Vår pedagogiske plattform/verdier bygger på delferdighetene i radarhjulet til Jan Spurkeland og sees i sammenheng med Askøy kommunes visjon og verdigrunnlag. Verdier sier noe om hvem vi er og hva som er viktig for oss. Felles verdier hjelper oss å nå våre mål

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen» (Rammeplanen).

Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns selvoppfatning og utvikling. For å utvikle en god relasjon, må man være trygg, og dette er noe vi vektlegger i barnehagen. Vi tar oss tid til å bli godt kjent, slik at de gode relasjonene kan vokse. En god relasjon er preget av interesse, tillit og raushet.

Gjennom vennskap og gode relasjoner skapes et godt grunnlag for læring og utvikling. I barnehagen skal vi legge til rette for at barna kan etablere vennskap. Hvert barn er unikt og barnas opplevelse i møte med andre vil påvirke deres oppfatning av seg selv. Barna skal bli tatt på alvor og møtes med anerkjennelse, tillit og respekt.

 

venner 720 720

Back to top