For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert

Samarbeidsutvalget i Tveit barnehage 2023-2024

 Hilde Rød Tobiassen foreldrerepresentant/leder    
 Veronica Solberg  foreldrerepresentant                               

                          

 Anita Bjerk  personalrepresentant    
 Marianne Helgheim  personalrepresentant    
 Morten Georg Isaksen  eierrepresentant    
 Siren Kvist Holm                   styrer    

 

Back to top