Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. De skal oppleve glede med å begynne på skolen, og at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.

Vi skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, som gir et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barna skal få avslutte sin barnehagetid på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. De skal få bli kjent med hva som skjer i skolen før de begynner der.

I Askøy kommune har vi en handlingsplan og en rutine som skal sikre et godt samarbeid mellom barnehagen og skolen. Dette omhandler blant annet utveksling av informasjon, samarbeid om felles arrangementer, besøksdager på skolen, samt pedagogisk arbeid knyttet til siste året i barnehagen.

I førskolegruppen skal barna få oppleve et fellesskap og bygge relasjoner i samspill med jevnaldrende på tvers av avdelingene.

Askøy kommune har laget et metodisk opplegg, «lese og skriveglede. Vi bruker Salaby.no som er et eget læringsunivers for barn, og barna får kjennskap til «Tarkus - barnas trafikkvenn» som er utarbeidet av Trygg Trafikk.

Dagene i førskolegruppen vil være preget av lek og samtaler der barna får mulighet til å bidra med sine tanker og ideer. Vårt fokus er at lek er læring og læring er lek. Vi legger til rette for lekegrupper slik at barna får bygge relasjoner på tvers av avdelingene. På turer vil vi følge med på naturens forandringer gjennom året og finne ut hva som er rundt oss.

Back to top