Opprettelse av eierseksjoner Behandling av søknad for seksjonering av eiendom Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om eierseksjoner Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Sletting av seksjonering - Sletting av eierseksjonssameie. Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Lov om eierseksjoner Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Søke om byggetillatelse med hjelp av fagfolk behandle søknader, veiledning Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Plan- og bygningsloven Byggesaksforskriften Byggteknisk forskrift
Søke om byggetillatelse på egen hånd Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Plan- og bygningsloven Byggesaksforskriften Byggteknisk forskrift
Søke om nedsettelse av gebyr - Vurdere grunnlag for nedsettelse av ilagt gebyr behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere plan-og bygninngsloven, forvaltningsloven
Søknad om bygging av landbruksveg Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Lag/organisasjoner Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier
Søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Jordloven § 12
Søknad om fremleie av kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer Husleiekontrakten
Søknad om konsesjon for konsesjonspliktige eiendommer, ev. fritak fra lovbestemt boplikt Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Geolokaliseringsdata, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere,Næringsliv Konsesjonsloven
Søknad om overtakelse av leieforhold i kommunal uteleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foresatte, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Beboer,Barn,Pårørende Husleiekontrakten
Tilgjengeliggjøre informasjon til innbyggere i Fiks Min kommune Tilgjengeliggjøre informasjon til innbyggere i Fiks Min kommune Adresser, Arbeidsforhold, Epost, Fagforeningstilhørighet, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Lønn, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere Kommuneloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven.
Tilskudd: Tilskudd til verneverdige kulturminner - saksbehandling Identifisere og kontakte søker, gjennomføring av utbetaling, og oppfølgning av bruk av midlene Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Organisasjon, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke Lag/organisasjoner,Innbyggere -
Varsling av innbyggere (adressebasert) Sørge for at berørte abonnenter får nødvendig informasjon Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Beboer Drikkevannsforskriften, Damsikkerhetsforskriften, Forurensningsforskriften, Sikkerhetsloven,

Back to top