Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske.

SU sine oppgaver

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

SU sine plikter

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som er gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eierstilpasning til lokale forhold. 

Man kan lese mer om dette på  FUB sine nettsider


Samarbeidsutvalget i Ask barnehage 2023-2024:


Foresatt: Andreas Aase

Foresatt: Helene Fluge

Ansatt: Nina Follesøy

Ansatt: Thea Kristin A. Geithus

Styrer: Hilde Nysæther Rise

Back to top