Barnehageåret 2023 - 2024 har fått tittelen "Kunsten å være sammen gjennom bevegelse og sanselek". 

Kunsten å være sammen er verdens viktigste kunst. Gjennom møter med andre mennesker og ved å være en del av et fellesskap ligger mulighetene til å utvikle interesse, empati, toleranse og respekt for hverandre. Dette arbeider vi kontinuerlig med hos oss, og vi er opptatt av å skape gode relasjoner i barnegruppen, i personalet, med foreldre og til alle andre som er tilknyttet vår barnehage.

Under kan du lese mer om vårt satingsområde og våre prosjekter. For en større innsikt i vår pedaogiske virksomhet, kan du lese mer i årsplanen vår. 

folder Årsplan for Erdal barnehage 2023-2024

 

Årets satsingsområde

Dette barnehageåret har vi valgt å arbeide spesielt med fokusområdet motorikk og bevegelse, og årets tittel er «Kunsten å være sammen gjennom bevegelse og sanselek». I dette ligger tanken om at barn lærer gjennom kroppen og ved å være i bevegelse, og vi ønsker å ha et spesielt fokus på sansemotorikk. Sansemotorikk er det samspillet som foregår mellom sanser, kropp og hjerne, og som ligger til grunn for våre bevegelser, reaksjoner, adferd og følelser. Sansemotorikk forteller hjernen hvordan den skal reagere og hvordan kroppen skal bevege seg, og er hjernens evne til å behandle, oppfatte og koordinere alle signalene som kroppens syv sanser konstant registrerer.

Sansene er delt inn i primærsanser som berøringssansen, likevektsansen og muskel- og leddsansen. De sekundære sansene er syn, hørsel, lukt og smak.

Personalet skal gjennom barnehageåret få økt kompetanse om sansene og sansemotorikkens betydning for barns utvikling og læring. Sansemotorisk lek skal være en naturlig del i det pedagogiske arbeidet på fløyene, og bevisstheten om hvordan vi best mulig kan stimulere barnas sansemotoriske utvikling er vesentlig.

 

Årets Tema; «Kunsten å være sammen gjennom bevegelse og sanselek»

Vi har delt dette barnehageåret inn i seks perioder, der vi i tillegg til områdene i rammeplanen, skal arbeide med satsingsområdet vårt «bevegelse og sanselek». Vi arbeider prosjektrettet, der hensikten er å skape en arena for undring, fordypning og forståelse. Inspirasjon til prosjektene våre henter vi fra prosjekttitlene og fra et utvalgsmateriale som kan bestå av kunst, litteratur og musikk. Vi henter også inspirasjon fra det barna er opptatt av og har lyst til å undersøke nærmere. Barns nysgjerrighet og medvirkning har en sentral plass, og de voksne må våge å improvisere og ikke å vite hvor «veien går».

Årets prosjekter er:

 

Tabell som viser årets prosjekter.

PROSJEKTPERIODE  PROSJEKTTITTEL 
August og september Vi leker oss SAMMEN
Oktober og november Hjertevarme
Desember  Jul på Steinråsa 
Januar, februar og mars Fargesprell
April, mai og juni Kul-TUR - safari
Juli Sommeruker 

 

 

Back to top